Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-25

“Fersk” torsk heile året med smart frysing og tining

“Fersk” torsk heile året med smart frysing og tining

Torsken treng ikkje gå frå trål til steikepanne for å smake nyfiska. Med kontrollert frysing og tining kan han måle seg med fersk fisk heile året, viser eit forskingsprosjekt frå NIFES.

– Forskinga vår opnar for at butikkane kan få jamn tilgang på torsk av beste kvalitet gjennom heile året. Det seier forskar Irja Sunde Roiha ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Roiha har leia eit forskingsprosjekt der ein har sett på ulike metodar for tining av torsk, og kva metode som gir best resultat.
 
(Denne saka var først publisert på nifes.no.)

Fersk kvalitet utanom sesong

Torskefisket er sesongbasert, og heilt fersk torsk er berre å finne i daglegvarehandel to-tre månader om vinteren. Resten av året er butikktorsken anten frosen eller tina opp, eller til og med frosen og tina fleire gonger. Dette går ut over kvaliteten og haldbarheita. 
 
Ved å handtere fisken skånsamt når han blir fangsta, fryse han om bord rett etter fangsting og sidan tine han kontrollert, kan produsentane levere torsk heile året som er tina, men som held høg kvalitet og har lang haldbarheit. 
 
Torsken som vart brukt i forsøka hadde blitt frosen heil om bord med ein gong etter at han var fangsta, og han vart difor frosen før ”rigor mortis” eller såkalla dødsstivheit sette inn. Dødsstivheita kom og gjekk difor medan torsken var frosen, og denne påverka slik ikkje produksjonen etter opptininga. 

Tining i vatn med luftbobler

Forskarane gjennomførte så to forsøk, der det første gjekk ut på å avdekkje om det var best å tine torsken i vatn eller i luft i eit tineskap med plater som held 10 grader. Ein fann ut at kvaliteten på fisken vart betre ved tining i vatn enn ved alternativet. Forsøket viste også at ein fekk eit litt betre resultat ved å ha luftbobler i vatnet slik at vatnet fekk jamn temperatur. 
 
I det andre forsøket undersøkte forskarane kva type vassbad som gav best kvalitet på den tinte torsken. Forsøka viste at det var liten skilnad mellom å tine fisken på ti grader, og på å først tine på ti grader for så å senke temperaturen til minus 0,5 grader. Ved å setje ned temperaturen under tininga tok tininga opp mot 28 timar, mot fem-seks timar for tining på ti grader.
 
– Tid er ein viktig faktor i matproduksjon, og det er altså lite å hente når det gjeld kvalitet på å tine fisken langsamt, seier Roiha. 

Langt hylleliv 

Det tek gjerne fleire dagar før fersk torsk som ikkje blir frosen når butikkhyllene. Torsk som har blitt frosen rett etter fangsting og som har blitt tina rett før han kjem i fiskedisken, kan difor ha vel så god kvalitet som den som ikkje har vore frosen. 
 
Kvaliteten på torsken i NIFES-forsøka var framleis god 10 dagar etter opptining, og ekspertpanelet fann at kvaliteten på fisken var god både når det gjaldt konsistens, farge, lukt og spalting (fastheit). Også mikrobiologi-analysane, og dei kjemiske analysane viste gode resultat på den tinte fisken. 
 
-Det mest spennande med forsøka våre var, slik eg ser det, at den kontrollerte frysinga og opptininga ga eit produkt som tek vare på den gode kvaliteten til fersk fisk. Eg håper forskinga vår kjem forbrukarane til gode ved at dei kan få tilgang på torsk av god kvalitet gjennom heile året, og ikkje berre i månadene med torskefiske. Ved rett produksjonsmetode kan ein utvikle svært gode kvalitetsprodukt av den tinte torsken, seier Roiha. 
 
Forskingsprosjektet har vore leia av SINTEF og er eit samarbeidsprosjekt mellom NIFES, SINTEF, MATIS og NTNU
 Arkivet.

Du är här:   Nyheter