Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Uppförandekod
Siklöja
Bifångstdagbok
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Uppförandekod - "Code of conduct"

Påminnelse: Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

 

Kodex eller ”Code of conduct” för fisket. Följande har samtliga anslutna fartyg förbundit sig till när de certifierats för MSC:

Respekt för fiskeresurserna och havsmiljön
Vi bedriver vårt fiske på ett sätt så oönskade fångster och utkast minimeras. Detta sker genom att:

 • fiska på platser och vid tider där förekomsten av småfallen eller oönskad fisk är minimal
 • informera varandra om platser med förekomster av småfallen eller oönskad fisk
 • tillämpa och vidareutveckla selektiva fiskeredskap
 • aldrig uppgradera redan fångad fisk med större fisk

Vi arbetar för att så långt som möjligt minska fiskets påverkan på miljön genom att:

 • minimera bränsleförbrukningen och använda rena bränslen
 • utveckla åtgärder och redskap som minskar effekter på den marina miljön
 • så långt som möjligt ta iland skräp som fångas i trål och nät
 • på ansvarfullt sätt ta hand och hantera olja och andra farliga ämnen och föra iland dem 
 • rapportera till Kustbevakningen upptäckt och förekomster av oljeutsläpp
 • verka för ett ökat engagemang och ökad förståelse för fiskets påverkan och betydelse för den marina miljön
 • efter bästa förmåga försöka, och i samarbete med kollegor, få upp förlorade redskap
 • undvika fångst av marina däggdjur och skyddade arter och rapportera eventuella förekomster

Säkerhet och goda arbetsvillkor till sjöss
Vi arbetar för att skapa trygga och säkra arbetsförhållanden ombord. Vår besättning genomgår regelbunden sjösäkerhetsutbildning.

Samarbete med andra intressenter
Vi arbetar för att vara en trovärdig, proaktiv, och ansvartagande samarbetspart genom att öppen och konstruktiv dialog med andra parter.

Med ansvariga myndigheter, regionala rådgivande organ och andra aktörer för en förenklad och bättre fungerande fiskeriförvaltning.
Med forskare att få fram bättre mer tillförlitlig insamling av data för att få fram bättre kunskap och underlag för förvaltningsbeslut, samt för att utveckla fiske och redskap. Observatörer är alltid välkomna ombord.
Med miljörörelsen och konsumentföreträdare för att utveckla fiskets miljöansvar och samtidigt ge en rättvisande bild och korrekt underlag för hur fisket bedrivs och för dess villkor.
 

Sanktioner

Ett fartyg som:

Inte efterlever kodex, eller 
Icke för uppgifter om bifångster (PO-dagbok)
Icke följer de regler som är uppsatta av MSC för ett certifierat fiske kommer att vid första tillfället reglerna ej följs få en varning.
Om fartyget fortsätter att inte följa MSC-certifieringens regler och Kodex kommer fartyget att mista rätten att landa MSC-fisk i ett år.

Ett fartyg som innanför en period på två år blir straffad mer än en gång för en överträdelse av gällande fiskeregler som har reell inverkan på ett fiskes bärkraft mister rätten att landa MSC-fisk i ett år.

 

För utskrift och underskrift

UPPFÖRANDEKOD_MSC

 

Bifångstdagbok:

Det är viktigt att alla certifierade fartyg rapporterar bifångster i fisket regelbundet!

Rapportera gärna dina bifångster (eller frånvaro av bifångster) elektroniskt på vår hemsida - länk!

Bifångstdagbok rapportblad för rapportering via mail eller post

Vägledning till bifångstdagbok

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer