Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar

Om Sveriges Fiskares Producentorganisation

Syfte och ändamål


Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom ansvar och handläggning samt administration av de uppgifter som ankommer på en producentorganisation enligt marknadsförordningen inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, såsom att verka för att:


• Delta i allt arbete i svenskt yrkesfiske där frågor som berör föreningens medlemmar är aktuella. Föreningen ska även arbeta för att tillgängliga EU-medel kan komma föreningens medlemmar till del.
• Vara det organ i svenskt yrkesfiske där frågor inom medlemmarnas intresseområden hanteras och beslutas.
• Arbeta för system i fisket som innebär att medlemmars fiske kan bedrivas på ett uthålligt sätt såväl biologiskt som ekonomiskt. Vidare skall föreningen arbeta för ett system där kommande landningsplikt kan hanteras. 
• Medverka till att det svenska fisket i gemensamma frågor arbetar på ett rationellt och effektivt sätt som gynnar hela det svenska yrkesfisket.
• Medverka till att samråd och samarbete uppnås med forskning och andra segment både nationellt och internationellt vid fastställande av TAC:er och kvoter som påverkas av flera arter. I allt större omfattning förändras synen på kvoter från att ha varit kvoter för enskilda arter till ett system med s.k. flerartsmodeller. Det innebär att olika arter vävs samman i diskussioner om TAC etc. Föreningen skall vara en central aktör i dessa frågor.
• Arbeta med och genom kommittéer efter geografi, produktgrupp eller liknande. Exempel på kommittéuppdelning kan vara: i) räkfiske, ii) fiskfiske i Västerhavet, iii) fiskfiske i Östersjön, iv) fiske efter havskräfta med trål, samt v) fiske med passiva redskap. Vidare kan föreningen skapa kommittéer för arbetet med speciella frågor. Årsstämman fattar beslut om antalet kommittéer. 

 

Du är här:   Om SFPO