Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-04

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 6 oktober. Några frågor som kommer tas upp är internationellt klimatarbete, strategiska riktlinjer och fiskemöjligheterna i Östersjön.

Tid: Fredagen den 6 oktober klockan 9.00
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, ingång Riksplan, Norrbro 1B

Två råd ska anta slutsatser inför klimatkonferensen

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med EU-nämnden inför möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, den 10 oktober.

I november hålls klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland. Inför klimatkonferensen ska rådet anta slutsatser om internationell klimatfinansiering. Även miljörådet väntas anta slutsatser inför klimatkonferensen. Slutsatserna från de två råden utgör EU:s mandat under COP23-mötet. Rådslutsatserna från Ekofin beskriver dels EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt, dels EU:s arbete med genomförandet av Parisavtalet mer specifikt.

På Ekofin-mötet väntas också EU-kommissionen presentera förslag till reformer av momssystemet för gränsöverskridande handel för företag. Kommissionen väntas även presentera sitt meddelande: "Ett rättvist och effektivt skattesystem för den digitala inre marknaden".

Miljörådet väntas anta allmän inriktning

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och Karolina Skog (MP), miljöminister, ska samråda med EU-nämnden inför möte i miljörådet den 13 oktober.

Rådet väntas bland annat anta allmän inriktning om två förslag om minskning av växthusgasutsläpp för sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det ena förslaget handlar om ansvarsfördelningen mellan medlemsländerna för utsläppsminskningar och det andra förslaget handlar om växthusgaser för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Rådet väntas också anta slutsatser dels inför klimatkonferensen COP23, dels inför FN:s tredje miljömöte, Unea-3.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor ska diskutera strategiska riktlinjer

Justitieminister och inrikesminister Morgan Johansson (S) och migrationsminister Heléne Fritzon (S) ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 12-13 oktober.

Under 2014 tog Europeiska rådet beslut om EU-gemensamma strategiska riktlinjer på områdena frihet, säkerhet och rättvisa. Som ett led i en halvtidsöversyn av riktlinjerna kommer rådet nu ha en diskussion om bland annat vilka framsteg som gjorts och vilka centrala frågor som kvarstår att hantera.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor kommer bland annat också att diskutera kampen mot terrorism och migration.

Rådet för jordbruk och fiske väntas anta politisk överenskommelse

Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht (S) ska samråda med EU-nämnden inför möte i rådet för jordbruk och fiske den 9 oktober.

Rådet väntas anta en politisk överenskommelse om vilka fiskemöjligheter som ska finnas i Östersjön under 2018. Regleringen gäller arterna torsk, sill, skarpsill, lax, rödspätta och ål. Rådet kommer också diskutera marknadssituationen inom jordbrukssektorn, genomförandet av Agenda 2030 och vilka konsekvenser genomförandet får för EU:s jordbrukspolitik.

Agenda 2030 innehåller globala mål som bland annat syftar till att utrota fattigdom och hunger, att uppnå jämställdhet och att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer