Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-04-20

SFPO:s remissyttrande om inledande bedömning för havsmiljödirektivet

SFPO Remissyttrande i samråd om inledande bedömning 2018 – genomförande av Havsmiljöförordningen. HaV rapport 2017:32 m.fl., diarienummer 3076-17

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder ca 250 fartyg främst inom det demersala fisket och vi har medlemmar längs hela den svenska kusten från Strömstad till Kalix.

Framställandet av olika indikatorer och parametrar som antingen GOD (grön) eller ICKE GOD (röd) status enligt principen ”one out - all out” anser vi är onyanserad och förmedlar en alltför negativ bild av verkligheten. Många parametrar ligger nära god status men detta framgår inte. Det framgår inte heller att många parametrar har väldigt hög osäkerhet i sin bedömning.

  • Vi hittar faktafel och brister både när det gäller ekonomisk statistik och analys (där man jämför äpplen med päron) och biologiska parametrar (där politik i många fall ersätter vetenskap och fakta). Vi tycker att stora delar av det remitterade underlaget är så undermåligt att HaV faktiskt borde skämmas för att ha skickat ut det i denna form. Vi har lagt en stor ansträngning på att faktagranska och rätta rapporten, vilket inte borde vara nödvändigt.

  • Många bedömningar av miljöindikatorer görs helt på nationell nivå vilket gör att de inte blir jämförbara med andra länder och att våra grannländer skulle kunna bedöma precis samma indikator i samma vattenområde på ett helt annat sätt än Sverige. Detta tycker vi är till nackdel för tillförlitligheten i bedömningen och emot EU-principen om ”level playing field” när det gäller näringarnas förutsättningar för sitt utövande.

  • Det finns starka målkonflikter mellan havsmiljödirektivet och t.ex. målsättningarna i den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning. Vi vill lyfta att rent juridiskt så har vid konflikter i EU-rätten mellan förordningar och direktiv, förordningar alltid företräde.

  • Framställandet av olika indikatorer och parametrar som antingen GOD (grön) eller ICKE GOD (röd) status enligt principen ”one out - all out” anser vi är onyanserad och förmedlar en alltför negativ bild av verkligheten. Många parametrar ligger nära god status men detta framgår inte. Det framgår inte heller att många parametrar har väldigt hög osäkerhet i sin bedömning.

  • För fiskar och fiske har man inte tagit hänsyn till att målet i fiskeripolitiken är att fiska PÅ MSY (långsiktigt maximalt hållbart nyttjande), utan målsättningen inom den inledande bedömningen är istället att man ska fiska under MSY. Detta är en felaktighet som måste rättas till. De olika bedömningarna av fiskar och fiske innehåller en hel del faktafel, konstigheter och otydligheter, som vi påpekar mer detaljerat senare i vårt yttrande. Bedömningarna känns i många fall inte tillförlitliga då de är behäftade med stora osäkerheter eller rena felaktigheter eller har tillämpats på sätt som det uttryckligen står att de inte bör.

  • När det gäller sälar är målnivåerna för populationerna uppenbart politiskt valda och saknar vetenskaplig grund. Bedömningarna för säl är verklighetsfrämmande och känns inte seriösa.

SFPO utvecklar sedan sina resonemang kring dessa punkter och har detaljerade synpunkter på rapporten och dess underlag i övrigt.

Läs hela remissvaret från SFPO här.

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer