Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-12-05

SFPO remissyttreande Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan

Yttrande i anledning av remiss: Statskontorets rapport – stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9), dnr N2017/04358/DL

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) - som ingår i Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) - organiserar det svenska demersala yrkesfisket; föreningens medlemmar står för ca 80 % av det nationella demersala fångstvärdet.

SFPO har tagit del av det rubricerade materialet och vill framföra följande kortfattade synpunkter:

Det är självfallet mycket viktigt att livsmedelskontrollen sker på samma sätt runt om i landets kommuner.

SFPO anser i likhet med Statskontoret att kommuner måste samverka mer i syfte att kunna säkerställa sina åtaganden vad gäller livsmedelskontroll. Som exempel kan nämnas kontrollen av fisk. En sådan kontroll sker inte i handelskedjan i alla kommuner, de kommuner där så sker bör givetvis samarbeta. Genom ett sådant samarbete säkerställs att kontrollen sker på samma sätt och man kommer tillrätta med kommunala avarter samtidigt som kvalitén på verksamheten kan hållas hög. I sammanhanget vill vi påtala att kvalitén på den fisk som våra medlemmar levererar håller världsklass.

Det finns olika former för kommunal samverkan på olika områden. Livsmedelskontroll är ett område där sådan samverkan skulle kunna ske på ett bra sätt så att de åtaganden kommunerna har i denna del i högre grad hade kunnat uppfyllas. Slutsatsen att kontrollmyndigheterna måste bli större och färre är korrekt, likväl som att kompetensen måste öka på detta område.

Ansatsen och fokus i rapporten ligger på brister. Mer fokus på hur livsmedelskontrollen sker i kommuner där den faktiskt fungerar på ett tillfredsställande sätt hade varit värdefullt i rapporten.

SFPO ställer sig tvekande till lämpligheten av att kvantifiera hur mycket personal uttryckt i årsarbetskrafter som behövs i kommunal samverkan. Detta torde vara en fråga för kommunerna utifrån ett säkerställande av att åtagandet vad gäller livsmedelskontroll faktiskt uppfylls. Livsmedelsverket torde ha att ta ett samlat grepp vad gäller utbildning och verksamhetskvalité m.m. i denna del.

SFPO anser att metodiken med ytterligare sanktionsmöjligheter och ekonomiska bidrag är fel väg att gå. Nyckeln till framgång måste vara information och kompetens om betydelsen av kontrollerna. En informationskampanj där man kan lära av de kommuner där verksamheten fungerar – det goda exemplets makt – är en bättre ansats än ytterligare sanktioner och bidrag.

 

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter