Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-04

SFPO:s yttrande ang. nya regler för hummerfisket

SFPO har idag skickat nedan yttrande till Havs- och vattenmyndigheten i anledning av deras remiss ang. nya regler för hummerfisket:

 

Yttrande i anledning av remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer (dnr 1952-17)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottagit rubricerad remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

SFPO delar den uppfattning som ligger till grund för det föreliggande förslaget att det existerar ett behov av åtgärder för att stärka hummerbeståndet. Förslaget som nu remitteras är välkommet och ansvarsfullt om än inte tillräckligt, se nedan.

Mot bakgrund av att mer än 90 % av redskapen som används i hummerfiske tillhör fritidsfiskare anser vi det vara fel att skriva som skrivs i remissen: ”Vid svenska västkusten sker ett omfattande yrkes- och fritidsfiske efter hummer”. Formuleringen ger en missvisande bild av verkligheten; det huvudsakliga uttaget av hummer sker av fritidsfisket och inte av yrkesfisket.

På s. 2 i remissen anges att yrkesfiskare ska rapportera sina fångster till Havs- och vattenmyndigheten. På s. 4 i remissen står det att beståndsstorleken i svenska vatten inte är helt känd p.g.a. bristande fångstinformation från både yrkesfisket och fritidsfisket. Detta antyder att yrkesfiskare inte rapporterar sina fångster. Då vi vet att så sker känns formuleringarna olyckliga och felaktiga. Det torde m.a.o. vara fritidsfiskets stora uttag som inte är kända – yrkesfiskets uttag torde vara väl kända av myndigheten.

Nedan kommenteras de olika delarna i förslaget:

Minskat antal tillåtna redskap

SFPO delar myndighetens bedömning att en begränsning av antalet redskap för fritidsfisket såsom föreslaget är en nödvändig åtgärd. Det vilar ett stort ansvar på Kustbevakningen - som framfört synpunkten att en kraftig sänkning av antalet tillåtna redskap underlättar tillsynsarbetet - att också ha ett fullt ut fungerande tillsynsarbete. Hittills, såvitt är känt, har ingen fritidsfiskare fällts till ansvar för regelöverträdelser i denna del. Det är av avgörande betydelse att regeländringarna inte endast sker på papper; en fungerande kontroll för att säkerställa regelefterlevnad är nödvändigt, viktigt och av enorm betydelse för att stärka hummerbeståndet.

Mot bakgrund av situationens allvar har SFPO inget att invända emot sänkningen för yrkesfiskare från 50 till 40 tinor.

Förkortad fiskesäsong

När man talar om yrkesfiske och fritidsfiske är det viktigt att ha klart för sig vad syftet är med verksamheterna. Yrkesfiske är fiske för att försörja, medan fritidsfiske är fiske i syfte att vara en fritidssysselsättning. Yrkesfisket är beroende av ett bibehållande av svenska marknadsandelar och förser konsumenter med svensk hummer.

Det är korrekt som skrivs att fritidsfisket är intensivast och koncentrerat till de första veckorna efter premiären. SFPO anser att förslaget v.g. fritidsfisket är bra, men det är inte tillräckligt. För att säkerställa en positiv effekt anser SFPO att fritidsfisket ska få pågå t.o.m. den 31 oktober, inte den 30 november. Genom att korta ner den tid varunder fritidsfisket får pågå säkerställs också att tillsynsarbetet kan fungera på tänkt sätt, vilket – som nämnts redan – är av avgörande betydelse. Nyttan av tillsynen torde öka rejält genom att korta ner fiskesäsongen såsom SFPO anser bör ske. Detta är nödvändigt i ljuset av den rådande situationen.

SFPO delar den bedömning som myndigheten har gjort att yrkesfiske ska få pågå t.o.m. december månad.

SFPO anser vidare att de första två veckorna då hummerfiske är tillåtet ska endast yrkesfiskare få fiska. Yrkesfiskets uppdrag är att förse marknaden, till skillnad ifrån fritidsfisket – som är en fritidssysselsättning.

Höjt minimimått och krav på större flyktöppningar

SFPO vitsordar i ljuset av den rådande situationen förslaget att höja minimimåttet från 8 till 9 cm.

SFPO vitsordar som en konsekvens av höjningen av minimåttet förslaget om större flyktöppningar.

Betydelsen av en fungerande tillsyn och kontroll kan inte nog betonas för att säkerställa hummerbeståndets framtid.

En fast period för redskapsförbudet innan hummerpremiären

SFPO vitsordar förslaget i denna del.

Konsekvensutredningen

Under alternativa lösningar i konsekvensutredningen anges såsom alternativ att stänga hummerfisket helt under ett antal år. Om en sådan lösning i framtiden kommer att behöva övervägas är det synnerligen viktigt att ha med sig distinktionen mellan yrkesfiske och fritidsfiske – fritidsfisket sker på skoj, medan yrkesfisket är näringsverksamhet.

Avslutande kommentarer

SFPO ser med oro på framtiden för hummerbeståndet, låt vara nu en mindre oro i anledning av förevarande remissförslag. För att säkerställa syftet med förslaget som nu remitteras vill SFPO betona två aspekter:

Anledning till att fritidsfisket ska pågå längre än fram t.o.m. den 31 oktober saknas. De fritidsfiskare som då inte lyckats fånga en sådan kvantitet hummer som ska konsumeras av hushållet kommer sannolikt inte heller att göra så. Att tillåta ett alltför omfattande fritidsfiske efter hummer tidsmässigt innebär per automatik en risk för svartförsäljning. Då fritidsfiskare inte får lov att sälja fångst saknas anledning att tillåta fiske efter hummer längre än t.o.m. den 31 oktober.

En fungerande kontroll och tillsyn av såväl yrkesfisket som fritidsfisket är en absolut nödvändighet. Den preventiva effekten av en utökad, fungerande och effektiv kontroll av fritidsfiskets stora hummeruttag ser SFPO som en absolut nödvändighet. Kustbevakningen måste prioritera sådana insatser för att säkerställa hummerbeståndets framtid och respekten för reglerna. Utan en sådan kontroll och tillsyn riskerar förevarande förslag att bli endast en pappersprodukt. SFPO har tidigare i samtal med myndighetens företrädare förordat en registrering av fritidsfiskare, en sådan registrering med en direkt koppling till fiskeredskap (taggning/brickor) skulle vara en effektiv och bra åtgärd. I t.ex. Kanada fungerar en sådan ordning mycket bra.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter