Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-21

SFPO remissyttrande om ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Yttrande i anledning av remiss av PM med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft (dnr M2017/01639/R)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottagit rubricerat förslag och vill i anledning därav i yttrande framföra det följande:

Förslagets syfte är att genomföra de vattenkraftsrelaterade delarna av energiöverenskommelsen av juni 2016 och att förtydliga det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten i fråga om skyldigheten att säkerställa att rätt vattenstatus kan nås.

SFPO anser det vara på tiden att de vattenverksamheter som har koppling till vattenkraftselproduktion ska förses med och upprätthålla moderna miljövillkor.

Vattenkraftens negativa miljöeffekter torde vara väl kända.

Utifrån ett fiskperspektiv har mycket fisk dödats i vattenkraftsturbiner. Utifrån ett fiskeriperspektiv har sämre utkomstmöjligheter blivit ett resultat av vattenkraften.

Kraftverksdammar är ett vandringshinder för många arter, bl.a. ål. Det svenska ålfisket har mer eller mindre stängts genom beslut av Havs- och vattenmyndigheten och snart kommer Sverige inte längre att ha några ålfiskare, m.a.o. ett yrke kommer att försvinna. Fisket har skuldbelagts för att ålbeståndet i Sverige är svagt, men rätteligen är det inte fisket som skulle ha skuldbelagts utan vattenkraftsbolagen då ålens vandring hindras av dess verksamhetsbedrivande.

En mycket stor del ål dör när de kläms fast mot gallren eller strimlas sönder av turbinbladen. Vattenkraftsbolagen har vidtagit vissa men långt ifrån tillräckliga åtgärder för att säkerställa ålens framtid. Det föreligger m.a.o. ett behov av åtgärder för att säkerställa ett minimerande av vattenkraftens dödande av ål och annan fisk. Ett sätt kan vara att ställa krav på bolagen att skapa vandringsvägar såväl uppströms som nedströms. Åtgärder i denna del efterlyses.

SVERIGES FISKARES PO

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer