Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-01

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår sju uppmaningar om livsmedelsstrategin

Myndigheter borde stötta livsmedelsföretagande mer och reglerna för viltkött borde vara enklare. Det är två av de sju tillkännagivanden som miljö- och jordbruksutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Tillkännagivandena, uppmaningarna, föreslås i samband med att utskottet behandlade regeringens förslag om en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrens­kraftig livsmedelskedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens mål för strategin. Med anledning av strategin föreslår utskottet sju tillkännagivanden.

Mer långtgående regler bör prövas noga

Reglerna för företag i livsmedelskedjan är i hög utsträckning gemensamma för alla EU-länder. Det innebär att alla nationella regler som går längre än de gemensamma EU-reglerna kan riskera att försämra konkurrenssituationen för svenska företag. Miljö- och jordbruksutskottet menar därför att nationella, mer långtgående regler alltid ska vara väl motiverade och prövas noga. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Myndigheter ska stötta livsmedelsföretagande

Miljö- och jordbruksutskottet tycker det är viktigt att myndigheter som jobbar med livsmedelsföretag även har företagsaspekten i fokus när de utformar regler. Det behövs enklare regler, rutiner och processer på myndigheterna som gör det enklare för företagen. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att ge berörda myndigheter ett främjandeuppdrag som förtydligar att de inte bara ska kontrollera att regler följs utan att de även ska göra det lättare för och stödja företagen.

Godkännandet av växtskyddsmedel ska vara effektivt

Utskottet tycker liksom regeringen att det är viktigt att växtskyddsarbetet är hållbart och att godkännandeprocessen kring växtskyddsmedel är effektiv. Det finns regler som säger att myndigheter kan använda sig av en förenklad och snabbare godkännandeprocess om växtskyddsmedlet är godkänt i ett annat EU-land, ett så kallat ömsesidigt erkännande. Utskottet tycker att regeringen ska underlätta för myndigheterna att använda den förenklade processen och regeringen bör därför se över den svenska tillämpningen av växtskyddsmedelslagstiftningen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tredje tillkännagivande till regeringen kring detta.

Reglerna för viltkött bör bli enklare

Reglerna för hantering av viltprodukter är komplicerade. Utskottet tycker att reglerna måste förenklas för att underlätta försäljningen av viltkött till privatpersoner, butiker och restauranger. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet är också enigt kring det femte tillkännagivandet som handlar om konsumenternas möjligheter att göra informerade och medvetna val. För det krävs att konsumenterna har kunskap om livsmedel och hur de produceras. Det måste därför säkerställas att den informationen finns tillgänglig. Utskottet föreslår att regeringen uppmanas till att säkerhetsställa det.

Förenkla möjligheterna till livsmedelsexport

Det finns behov av ett tydligare främjandeuppdrag för Business Sweden med särskild tyngdpunkt på att göra det enklare för livsmedelssektorn att ta sig in på nya och befintliga marknader. Den livsmedelsspecifika kompetensen på Business Sweden behöver förbättras och även informationen till livsmedelsföretagen om tillvägagångssätt, potential och mervärdet i att förädla produkter för export behöver bli bättre. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Konsumenternas efterfrågan ska styra

Utskottet anser att konkurrenskraften måste stärkas i hela livsmedelskedjan. Allt jordbruk måste bli mer hållbart och konsumenternas kunskap om livsmedel måste stärkas. Svensk livsmedelsproduktion ska styras av vad konsumenterna vill ha snarare än politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserveras sig mot en del av utskottets förslag till tillkännagivanden. Anledningen är bland annat att de tre partierna anser att regeringen redan arbetar med dessa områden och att man därför borde avvakta resultatet av det arbetet.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer