Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok

Uppförandekod - "Code of conduct"

Påminnelse: Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

 

Kodex eller ”Code of conduct” för fisket. Följande har samtliga anslutna fartyg förbundit sig till när de certifierats för MSC:

Respekt för fiskeresurserna och havsmiljön
Vi bedriver vårt fiske på ett sätt så oönskad fångster och utkast minimeras. Detta sker genom:

 • att fiska på platser och vid tider där förekomsten av småfallen eller oönskad fisk är minimal
 • att informera varandra om platser med förekomster småfallen eller oönskad fisk
 • att tillämpa och vidareutveckla selektiva fiskeredskap
 • att aldrig uppgradera redan fångad fisk med större fisk.

Vi arbetar för att så långt som möjligt minska fiskets påverkan på miljön genom att:

 • att minimera bränsleförbrukningen och använda rena bränslen. 
 • att utveckla åtgärder och redskap som minskar effekter på den marina miljön.
 • att så långt som möjligt ta iland skräp som fångas trål och nät.
 • att på ansvarfullt sätt ta hand och hantera olja och andra farliga ämnen och föra iland dem 
 • att rapportera till Kustbevakningen upptäckt och förekomster av oljeutsläpp
 • att verka för ett ökat engagemang och ökad förståelsen för fiskets påverkan och betydelse för den marina miljön
 • att efter bästa förmåga försöka, och i samarbete med kollegor, få upp förlorade redskap
 • att undvika fångst av marina däggdjur och skyddade arter och rapportera eventuella förekomster.

Säkerhet och goda arbetsvillkor till sjöss
Vi arbetar för att skapa trygga och säkra arbetsförhållanden ombord. Vår besättning genomgår regelbunden sjösäkerhetsutbildning

Samarbete med andra intressenter
Vi arbetar för att vara en trovärdig, proaktiv, och ansvartagande samarbetspart genom att öppen och konstruktiv dialog med andra parter

Med ansvariga myndigheter, regionala rådgivande organ och andra aktörer för en förenklad och bättre fungerande fiskeriförvaltning.
Med forskare att få fram bättre mer tillförlitlig insamling av data för att få fram bättre kunskap och underlag för förvaltningsbeslut, samt för att utveckla fiske och redskap. Observatörer är alltid välkomna ombord.
Med miljörörelsen och konsumentföreträdare för att utveckla fiskets miljöansvar och samtidigt ge en rättvisande bild och korrekt underlag för hur fisket bedrivs och för dess villkor.
 

Sanktioner

Ett fartyg som:

Inte efterlever kodex, eller 
Icke för uppgifter om bifångster (PO-dagbok)
Icke följer de regler som är uppsatta av MSC för ett certifierat fiske kommer att vid första tillfället reglerna ej följs få en varning
Om fartyget fortsätter att inte följa MSC-certifieringens regler och Kodex kommer fartyget att mista rätten att landa MSC-fisk i ett år.

Ett fartyg som innanför en period på två år blir straffad mer än en gång för en överträdelse av gällande fiskeregler som har reell inverkan på ett fiskes bärkraft mister rätten att landa MSC-fisk i ett år.

 

För utskrift och underskrift

Code of conduct för RÄKA

Code of conduct för HAVSKRÄFTA

 

Bifångstdagbok:

Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

Bifångstdagbok rapportblad för rapportering via mail eller post

Vägledning till bifångstdagbok

Du är här:   MSC » Uppförandekod