Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Var och vad fiskar våra medlemmar?
Räkfiske Västerhavet
Trålfiske havskräfta och fisk Västerhavet
Burfiske havskräfta
Trålfiske fisk i Nordsjön
Trålfiske siklöja
Torsktrålfiske Östersjön
Fiske med passiva redskap i Östersjön
Passiva redskap Västkusten
Pelagiskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Torsktrålfiske i Östersjön

Trålfisket i Östersjön är svenskt fiske i princip ett enartsfiske med torsk som målart med bottentrål och ibland flyttrål. Fisket bedrivs i södra och centrala Östersjön på de västra och östra torskbestånden. Sveriges har en större kvot i det östra torskbeståndet än i det västra, och fiskar därför också större volym i det östra. För att få delta i torskfisket i Östersjön krävs att fiskaren har ett särskilt tillstånd.

Största delen av de svenska torsklandningarna kommer från området söder om Skåne och norr och ost om Bornholm (östra beståndet). Fångster söder om Skåne och väster om Bornholm räknas till det västra beståndet. Landningarna från fisket äger framför allt rum i Skåne och Blekinge med Simrishamn och Karlskrona som främsta landningshamnar.

 

Östersjön har en flerårig förvaltningsplan som antogs av EU i juli 2016. Syftet med planen är att nå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning (MSY) för de bestånd som ingår i planen, att anpassa fisket till landningsskyldigheten och att minska fiskets påverkan på ekosystemet. Planen möjliggör också en revision av vissa av de tekniska regler som gäller för fisket i Östersjön.

 

De tekniska regleringarna för trålfisket efter bottenlevande arter i Östersjön karaktäriseras bland annat av mycket detaljerade krav på trålarnas utformning. I dagsläget är endast 2 typer av trålar, BACOMA och T90 (namnen syftar på olika typer av selektionsanordningar) tillåtna. I det svenska torskfisket användes framförallt BACOMA-trål även om den relativa betydelsen av T90 ökat sedan detta alternativ infördes i lagstiftningen.

 

Trålfiske efter torsk i Östersjön bedrevs 2015 av drygt 30 fartyg, huvudsakligen trålare mellan 18 och 22 meter. Antalet fartyg som är aktiva i fisket minskat med ca 60 % sedan 2003. Åren 2013-2015 präglas av lågt utnyttjande av den svenska kvoten. 23 av dessa fartyg räknas som aktivt fiskande och av dessa är 10 också aktiva inom något annat fiske - bottentrålfisket i Skagerrak och Kattegatt eller i Nordsjön, pelagiskt fiske samt räkfisket. Antalet båtar aktiva i Östersjöns torskfiske som också är aktiva i annat fiske har minskat sen 2015. Framförallt är det deltagandet i kräftfisket i Skagerak och Kattegatt om minskat. 

 

I trålfisket efter torsk i Östersjön landades 2013-2015 i genomsnitt ca 5200 ton per år till ett värde av drygt 47 miljoner kronor. Detta motsvarar knappt 3 % av mängden och knappt 5 % av värdet av hela det svenska fisket. Torsk dominerar stort och utgör 95 % av landningarna från fisket. Övriga arter som förekommer i landningarna är bland annat skrubbskädda, vitling och rödspotta.

 

2017 var trålfiske av torsk inte tillåtet i västra Östersjön. En viss omfördelning från garnbåtar till trålare skedde sent på året så ett visst trålfiske bedrevs ändå.

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Lizette Fhager (Administratör)
0760-32 02 13
[email protected]

 

Läs mer