Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-19

SFPO synpunkter om ”Ett hållbart Blekinge – förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017 - 2020”

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har tagit del av rubricerat förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och vill framföra följande synpunkter:

SFPO är Sveriges största producentorganisation på fiskets område och organiserar det svenska demersala fisket. SFPO tillvaratar det svenska yrkesfiskets intressen med utgångspunkt i ett långsiktigt hållbart nyttjande av fisk. SFPO anser att allt fiske som bedrivs självklart ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån samtliga relevanta synsätt. Fokus i våra synpunkter nedan ligger därför uteslutande på fiskerelaterade aspekter.

Det blekingska yrkesfisket är inte vad det en gång var. Nedgången i flottan har varit stor och de yrkesfiskare som finns kvar är inte lika många som det en gång var i Blekinge. Om Blekinge ska ha kvar ett yrkesfiske i framtiden är det viktigt att ha denna kunskap med sig. Förutsättningarna för det blekingska yrkesfisket behöver förbättras, trenden behöver brytas, så att de anrika blekingska fiskelägena inte blott blir ett minne av vad som en gång var.

Med avseende på insamling av spökgarn så är det SFPO:s uppfattning att det är en bra åtgärd. Det blekingska yrkesfisket är i likhet med beståndet av tumlare i Östersjön akut hotat (bl.a. på grund av sälproblematiken). Åtgärder med avseende på det senare måste beakta det förras existens och det finns tekniska lösningar att tillgå i form av pingers. På s. 29 omtalas vandringshinder som hindrar fisk att nå till sina lekplatser och om avsaknad av nedströmspassager vid kraftverk som tvingar fisk att passera genom kraftverkets turbiner vilket leder till att många fiskar dödas eller skadas. SFPO delar uppfattningen att åtgärder behövs i denna del. Det är hög tid att gå igenom och modernisera kravbilden som vattenkraften ska ha att leva upp till.   

I den mån SFPO kan bidra i positiv riktning i någon del står vi gärna till länsstyrelsen förfogande.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter