Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-25

NMF: - Makrellbestanden må nedfiskes og reduseres!

Debatt/Leserinlegg: Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med sterkt uro på den mengden av makrell som kommer til kysten av Nord-Norge hvert år.

Makrellen er en rovfisk som kan beite hardt på både yngel av sild og lodde. Dette er viktige arter for de øvrige økosystem som blir skadelidende i mangel på disse. NMF foreslår en todelt forvaltning av makrellen. NMF krever at makrellen nedfiskes til et bærekraftig nivå.

Klimaendringer og matmangel

ICES kom nylig med kvoteanbefalinger for fangst av makrell for 2018. Kvoten ble satt til 550 000 tonn. For inneværende år er det åpnet for fangst av inntil 1.2 millioner tonn makrell for kyststatene Norge, Færøyene og EU. Dette skjer samtidig som at det nylig er tatt større mengder makrell rundt et isfjell ved Grønland. Det har også i en årrekke blitt observert og fangstet makrell langs kysten av Nord-Norge. Dette viser at makrellen også trekker nordover, enten som følge av klimaendringer eller som følge av matmangel.

Makrell (Scomber scombrus) er en pelagisk fisk som er vanlig i det nordlige Atlanterhavet og Middelhavet. Lett kjennbar med karakteristiske fargetegninger i grønt og blått. Fisken kan bli opptil 50 cm lang og veie opp mot 3,5 kg. Beiter på raudåte, krill og fiskeyngel. Makrell tilhører samme familie som tunfiskene. Fisken er rask og smidig i vannet.

Ute av kontroll

NMF vil påstå at makrellen er ute av kontroll i nordnorske farvann der den er på næringsjakt. Store mengder makrell er også fangstet nylig rundt et isfjell ved Grønland. Både ishavet rundt Grønland og kysten langs Nord-Norge ligger utenfor makrellens egentlige utbredelsområder. Hvilke skader på regionale viktige fiskebestander kan ikke makrellen gjøre på sin ferd? Makrellen er f.eks. ingen naturlig predator på lodda. 

NMF har vanligvis respekt for de kvoteanbefalingene som kommer fra ICES, NMF er imidlertid skeptisk til en halvering av kvoten på makrell for 2018. Til tross for et overfiske av makrell de siste årene, ser det ikke ut som at makrellbestanden har latt seg begrense. Hvilke konsekvenser vil et underfiske av makrell føre til for de øvrige økosystem? Både lodde- og sildebestanden sliter.

Makrellen er en trussel mot disse siden den også vokser raskest og er øverst i næringskjeden.

Todeling

NMF foreslår at kvoten på 1,2 mill. tonn makrell derfor opprettholdes.

De siste 5-10 årene har makrellen vandret nord i Atlanteren, enten som følge av klimaendringer eller matmangel i Nordsjøen. NMF foreslår en todelt geografisk forvaltning av makrell langs kysten av Norge. Siden makrellen, som befinner seg i Nord-Norge, må ansees å være et problem og utfordring for de marine økosystem der, bør fisket rettes mot nord. Hvor grensen skal settes bør vurderes av fiskerimyndighetene. Vestfjorden kan være et område der grensen kan settes. Ved en slik 2-delt forvaltning vil man kunne unngå overfiske på makrellen i Nordsjøen samtidig som at man fangster makrell i Nord-Norge. Hvis det i løpet av året viser seg at makrellbestanden ikke tåler beskatningen kan Fiskeridirektoratet gripe inn og stanse fisket.

Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med sterkt uro på den mengden av makrell som kommer til kysten av Nord-Norge hvert år. Makrellen er en rovfisk som kan beite hardt på både yngel av sild og lodde. Dette er viktige arter for de øvrige økosystem som blir skadelidende i mangel på disse. NMF foreslår en todelt forvaltning av makrellen. NMF krever at makrellen nedfiskes til et bærekraftig nivå.

 

Lnk till inlägget i original: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=56291
Arkivet.

Du är här:   Nyheter