Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-13

SFPO synpunkter om ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – förslag till regionalt åtgärdsproblem för miljömålen 2017 – 2020”

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har tagit del av rubricerat förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och vill framföra följande synpunkter:

SFPO är Sveriges största producentorganisation på fiskets område och organiserar det svenska demersala fisket. SFPO tillvaratar det svenska yrkesfiskets intressen med utgångspunkt i ett långsiktigt hållbart nyttjande av fisk. SFPO anser att allt fiske som bedrivs självklart ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån samtliga relevanta aspekter. Fokus i våra synpunkter nedan ligger därför uteslutande på ”Hållbar användning av vattenmiljöer”.

SFPO instämmer i att frågor om vatten och havsmiljö i högsta grad är en internationell fråga. Den senaste reformen av den europeiska gemensamma fiskeripolitiken med ett paradigmskifte, från en utkastskyldighet till en landningsskyldighet, kommer över tid att positivt bidra till ett hållbart nyttjande av fisk. I artikel 2 i grundförordningen på fiskets område anges nu att fiskeripolitiken ska säkerställa att fiske är miljömässigt hållbart på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. Detta anser SFPO är mycket bra och något som knyter an till förslagets syften.

SFPO välkomnar regionala åtgärder som syftar till att:

● Skydda värdefulla sjöar och vattendrag

● Öka omfattningen av ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag

● Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning

● Minska spridningen av högfluorerande ämnen (PFAS)

● Regionalt efterbehandla förorenade områden

● Framta bra kommunala översiktsplaner för marina kustområden

● Främja en samverkan kring framtagandet av en havsplan för Västerhavet

● Miljöanpassa småbåtshamnar

● Säkerställa en fungerande fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten

● Framta och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner

● Främja utvecklingen av ett hållbart marint vattenbruk

● Minska uppkomsten av marint skräp

● Införa funktionella och balanserade förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden

● Restaurera ålgräs i Västerhavet

● En fungerande tillsyn enligt MB

● En minskning av utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning. Såvitt kan bedömas fordras kraftfulla åtgärder i denna del mot de utsläpp som sker ifrån jordbruket.

● Minska utsläpp

● Säkerställa en fungerande tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter

● Säkerställer moderna vattenkraftverk och dammar

Vad gäller åtgärd V12 - att utreda var ytterligare fredningsområden bör införas - vill SFPO påpeka att man först av allt måste fråga sig om det finns behov av ytterligare fredningsområden. Finns sådana behov så handlar det så klart om att utreda var sådana bör införas och vad syftet därmed är och hur skyddet ska utformas. Samma resonemang gäller även åtgärd V14 (Inrätta nya marina skyddade områden). Det är viktigt att ha i åtanke att fler fredade eller skyddade områden i sig inte kan vara ett mål.

Riksdagsbeslutet om att 10 % av de svenska marina områdena ska vara skyddade har med råge redan nåtts. Det är viktigt att ha i åtanke att fler fredade eller skyddade områden i sig därför inte har något egenvärde, utan det ska finnas ett tydligt syfte med skyddet.  

I den mån SFPO kan bidra i positiv riktning i någon del står vi gärna till länsstyrelsen förfogande.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer