Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-10

SFPO:s remissyttrande om PM Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen

Nedan kan ni ta del av SFPO:s remissyttrande som skickades till Näringsdepartementet igår:

 

Yttrande i anledning av remiss av PM Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen

(dnr N2017/05445/MRT)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO), som organiserar det svenska demersala yrkesfisket (ca 80 % av fångstvärdet landas av våra medlemmar) har tagit del av ovan remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

PM innehåller förslag till ändringar i fartygsregisterförordningen (1975:927) och förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. PM innehåller sådana förslag till ändringar som påkallas av de nu beslutade lagändringar som föreslogs i prop. Regelförenkling för sjöfarten (prop. 2016/17:205).

Inledningsvis vill SFPO framföra sin generella uppfattning att regelförenkling är något som är positivt, det finns ett synnerligen stort behov av regelförenkling på fiskets område.

 

Fartygsregisterförordningen

4.1 Villkorad registrering

Syftet med den föreslagna regleringen att underlätta överföringen av skepp eller skeppsbyggen som förvärvats i utlandet till det svenska fartygsregistret möts väl av förslaget.

4.2 Förbehåll om skeppsnamn

SFPO har inga synpunkter på att bestämmelser om förbehåll av skeppsnamn i fartygsregisterförordningen ska utmönstras.

4.3 Statsägda båtar

Förslaget är att det ska införas bestämmelser om registrering i fartygsregister av båtar som ägs av staten som i stort ska motsvara dem som gäller för skepp som ägs av staten; SFPO har inga synpunkter härpå.

4.4 Äganderättsförbehåll för båtar

Det föreslås i fartygsregisterförordningen införas en bestämmelse som möjliggör att det i registrets båtdel införs möjlighet att anteckna förekomst av villkor som innefattar äganderättsförbehåll eller som är att jämställa med sådana. Förslaget är bra.

4.5 Överföring av båtar

Förslaget är att det i fartygsregisterförordningen ska införas bestämmelser som möjliggör anteckning om att båt förts över från registrets skeppsdel eller skeppsbyggnadsdel; förslaget är bra.

4.6 Ändrad rubrik

Bra förslag.

 

Förordningen om skeppsmätning

Förslaget är att nuvarande regler om skeppsmätning ska ändras så att mätningsplikt knyts till fartyg med en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter i stället för sjölagens definition av skepp. Vidare ska det införas ett undantag från mätningsplikt när det gäller fritidsfartyg som inte utgör skepp. Reglerna ska också anpassas till att vissa båtar som ägs av staten ska kunna undantags från registreringsplikt i fartygsregistrets båtdel. SFPO har inga invändningar mot dessa förslag.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer