Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-23

SFPO har ansökt om förnyad skyddsjakt på skarv i Västra Götaland

SFPO har sänt in en ansökad om förnyad skyddsjakt på skarv i Västra Götaland. Ansökan såg ut så här:

 

Ansökan om förnyad skyddsjakt på skarv

Sveriges Fiskares PO (SFPO) ansöker härmed om förnyat tillstånd för generell skyddsjakt på skarv (tidigare beslut 2011-08-31, dnr 218-23511-2011). I enlighet med beslutet som gällde fram till 2014 bedrevs en generell skyddsjakt, som enligt SFPO:s mening föll väl ut. Genom den jakten begränsades de negativa effekterna av den rika skarvförekomsten på ett positivt vis.

I Västra Götalands län har vi en mycket stark population av skarv (gynnsam bevarandestatus). Längs länets kust finns många kolonier. Skarven innebär ett mycket stort problem såväl för fiskbestånd som yrkesfiske. Vad gäller fiskbestånd innebär den rikliga skarvförekomsten en negativ effekt särskilt på svaga fiskbestånd och lekvandrande fisk.  Vad beträffar yrkesfisket innebär det främst ett bortfall av fångster, vilket medför lönsamhetsproblem.

Yrkesfisket har drabbats av många restriktioner i form av områden som det inte längre är möjligt att fiska i. Syftet därmed är att freda fisk. Samtidigt finns det ingen förvaltning av skarv (eller säl). Ett exempel härpå är situationen vad gäller ål. Det finns flera exempel, t.ex. situationen i fjordarna innanför Orust där fiske efter exempelvis torsk är förbjudet. En samlad bedömning ger vid handen att skarvens predation måste minskas.

Det är en paradox att samtidigt som alla, mer eller mindre, säger sig vilja gynna det småskaliga och kustnära fisket tillåts skarven försämra förutsättningarna för just detta fiskes framtida existens. Skarven har en dokumenterad negativ effekt särskilt på de bestånd som det småskaliga kustnära fisket försörjer sig på.

SFPO önskar ett länsstyrelsens beslut som medger jakt utan att något tak fastställs vad gäller antal, vi kan emellertid se ett värde i att rapportering sker så att jakten dokumenteras.

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter