Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-10-26

Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter.

Förslaget innebär att de nuvarande föreskrifterna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän omarbetas i sin
helhet och ersätts med en helt ny föreskrift (HVMFS). Förutom att förskriften fått en språklig och strukturell översyn innebär förslaget vissa materiella ändringar vad gäller exempelvis tjänstetecken, utbildning och ansökningsförfarandet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 
tisdagen den 21 november 2017.

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se
i word-format. Ange ärendets diarienummer 3162-17 i e-postmeddelandets ärendemening.

Länk till remissen på haVs hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-10-25-remiss-gallande-nya-foreskrifter-om-fisketillsynsman.html

 

Insjöfiskarena har svarat följande:

Insjöfiskarena har givits möjlighet att ge synpunkter på remiss avseende fisketillsyn vilket vi tackar för.

Vi anser att förslaget till förändringar är väl genomarbetat i sakfrågan och har inga avvikande synpunkter bortsett från att Länsstyrelser i förslaget ges möjlighet att inskränka i befogenheten till beslag.

Beslagsmöjligheten är en verkansfull befogenhet som i samtliga fall bör tillgivas tillsynsmannen. Inskränkningar i detta arbetsinstrument bör inte kunna göras.

Med vänlig hälsning

Insjöfiskarena

Mats Ingemarsson

Ordförande
Arkivet.

Du är här:   Nyheter