Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Nyheter
Länkar
Kontakt

Logg


2018-01-22
Idag deltar SFPO i ett möte om ålfisket med det danska fisket i Köpenhamn.
2018-01-19
Under fredagen arbetar vi med MSC-administration och en artikel till Svensk fisknäring
2018-01-18
Idag har vi haft möte med kustfiskare och deltagit i ett möte om Västerhavsveckan 2018. Peter har deltagit i Sveriges radios Stuidio Ett om hur klimatförändringar kan påverka fisken i Östersjön.
2018-01-17
Under onsdagen har SFPO deltagit i ett möte om hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling arrangerat av Landsbygdsnätverket och på hemmaplan har det jobbats med bland annat hemsidesutveckling.
2018-01-16
Idag har vi deltagit i ett möte mellan några av våra torskfiskare i Östersjön och SLU om fortsatt redskapsutveckling och selektion.
2018-01-15
Idag har vi jobbat vidare med komplettering av produktions- och saluföringsplanen samt med planering
2018-01-12
Idag jobbar vi med frågor kring fiskerikontroll och MSC
2018-01-11
Under torsdagen jobbar vi med ekonomiarbete, komplettering av produktions- och saluföringplanen och MSC-administration.
2018-01-10
Möte med Svenskt Sigill i Stockholm och administrativt arbete på kansliet
2018-01-09
Idag jobbar vi med verksamhetsplanering och kontorsarbete
2018-01-08
Under måndagen är SFPO på ett möte arrangerat av Göteborgs stadsledningskontor om utveckling av fiskhamnen och ägnar oss åt kontorsarbete
2017-12-21
Idag är det full fart på kansliet inför stundande helger!
2017-12-20
Idag jobbar vi med remissvar och deltar i ett samrådsmöte för det demersala fisket på HaV
2017-12-19
Under tisdagen jobbar vi med remisser och ålfrågan och vi har ett projektmöte om "low impact trawl" med Hållbar utveckling i Väst
2017-12-18
Under måndagen deltar SFPO i styrelsemöte för SFR
2017-12-15
Under fredagen arbetar vi med remissvar kring revision av av EU:s kontrollförordning och med arbete kopplat till Maritima strategin
2017-12-14
Under torsdagen arbetar vi med remisshantering och uppdrag inom Maritima strategin
2017-12-13
Under onsdagen arbetar vi med utgående skrivelser och analys av ministerrådets beslut om fiskemöjligheter för 2018
2017-12-12
Under tisdagen har SFPO möte med lokala fiskare på kommunhuset i Östhammar
2017-12-11
Under måndagen deltar SFPO i ett möte om säl på Näringsdepartementet. Vi jobbar också med uppdrag inom den maritima strategin och efterarbete efter fredagens styrelse- och kommittemöten.
2017-12-08
Under fredagen håller SFPO:s kommitteer för fisk & havskräfta samt fiske med passiva redskap möten och efter det sammanträder styrelsen.
2017-12-07
Under torsdagen förbereder vi fredagens kommitte- och styrelsemöten och har ett projekte med Jordbrukvserket.
2017-12-06
Möte med SLU och möte ang. tidningen "svensk fisknäring"
2017-12-05
Under tisdagen har vi arbetat med remisser, planering och medlemsservice
2017-12-04
Idag arbetar vi med remissyttranden och SFPO har också hållit en föreläsning om hållbart svenskt fiske för Jordbruksverkets Landsbygdsavdelning
2017-12-01
Under fredagkvällen avslutades förhandlingarna mellan EU och Norge om fisket 2018.
2017-11-30
Fortsatta förhandlingar i Bergen och arbete med remisser m.m. hemma
2017-11-29
Fortsatta förhandlingar i Bergen och medlemsservice på hemmaplan
2017-11-28
Idag är vi på fortsatta förhandlingar mellan EU - NOR i Bergen
2017-11-27
SFPO deltar vid EU-NOR förhandlingarna som börjar idag i Bergen
2017-11-24
Under fredagen håller SFPO:s Östersjökommitté och Räkkommitte möten
2017-11-23
Under torsdagen har SFPO varit på ett mycket konstruktivt möte om kontrollfrågor på HaV och också haft ett möte med regeringskansliet.
2017-11-22
Idag förbereder vi kommittémöten och ägnar oss åt bland annat jaktfrågot och medlemsservice.
2017-11-21
Under tisdagen jobbar vi med remisser, jaktfrågor och medlemsfrågor
2017-11-20
Under måndagen har vi platsbesök för den årliga revisionen av MSC-certifieringen för räka.
2017-11-17
Under fredagen fortsätter konferensen om Östersjöfiske i Simrishamn och SFPO deltar också vid ett möte för HaVs insynsråd i Stockholm.
2017-11-16
Torsdag och fredag deltar SFPO i en konferens om Östersjöfiske i Simrishamn och under torsdagen deltar vi också på en workshop om EU:s fiskerikontroll I Bryssel
2017-11-15
Under onsdagen deltar SFPO i EU-kommissionens konferens om landningsskyldigheten i Bryssel
2017-11-14
Under tisdagen jobbar vi bland annat med förberedelser inför den årliga revisionen av MSC på räka i nästa vecka.
2017-11-13
Under måndagen har vi ett möte med bland annat HaV och fiskegrossisterna om spårbarhet och lådetiketter
2017-11-10
Idag fortsätter arbetet med HaV:s remiss och vi deltar på Ospars konferens om marint skräp i Rotterdam
2017-11-09
Idag jobbar vi med remissarbete och arbete med MSC räka inför den årliga revisionen av certifikatet.
2017-11-08
Idag arbetar vi med remisser och planering
2017-11-07
Idag deltar SFPO vid konferensen med Maritima klustret i Västsverige
2017-11-06
Idag påbörjar vi arbetet med remissyttrande till HaV om de föreslagna regeländringarna för det demersala fisket. Vi jobbar också vidare med den Maritima strategin.
2017-11-03
Idag håller vi medlemsmöte om HaVs remiss och skicker in vår produktions- och saluföringsplan för 2018 till Jordbruksverket.
2017-11-02
Idag försöker vi avsluta arbetet med vår PSP (produktions- och saluföringsplan) och förbereder morgndagens medlemsmöte.
2017-11-01
Idag deltar SFPO vid Norges Fiskarlags landsmöte i Trondheim, vid Havs- och vattenmiljörådets sammanträde i Stockholm samt arbetet med att färdigställa PSP18 fortgår
2017-10-31
Under tisdagen arbetar vi vidare med produktions- och saluföringsplanen och har ett möte med Göteborgs fiskauktion.
2017-10-30
Mer PSP
2017-10-27
Tre möten på HaV
2017-10-26
Möten och PSP
2017-10-25
Onsdag arbetar vi med MSC räka och vår årliga produktions- och saluföringsplan
2017-10-25
Under tisdagen hade vi fortsatt möte med EDF och med dialoggruppen för havs- och sjömat där EU-kommissionen bland annat presenterade EUs marknadsdatabas EUMOFA.
2017-10-23
Under måndagen har vi haft möte med EDF och om lådetiketter.
2017-10-20
Arbete relaterat till regelförenklignar för sjöfarten och uppföljning av veckans möten.
2017-10-19
Under torsdagen har vi varit på möte i den demersala arbetsgruppen för NSAC och också haft projektmöte med HaV om uppdraget Marina livsmedel inom Maritima strateign.
2017-10-18
Idag har vi haft projektmöte med Hållbar utveckling väst om miljövänligt fiske och också blivit intervjuade av en reporter för EU-tidskriften Politico.
2017-10-17
Idag har vi arbetat med Maritima strategin och planering av informationsinsatser
2017-10-16
Idag har vi haft möte med Jordbruksverket om stöd i havs- och fiskeriprogrammet.
2017-10-13
Dialogmöte med Hav om marint områdesskydd och fiskereglering i Hallands län
2017-10-12
Idag jobbar vi med planering och projekt.
2017-10-11
Idag träffar ordföranden landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
2017-10-10
Idag har vi analyserat ministerrådets belut för Östersjön och jobbar med medlemsservice. Vi deltar också på möte med Landsbygdsnätverkets fiskegrupp.
2017-10-10
Måndag arbetade vi med Maritima strategin och NSAC
2017-10-06
Samrådsmöten
2017-10-05
Under torsdagen ägnar vi oss åt efterarbete på kontoret efter en intensiv reseperiod med många möten.
2017-10-04
Tisdag och onsdag är vi på möte med verkställande kommittén för Rådgivande nämnden för Nordsjön (NSAC)
2017-10-02
Idag är vi på möte med arbetsgruppen för Skagerrak och Kattegatt inom rådgivande nämnden för Nordsjön (NSAC)
2017-09-28
EAPO
2017-09-27
Småskaligt och kustnära
2017-09-25
Idag har vi jobbat med att svara på remisser
2017-09-22
Idag är det samrådsmöte på HaV för det demersala fisket.
2017-09-21
Idag har vi jobbat med remisser och hemsida och förberett samrådsmöte med HaV imorgon.
2017-09-20
Onsdag har vi jobbat med fortsatt remissarbete och arbete kopplat till marina livsmedel i den maritima strategin
2017-09-19
Idag arbetar vi med remisser och planering
2017-09-18
Måndag var vi på nytt möte med GFA om lådetiketter
2017-09-15
Under fredagen var det fokus på medlemsservice
2017-09-13
Onsdag och torsdag har vi Environmental Defense Fund här på besök
2017-09-11
Idag jobbar vi med lite gott och blandat - MSC, remissarbete, hemsidan och efterarbete efter styrelsemötet i fredags.
2017-09-08
Idag håller SFPO styrelsemöte
2017-09-07
Idag har det varit möte med Pelagiska kustkommittén och också möte om lådetiketter i nya spårbarhetssystemet med GFA.
2017-09-05
EU-Norgeförhandlingar i Göteborg tisdag och onsdag med fokus på Skagerrakfrågor och harmonisering av regelverk.
2017-09-04
Under måndagen förbereder vi inför EU-Norgeförhandlingar om Skagerrakfrågor som pågår tisdag och onsdag denna vecka i Göteborg.
2017-09-01
Idag är det dubbla samrådsmöten på HaV om systemet och inför EU-Norgeförhandlingarna
2017-08-31
Onsdag arbetade vi med projekt rörande Östersjön och torsdag har vi haft möte om kommande samverkan med Hållbar Utveckling väst.
2017-08-29
MSC och EU-Norge
2017-08-28
Medlemsmöte i Simrishamn
2017-08-24
Början av veckan
2017-08-18
Under torsdagen var det fokus på planeringsarbete. Idag fredag är norska Kystvakten på besök för att berätta om och svara på frågor om fiske i norsk zon. Efter det har vi räkmöte.
2017-08-16
Idag onsdag är vi även på ett möte i Köpenhamn med Clean Nordic Oceans om spökfiske
2017-08-16
Platsbesök MSC-certifiering
2017-08-14
Idag har vi förberett inför möte med certifieringsfirman för MSC-ansökan i Nordsjön och för möte med kystvakten, båda i den här veckan.
2017-08-11
Idag har vi samlat information till hemsidan och för att bättre kunna bemöta oriktiga påståenden om fiske i olika sammanhang
2017-08-10
Förberedelser inför nästa veckas möten
2017-08-09
Idag har vi haft möte med Kari Stange på MSC Skandinavien och jobbat med hemsidan.
2017-08-08
Vår facebooksida kommer nu bli betydligt mer aktiv! Missa inte att följa den.
2017-08-04
mer MSC
2017-08-03
MSC-frågor
2017-08-02
Kommande möten
2017-08-01
Idag har vi haft möte om Östersjön. Vår målsättning är att alla SFPO:s medlemmar som fiskar i Östersjön ska ha torsk att fiska året ut. Vi uppmanar alla som inte kommer fiska sin kvot att tillgängliggöra den.
2017-07-26
Hav
2017-07-25
Fokus Östersjön
2017-07-24
Malin
2017-07-21
Fredag 21 juli 2017
2017-07-20
Torsdag 20 juli 2017
2017-07-19
Onsdag 19 juli 2017
2017-07-18
Tisdag 18 juli 2017
2017-07-14
Avrundning av veckans arbete
2017-07-13
Möte i Demersal Working Group, NSAC, Edinburgh
2017-07-12
Möte med North Sea WG (EAPO) i Edinburgh
2017-07-11
Strukturstödsarbete m.m.
2017-07-10
Uppföljning av förra veckans arbete och planering av denna vecka
2017-07-07
Möte med företrädare för HKPO i Uddevalla
2017-07-06
Idag ägnar vi oss åt kontorsarbete
2017-07-05
Arbete med strukturstödsfrågor etc.
2017-07-04
Remissarbete
2017-07-03
Dataunderhållsarbete m.m.
2017-06-22
Avrundning av veckans arbeten
2017-06-21
Projektarbete
2017-06-20
Möte om tidningen Svensk Fisknäring
2017-06-19
Idag skriver vi remissyttranden
2017-06-16
Möte med HaV
2017-06-15
Planeringsmöten m.m.
2017-06-14
Fortsatta möten i NSAC idag
2017-06-13
Styrelsemöte med NSAC i Paris och möte med Landsbygdsnätverket i Stockholm
2017-06-12
Två möten i regi av GFA
2017-06-09
Möte med torskfiskare, Ösj, i Karlskrona och möte i Tanum om översiktsplan
2017-06-08
Analys av hummerremissen
2017-06-07
Arbete med internationella fiskefrågor
2017-06-05
SFPO:s ordf. Peter Ronelöv Olsson deltar vid Seafood Summit i Seattle den 5 - 7/6
2017-06-02
Möte i Stockholm om havs- och fiskeriprogrammet och samrådsmöte med HaV i Göteborg
2017-06-01
Idag möte om N2000 i Köpenhamn
2017-05-31
Sammanträde med Nordsjönämndens arbetsgrupp för Skagerrak & Kattegatt
2017-05-30
Idag arbetar vi med projektansökningar m.m.
2017-05-29
Idag planerar och förbereder vi denna veckans arbete
2017-05-24
Idag ägnar vi oss åt kontorsarbete
2017-05-23
Idag har vi möte ang. Nord Stream 2
2017-05-22
Idag är det stämma i SFR och Servicebolaget
2017-05-19
Idag sammanträder kommittéerna från tidig morgon och därefter möten på HaV
2017-05-18
Idag möte hos GFA
2017-05-17
En mötesfri arbetsdag med planering
2017-05-16
Idag har vi möte med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
2017-05-15
Idag förbereder vi veckans möten
2017-05-12
Möte med GFA och därefter sammanträde med AU
2017-05-11
Idag deltar vi vid Östersjönämndens generalförsamling och styrelsesammanträde
2017-05-10
Möte med Göteborgs universitet
2017-05-09
Idag skriver vi på en rapport till Jordbruksverket
2017-05-08
Idag planerar och förbereder vi veckans arbeten
2017-05-06
Idag träff med Öresundsfiskarna
2017-05-05
Möte om Brexit på Näringsdepartementet
2017-05-04
Idag jobbar vi med remissyttranden m.m.
2017-05-03
Dag 2 - möte med JoV:s referensgrupp för yrkesfiske
2017-05-02
Idag och imorgon möte med Jordbruksverkets referensgrupp för yrkesfiske i Jönköping
2017-04-27
Idag har vi styrelsesammanträde kl. 15.00
2017-04-26
Idag fortsatta förhandlingar EU-NOR
2017-04-25
Idag fortsatta förhandlingar i Skagen mellan EU-Norge samt PELAC i Dublin
2017-04-24
EU - Norge förhandlingar om räka i Skagen och NPWG i Dublin
2017-04-21
Idag två möten på HaV - om havsplanering och system.
2017-04-20
Idag är vi på seminarium om överlåtbara fiskerättigheter i Miljö- och jordbruksutskottets regi
2017-04-19
Idag möte i Nordsjönämndens demersala arbetsgrupp i Haag samt möte med riksdagsledamöter och lunchseminarium i riksdagen
2017-04-18
Samrådsmöte hos Transportstyrelsen om "routingåtgärder" i Kattegatt
2017-04-12
Idag planerar vi kommande veckas möten
2017-04-11
Möte med Landsbygdsnätverket, dag 2
2017-04-10
Idag är det möte med Landsbygdsnätverket
2017-04-07
Idag har vi möte i Pelagiska kustkommittén på fm och på em träffar vi HaV
2017-04-06
Idag biträder vi medlemmar i rättegångar där HaV är motpart
2017-04-05
Möte på Smögen om miljövänlig återvinning av fiskeredskap
2017-04-04
Idag planerar vi inför den ordinarie stämman den 28 april
2017-04-03
Idag arbetar vi vidare med de tankar som framkom vid stormötet för räkfiskare i fredags m.m.
2017-03-31
Idag är vi på stormöte med räkfiskare från SFPO (och HKPO, som bjudits in)
2017-03-30
Idag har vi möte med SLU
2017-03-29
Idag ser vi över serviceavgifterna för 2016 m.m. och sysslar med allehanda kontorsgöromål
2017-03-28
Förberedelsearbete
2017-03-27
Möte med DFPO
2017-03-24
Brexitmöte
2017-03-23
EAPO
2017-03-22
Möte i Bryssel
2017-03-21
NS2 och GFA
2017-03-20
NS2
2017-03-17
Samrådsmöte
2017-03-16
MSC revision
2017-03-15
Förberedelser
2017-03-14
Transportstyrelsen
2017-03-13
Tidningen
2017-03-10
Öckerö
2017-03-09
NSAC
2017-03-08
Torsk östra Östersjön
2017-03-07
Göteborgs Universitet
2017-03-06
Planeringsmöte
2017-03-03
Simrishamn
2017-03-02
Bryssel
2017-03-01
Förberedelser
2017-02-28
Pelagiska nämnden
2017-02-27
Bokslut
2017-02-24
Träslövsläge
2017-02-23
Kontrollmöte
2017-02-22
Hållbar energianvändning
2017-02-21
DFPO
2017-02-20
MSC möte
2017-02-17
Räkmöte
2017-02-16
Pelagikerna
2017-02-15
Remisser
2017-02-14
MSC
2017-02-13
Sammanställning
2017-02-10
Möten på Smögen
2017-02-09
Räk och lax
2017-02-08
Spårbarhetsmöte och NSAC
2017-02-07
Tidningsmöte
2017-02-06
Brexitmöte
2017-02-03
Möte med burfiskare
2017-02-02
STPO och SLU
2017-02-01
Årsrapport
2017-01-31
Pingers
2017-01-30
Passion för mat
2017-01-27
Fredag
2017-01-26
Nord Stream
2017-01-25
MSC utskick
2017-01-24
Brexit
2017-01-23
Hjärt-och lungräddning
2017-01-20
Mötesfredag
2017-01-19
Räkkommittén
2017-01-18
Stockholm
2017-01-17
Produktions-och saluföringsplan 2017
2017-01-16
Sammanställning
2017-01-13
Samråd på HaV
2017-01-12
GFA
2017-01-11
Stockholm
2017-01-10
MSC havskräfta
2017-01-09
Produktions-och saluföringsplan 2017
2016-12-23
God Jul
2016-12-22
MSC arbete - havskräfta
2016-12-21
Uppsummering
2016-12-20
Julbord
2016-12-19
Sammanställning
2016-12-16
Styrelsemöte
2016-12-15
BSAC
2016-12-14
Styrelsemöte
2016-12-13
Rättegång
2016-12-12
Utskick
2016-12-09
MSC utvärdering
2016-12-08
Köpenhamn
2016-12-07
DFPO
2016-12-06
HaV
2016-12-05
Planeringsmöte
2016-12-02
Riksdagsledamöter
2016-11-30
Bergen
2016-11-29
MSC arbete
2016-11-28
Förhandlingar
2016-11-25
Kommittémöte
2016-11-24
Försäkring
2016-11-23
Tidningsmöte
2016-11-22
Hummermöte
2016-11-21
Seminarium med 8 fjordar
2016-11-18
Remissvar
2016-11-17
Möte med fiskare som fiskar med passiva redskap
2016-11-16
Remissvar
2016-11-15
BSAC
2016-11-14
Maritima klustret
2016-11-11
Stockholms fiskauktion
2016-11-10
Förhandlingar
2016-11-09
Revision
2016-11-08
Förhandlingar
2016-11-07
Sammanställning
2016-11-04
Stormöten
2016-11-02
Symposium
2016-11-01
Stockholm
2016-10-31
Fiskekommunerna
2016-10-28
SFR
2016-10-26
Produktions- och saluföringsplan
2016-10-25
Brexitmöte
2016-10-24
Stormöten
2016-10-21
Remiss
2016-10-20
Jordbruksverket
2016-10-19
Havs- och vattenmiljörådet
2016-10-18
Remisser
2016-10-14
Styrelsemöte
2016-10-13
EDF
2016-10-12
Styrelsemöte
2016-10-10
MSC möte i Köpenhamn
2016-10-07
Fiskekommunerna
2016-10-06
Pelagiska nämnden
2016-10-05
MSC möte
2016-10-04
Dioxinmöte
2016-10-03
Sammanställning
2016-09-30
HaV
2016-09-29
Studiebesök
2016-09-28
General Assembly
2016-09-27
Executive Committee meeting
2016-09-26
Sammanställning
2016-09-23
Samrådsmöte
2016-09-22
MSC möte
2016-09-21
Förberedelser
2016-09-20
Brexit
2016-09-19
Sillmöte
2016-09-16
Systemmöte och pelagisk kustkommitté
2016-09-15
Näringsdepartementet
2016-09-14
Fördelningsmöte
2016-09-13
Jordbruksverket
2016-09-09
Systemarbete
2016-09-08
Nytt från EU
2016-09-07
Förhandlingar
2016-09-06
Utredning
2016-09-05
Invigning av SWEMARC
2016-09-02
Räkseminarium
2016-09-01
Skagerack och Kattegatt arbetsgrupp
2016-08-31
Möte med DFPO
2016-08-29
Förberedelser
2016-08-27
Fiskarens marknad
2016-08-26
Systemmöte
2016-08-25
Förberedelser
2016-08-24
SFR möte
2016-08-23
Provfiske
2016-08-22
Sjömatsfrämjandet och utbildningscentrum
2016-08-19
Planeringsdag
2016-08-18
Möte med partirepresentanter
2016-08-16
Förslag Östersjön
2016-08-15
Fisketur
2016-07-27
Östersjömöte
2016-07-26
Dagens eko
2016-07-22
Radio om nedskräpning
2016-07-18
MSC möte
2016-07-15
Östersjömöte
2016-07-14
NSAC möte
2016-07-13
Skottland - IIFET conference
2016-07-11
Ministermöte
2016-07-08
Almedalen
2016-07-07
Sammanställning och förberedelser
2016-07-05
Fördelningsprojektet
2016-07-04
Förberedelser
2016-06-30
Produktions-och saluföringsplan
2016-06-29
Tidningsarbete
2016-06-28
Möte om internationella arbetet
2016-06-27
Ansökningar
2016-06-22
Remisser
2016-06-21
Tidningsmöte
2016-06-20
SFR möte
2016-06-17
Stämma
2016-06-16
Besök av Edgars Goldmanis
2016-06-14
Förhandlingar
2016-06-10
Möte på Hav
2016-06-09
NSAC möte
2016-06-08
Förberedelser
2016-06-07
Uppföljning
2016-06-03
Möte på SLU
2016-06-02
Riksdagsledamöter
2016-06-01
Bergen
2016-05-31
Förberedelser
2016-05-30
Utskick
2016-05-27
Styrelsemöte
2016-05-26
Styrelsemöte och stämma
2016-05-25
Havforum dag två
2016-05-24
Havs och vattenforum
2016-05-23
Fiskbranschens årsmöte
2016-05-20
En fredag på HaV
2016-05-19
SEB
2016-05-18
Revision av havskräfta
2016-05-17
Produktions-och saluföringsplan
2016-05-16
Provsmakning
2016-05-13
Danmark och HaV
2016-05-12
Remisshantering
2016-05-11
Översättning
2016-05-10
Tidningsmöte
2016-05-09
Stämma
2016-05-04
Intensiv tisdag
2016-05-03
Lansering
2016-05-02
Räkmöte
2016-04-29
SFR stämma
2016-04-28
SFR stämma
2016-04-27
Havs- och vattenmiljörådet
2016-04-26
Artiklar och skrivelser
2016-04-25
Swedish Maritime Day
2016-04-22
En till fredag på Hav
2016-04-21
Tidningsmöte med mera
2016-04-20
Pelagiska AC
2016-04-19
Förberedelser
2016-04-18
Skagerack och Kattegatt working group
2016-04-15
Systemmöte
2016-04-14
Förberedelser
2016-04-13
Bergen
2016-04-12
NSAC möte
2016-04-11
Förberedelser
2016-04-08
Möte på näringsdepartementet och SPFs årsstämma
2016-04-07
Grattis!
2016-04-07
SFR styrelsen
2016-04-06
Tvärsektoriellt möte om havsplanering
2016-04-05
TFA
2016-04-04
GFA
2016-04-01
Möte med grossisterna
2016-03-31
Diskussioner om humankonsumption
2016-03-30
Årlig revision av MSC-certifiering av kräfta
2016-03-23
Möte med kommuner och länsstyrelser
2016-03-22
Revision av MSC-certifieringen på havskräfta
2016-03-21
Länsstyrelser och universitet
2016-03-18
Fredag
2016-03-17
Östersjön
2016-03-16
Sjöfolksdirektivets nya lagförslag
2016-03-16
Haverikommissionen & UD
2016-03-15
MSCs årsmöte
2016-03-12
Årsmöte med malmöhus läns fiskeförening
2016-03-11
Samrådsmöte på hav om Östersjön
2016-03-11
Flundra i Östersjön
2016-03-10
NSAC möte i Stockholm
2016-03-09
Holländska POn
2016-03-08
Möte på miljödepartementet
2016-03-07
Stockholm
2016-03-04
En heldag på hav
2016-03-03
Årlig revision av MSC certifikat
2016-03-02
Möte med STPO
2016-03-01
Remisser och försäkringar
2016-02-29
Tack!
2016-02-25
Förberedelser
2016-02-24
Öppet hus
2016-02-23
Blankett för infiskning
2016-02-22
MSC märkning av torsken
2016-02-18
MSC infoträff
2016-02-18
Möte med Östersjökommittén
2016-02-17
Skottland
2016-02-16
Ansökan inne till jordbruksverket
2016-02-15
Möte på näringsdepartementet
2016-02-12
Möte på HaV om systemprocessen
2016-02-10
Välkommen Marika
2016-02-09
AC möte i Köpenhamn
2016-02-08
MSC infoträff
2016-02-05
Samrådsmöte på hav
2016-02-04
Förberedelser inför MSC infomöte
2016-02-02
Internationella förhandlingar
2016-02-01
p4 väst
2016-01-29
Torsk workshop
2016-01-28
ICES möten 2016
2016-01-26
Distanskurs i bokföring
2016-01-25
Nya möbler
2016-01-22
Burkade småkräftor
2016-01-22
Frukostmöte
2016-01-21
Ordföranden i Bryssel
2016-01-19
Möte med Östersjökommitten
2016-01-18
Nya lokaler
Du är här:   Nyheter