Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-10

SFPO:s remissyttrande om PM Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen

Nedan kan ni ta del av SFPO:s remissyttrande som skickades till Näringsdepartementet igår:

 

Yttrande i anledning av remiss av PM Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen

(dnr N2017/05445/MRT)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO), som organiserar det svenska demersala yrkesfisket (ca 80 % av fångstvärdet landas av våra medlemmar) har tagit del av ovan remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

PM innehåller förslag till ändringar i fartygsregisterförordningen (1975:927) och förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. PM innehåller sådana förslag till ändringar som påkallas av de nu beslutade lagändringar som föreslogs i prop. Regelförenkling för sjöfarten (prop. 2016/17:205).

Inledningsvis vill SFPO framföra sin generella uppfattning att regelförenkling är något som är positivt, det finns ett synnerligen stort behov av regelförenkling på fiskets område.

 

Fartygsregisterförordningen

4.1 Villkorad registrering

Syftet med den föreslagna regleringen att underlätta överföringen av skepp eller skeppsbyggen som förvärvats i utlandet till det svenska fartygsregistret möts väl av förslaget.

4.2 Förbehåll om skeppsnamn

SFPO har inga synpunkter på att bestämmelser om förbehåll av skeppsnamn i fartygsregisterförordningen ska utmönstras.

4.3 Statsägda båtar

Förslaget är att det ska införas bestämmelser om registrering i fartygsregister av båtar som ägs av staten som i stort ska motsvara dem som gäller för skepp som ägs av staten; SFPO har inga synpunkter härpå.

4.4 Äganderättsförbehåll för båtar

Det föreslås i fartygsregisterförordningen införas en bestämmelse som möjliggör att det i registrets båtdel införs möjlighet att anteckna förekomst av villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller som är att jämställa med sådana. Förslaget är bra.

4.5 Överföring av båtar

Förslaget är att det i fartygsregisterförordningen ska införas bestämmelser som möjliggör anteckning om att båt förts över från registrets skeppsdel eller skeppsbyggnadsdel; förslaget är bra.

4.6 Ändrad rubrik

Bra förslag.

 

Förordningen om skeppsmätning

Förslaget är att nuvarande regler om skeppsmätning ska ändras så att mätningsplikt knyts till fartyg med en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i stället för sjölagens definition av skepp. Vidare ska det införas ett undantag från mätningsplikt när det gäller fritidsfartyg som inte utgör skepp. Reglerna ska också anpassas till att vissa båtar som ägs av staten ska kunna undantags från registreringsplikt i fartygsregistrets båtdel. SFPO har inga invändningar mot dessa förslag.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter