Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-07

SFPO remissyttrande om förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottagit rubricerad remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

SFPO konstaterar utifrån det remitterade materialet att Transportstyrelsen för ovanlighetens skull inte föreslår några avgiftshöjningar. SFPO anser att det är mycket bra att inga avgifter höjs.

Förslagets ändringar i avgiftsstrukturen (från brutto till m) till följd av de nya reglerna för nationell sjöfart är bra och SFPO välkomnar särskilt att när det förslaget antas så kommer avgifterna för 2018 att bli lägre.

Med avseende på vad som sägs om ”Gemensamma principer för våra kostnader” bör tilläggas tillämpningen av en proportionalitetsprincip vad gäller kostnader. Vissa kostnader har tidigare varit oproportionerligt höga och så bör det ej vara.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter