Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-30

SFPO remissyttrande om genomförandet av landningsskyldigheten i pelagiskt fiske (mellanarts- och mellanårsflexibiliteten m.m.

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottagit rubricerad remiss och vill i anledning därav i yttrande framföra det följande:

Paradigmskiftet inom fiskeripolitiken – från en landningsbaserad till en fångstbaserad förvaltning – innebär och medför att alla möjligheter som finns till lösningar på sådana problem som uppkommer och kan uppkomma i förhållande till landningsskyldigheten måste användas för att nå så goda resultat som möjligt utifrån en samlad bedömning och syftet med landningsskyldighetens successiva införande.

SFPO är av uppfattningen att innehållet i remissen överlag är bra och vitsordar därför förslaget, nedan kommenteras remissens innehåll:

Om man ska säga något kritiskt så är det i så fall att det nu föreliggande förslaget borde ha varit framtaget tidigare (landningsskyldigheten i det pelagiska fisket har de facto gällt sedan den 1 januari 2015) och att förslagets begränsningar (arter/geografiskt) är olyckliga.

Den förevarande problematiken – sill/skarpsill i Östersjön – kan, i ljuset av den föränderlighet som råder, uppkomma även i andra fisken och på andra platser. Därför kan man hävda att ett mer generellt möjliggörande av lösningsmetoderna borde ha öppnats upp för.

Den föreslagna ordningen känns vid en genomläsning av remissen omständlig och administrativt komplicerad, eftersom det utöver möjliggörandet krävs även individuella beslut för att mellanårs- och mellanartsflexibiliteten ska kunna tillämpas. Huruvida detta är det mest effektiva sättet kan diskuteras.

Utifrån en samlad bedömning vore det intressant att i redogörelsen få kunskap om hur andra medlemsstater har löst motsvarande och också eventuellt samma problem. M.a.o. har andra länder använt sig av de lösningar som nu föreslås nyttjas i Sverige eller löser man problematiken på annat sätt och i så hur?

SFPO önskar att den pragmatism som kommer till uttryck i det nu remitterade förslaget är synnerligen positiv. Inom det demersala fisket kan problem komma att uppkomma som kräver liknande pragmatism. SFPO förutsätter att de redskap som står till buds för att lösa problem också ska kunna användas i alla delar.

Utifrån ett demersalt perspektiv anlagt på möjligheten att individuellt spara föreligger såvitt SFPO kan bedöma behov av samtal mellan näringen och myndigheten.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter