Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Uppförandekod - "Code of conduct"

Kodex eller ”Code of conduct” för fisket. Följande har samtliga anslutna fartyg förbundit sig till när de certifierats för MSC:

Respekt för fiskeresurserna och havsmiljön
Vi fiskar så att minsta möjliga mängd oönskad fångst fångas och att utkast minimeras

Detta sker genom att:

● fiska på platser och vid tidpunkter då förekomsten av oönskade arter är så låg som möjligt
● informerar varandra om fiskeplatser med många småfiskar (små skaldjur) eller oönskad fångst
● använda och bidrar till utvecklingen av selektiva fiskeredskap
● nyttja de bytesmöjligheter som finns inom ramen för det nationella systemet för fiskets bedrivande
● ”high-gradar” inte våra fångster
● släpper aldrig en fångst

Verka för att minimera negativ påverkan av havsmiljön
● verkar för bränslebesparingar och använder de renast möjliga bränslena
● utvecklar fiskeredskap med mindre negativ miljöpåverkan
● ilandför oorganiskt skräp – även det som fastnar i fiskeredskapen
● hanterar oljor och andra miljöfarliga ämnen på ett ansvarsfullt sätt
● ilandför allt oorganiskt avfall och oljor/oljehaltiga vätskor och placerar detta på anvisad(e) plats(er)
● meddelar Kustbevakningen när vi upptäcker utsläpp
● verkar för att förståelsen för fisk och havsmiljön ska ingå i fiskarens ”tänk”
● använder våra fiskeredskap på ett optimalt sätt med beaktande av det ovan sagda
● strävar efter att få ombord fiskeredskap som tappats, hjälper varandra med det och om vi inte lyckas med det rapporterar vi det
● verkar för att undvika fångst av marina däggdjur och andra hotade/skyddade arter
● Om vi fångar ett exemplar av en hotad/skyddad art rapporterar vi det och om exemplaret fortfarande lever återutsätts den så skyndsamt och skonsamt som möjligt

Rapporteringarna övervakas av SFPO och delas till relevanta vetenskapliga institutioner om så är relevant.
Efter de tre första årens registreringar värderas omfattning av bifångster av de relevanta arterna och härutifrån framtas en plan för att minska dessa bifångsters antal.

Säkerhet och goda arbetsförhållanden till sjöss
Vi verkar för bra och säkra arbetsplatser på havet
Vi verkar för att besättningarna ska ha erforderliga kunskaper

Samarbete

Vi arbetar på ett transparent och ändamålsinriktat sätt tillsammans med andra

● Vi samarbetar med politiker och myndighetspersonal om förvaltning och politik
● Vi samarbetar med forskare om redskapsutveckling och datainsamling
● Vi samarbetar med fiskerikontrollen i frågor som loggboksutveckling och en mera ändamålsenlig fiskerikontroll
● Vi samarbetar med organisationer inom eller i anslutning till fiskerisektorn
● Vi samarbetar med relevanta aktörer vad gäller förslag etc. till Europeiska kommissionen och andra
● Vi välkomnar observatörer ombord på fiskefartygen

Information, transparens och kvalité

● Vi arbetar för att säkerställa bästa möjliga kvalité på fångsterna
● Vi arbetar utifrån Livsmedelsverkets regleringar/anvisningar om hygien etc. och fångsthantering
● Vi arbetar för ökad spårbarhet av fångsterna
● Vi verkar för ändamålsenliga och enkla loggböcker för fångstrapporteringar

Sanktioner

Ett fartyg som inte:
● respekterar och följer denna uppförandekod för fisket
● inte rapporterar korrekt, eller
● inte följer regler etc. som SFPO har utfärdat eller utfärdar, t.ex. krav från MSC-certifieringen,

får först en varning från SFPO, vid en andra förseelse går de miste om rätten att landa MSC-certifierade fångster för en tid om ett år. Ett fartyg som inom en period av två år mer än en gång blir straffrättsligt sanktionerad för en överträdelse av fiskeriregler som har en reell inverkan på fiskets hållbarhet mister rätten att landa MSC-certifierade fångster under ett år.

Uppförandekoden (länk som pdf)  / (som word-fil) och underteckna anmälan på sista sidan.

 

Bifångstdagbok:

Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

Bifångstdagbok rapportblad för rapportering via mail eller post

Vägledning till bifångstdagbok

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer