Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Stadgar

STADGAR FÖR SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION (SFPO)

I ordalydelse såsom antagna av ordinarie stämma den 24 april 2015 och enhälligt antagna av extra stämma den 22 maj 2015

 

1 §                 Firma

Föreningens firma är Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening.

 

2 §                 Säte

Föreningens säte är Göteborg, vilket också är styrelsens säte.

 

3 §                 Ändamål och verksamhetens art

Föreningeningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom ansvar och handläggning samt administration av de uppgifter som ankommer på en producentorganistation enligt marknadsförordningen inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, såsom att verka för att:

 • delta i allt arbete i svenskt yrkesfiske där frågor som berör föreningens medlemmar är aktuella. Föreningen ska även arbeta för att tillgängliga EU-medel kan komma föreningens medlemmar till del.

 • vara det organ i svenskt yrkesfiske där frågor inom medlemmarnas intresseområden hanteras och beslutas.

 • arbeta för system i fisket som innebär att medlemmars fiske kan bedrivas på ett uthålligt sätt såväl biologiskt som ekonomiskt. Vidare skall föreningen arbeta för ett system där kommande landningsplikt kan hanteras.

 • medverka till att det svenska fisket i gemensamma frågor arbetar på ett rationellt och effektivt sätt som gynnar hela det svenska yrkesfisket.

 • medverka till att samråd och samarbete uppnås med forskning och andra segment både nationellt och internationellt vid fastställande av TAC:er och kvoter som påverkas av flera arter. I allt större omfattning förändras synen på kvoter från att ha varit kvoter för enskilda arter till ett system med s.k. flerartsmodeller. Det innebär att olika arter vävs samman i diskussioner om TAC etc. Föreningen skall vara en central aktör i dessa frågor.

 • arbeta med och genom kommittéer efter geografi, produktgrupp eller liknande. Exempel på kommittéuppdelning kan vara: i) räkfiske, ii) fiskfiske i Västerhavet, iii) fiskfiske i Östersjön, iv) fiske efter havskräfta med trål, samt v) fiske med passiva redskap. Vidare kan föreningen skapa kommittéer för arbetet med speciella frågor. Årsstämman fattar beslut om antalet kommittéer.

   

Föreningen ska i internationella sammanhang genom och tillsammans med SFR eller i egen regi

 • delta i arbete som främjar de fiskemöjligheter som medlemmarna disponerar

 • arbeta i EU-sammanhang med allt som främjar medlemmarnas intresse

 • aktivt delta i arbetsgrupper och styrelser

 • delta i Internationella havsforskningsrådets (ICES) arbetsgrupper

 • medverka till att landningsskyldighet införs på ett fungerande sätt

 • verka för att upprätta goda samarbetsformer, arbetsgrupper med handläggande myndigheter

 • samarbete mellan PO utvecklas inom ramen för EAPO

 

Föreningen skall vidare ge medlemmarna service genom att

 • hålla medlemmar uppdaterade om fiskemöjligheter mm så att medlemmar vet vad som man har rätt att fiska

 • i de fall regleringssystem så medger genomföra avtal om fiskemöjligheter mellan medlemmarnas fartyg/företag och utländska fiskeföretag

 • reglera fisket på gemensamma kvoter på de arter som medlemmarna har rätt att fiska

 • när medlemmar så önskar, biträda enskilda medlemmar i respektive företags strukturering och affärsstrategi

   

  Föreningens verksamhet omfattar fiske i hela Sverige och alla produkter. Föreningen upprättar en verksamhetsbeskrivning som närmare anger information om föreningens verksamhet.

  Föreningen arbetar genom kommittéer, fördelade efter geografi, produktgrupp eller liknande. Årsstämman fattar beslut om antalet kommittéer och inom vilka områden som respektive kommitté ska verka.

 

4 §                 Föreningens skyldigheter

Föreningen är skyldig att tillse att det inte förekommer någon form av diskriminering mellan medlemmarna.  

Föreningen ska verka för bästa avsättning, men inte bedriva aktiv försäljning av medlemmarnas fångster.

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämman, ska sändas till medlemmarna genom e-post, fax eller brev.

 

5 §                 Godkänd producentorganisation

Föreningen ska vara, alternativt verka för att vara, en godkänd producentorganisation i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens marknadsförordning och övriga relevanta regler.

Föreningen ska vidare föra räkenskaper som är anpassade till den verksamhet som omfattas av erkännandet som godkänd producentorganisation. Stöd som erhålls ifrån statliga myndigheter ska särredovisas.

 

6 §                 Medlemskap

Till medlem i föreningen ska antas fysisk eller juridisk person i ett EU-land som

 • bedriver yrkesmässigt fiske i enlighet med svensk eller annat medlemslands lagstiftning;

 • äger, förvaltar eller har tillgång till individuella eller gemensamma fiskemöjligheter; eller

 • helt eller delvis äger ett fartyg som bedriver yrkesmässigt fiske.

När en fysisk eller juridisk person tillfälligt inte äger någon andel i ett fartyg eller tillfälligt inte bedriver yrkesmässigt fiske kan den fysiska eller juridiska personen antas som medlem i föreningen.

 

7 §                 Medlems skyldigheter

Vid medlemskap förbinder sig medlemmen att avsätta sina fångster enligt styrelsens beslut.  Medlem ska därför till föreningen redovisa hur de fartyg medlemmen förfogar över avser att försälja fångster av de arter som föreningen reglerar. På samma sätt ska medlemmen upprätta en plan för fisket med de aktuella fartygen. Dessa uppgifter ska ligga till grund för de fångstplaner som föreningen ska upprätta och redovisa till berörda myndigheter.

Vidare förbinder sig medlemmen att följa föreningens stadgar, beslut samt gällande regler.                                                                                    

Föreningen har tillstånd att hos offentliga myndigheter inhämta uppgifter om medlemmens ilandföring och försäljning av fisk.

 

8 §                 Insats

Medlem ska för medlemskap betala en insats enligt nedan. Insatsen ska erläggas inom en månad efter det att medlemskap vunnits i föreningen.

Insatsen är beräknad på det antal bruttoton som medlemmens samtliga fartyg har.

Max BRT      Insats

100                2 000 kr

Över 100       5 000 kr

Medlem som inte äger fartyg betalar den lägsta insatsen.

 

9 §                 Landningsavgifter

Medlem betalar till föreningen de landningsavgifter som beslutats av föreningsstämman. Avgiften skall fastställas så att den utgår ifrån sammanlagd infiskning på de fiskefartyg som medlemmen äger.

 

10 §               Medlemskap

Ansökan om inträde

Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen.

I föreningens medlemsregister ska anges inom vilken kommittés arbete som medlemmen verkar. En medlem kan ha verksamhet kopplad till flera kommittéer.

 

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen.

 

Tidpunkt för utträde

Medlem förbinder sig att förbli ansluten till föreningen under minst ett år efter myndighetens erkännande av föreningen samt att minst ett år innan man önskar avsäga sig sitt medlemskap meddela föreningen detta skriftligt.

Då medlem upphört med fiskeverksamheten ska utträde ske vid räkenskapsårets slut.

 

Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Vid underlåtelse att betala av föreningen fastställda avgifter eller underlåtelse att följa föreningens beslut kan medlemmen uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Ärendet ska i så fall föreläggas nästa ordinarie föreningsstämma och uppsättas på dess ärendelista. Uteslutningen vinner laga kraft, då den bekräftats av föreningsstämman. Har besvär ej inkommit inom ovan nämnda tid, vinner uteslutningen genast kraft.
 

Inbetalda insatser

Medlem som inte längre vill vara medlem i föreningen äger rätt att utfå inbetald insats och beslutad vinstutdelning, utom då utträdet beror på uteslutning.

 

Medlem som uteslutits

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 

11 §               FÖRENINGEN ARBETAR MED KOMMITTÉER EFTER GEOGRAFI, PRODUKTGRUPP ELLER LIKNANDE 

Föreningen arbetar med och genom kommittéer efter geografi, produktgrupp eller liknande.

Årsstämman fattar beslut om vilka kommittéer som skall finnas under verksamhetsåret.

 

Kommittéerna

En kommitté består av fem - nio ledamöter.

Kommittéerna bör spegla fisket såväl geografiskt som efter infiskning, verksamhetens omfattning och fartygssammansättning.

En kommitté har rätt att adjungera personer till sina sammanträden.

Till ledamot i kommitté kan även väljas person som inte är medlem i föreningen.

 

Kommittéernas besluts- och ansvarsområden

Kommittéerna ansvarar för och beslutar i frågor inom de områden som kommittén verkar, t.ex. regleringsfrågor, fördelning av fiskerättigheter, regleringssystem och kontakter med myndigheter i dylika frågor.

 

Val av kommittéer

Val av ordförande och vice ordförande för respektive kommitté sker på föreningens årsstämma.

Kommittéernas ledamöter utses av styrelsen efter förslag av medlemmarna.

 

Ekonomi

Inom ramen för föreningens ekonomi ska varje kommitté ha en budget för sin verksamheten.

 

12 §               Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår (kalenderår). Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst 1/10 av medlemmarna.

 

Rösträtt på föreningsstämma

Medlem har en röst på föreningsstämman.

I det fall aktiebolag eller handelsbolag är medlemmar utövas rösträtt av utsedd ställföreträdare för bolaget.

 

Rätt att delta på föreningsstämman

Utöver medlemmarna har styrelseledamöter, verkställande direktören och revisorn, rätt att delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Annan person har efter stämmans medgivande rätt att närvara och efter särskilt medgivande rätt att yttra sig.

 

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev med posten till medlemmarna. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och tidigast fyra veckor före och senast en vecka före extra stämma.

 

Ärende vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma

     1       Val av ordförande

     2       Anmälan av styrelsens val av protokollförare

     3       Fastställande av röstlängd

     4       Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

     5       Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

     6       Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

     7       Revisorernas berättelse

     8       Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

     9       Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   10       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

   11       Bestämmande av ersättning till dem som väljs till olika uppdrag inom föreningen

   12       Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter

   13       Val av styrelsens ordförande

   14       Fastställande av antal kommittéer

   15       Val av kommiteernas ordföranden och vice ordföranden

   16       Val av valberedning

   17       Val av revisor och suppleant

   18       Beslut om avgifter till föreningen och särskilda avgifter till respektive kommitté

   19       Ärenden som har av styrelsen, kommittéerna eller medlem hänskjutits till stämman

   20       Övriga ärenden

 

Ärende till föreningsstämman

Ärende, som medlem hänskjuter till ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmälas till styrelsen senast 10 dagar före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 10.

 

Vinst eller förlust

Föreningsstämman beslutar, efter lagstadgad avsättning till reservfonden, hur uppkommen vinst eller förlust skall hanteras.

Uppkommen vinst ska, om den betalas ut till medlemmarna, fördelas i förhållande till de avgifter som under föregående räkenskapsår erlagts till föreningen.

 

 

13 §               Styrelse

Antal styrelseledamöter

Styrelsen består av lägst nio och högst femton ledamöter.

Styrelsens sammansättning skall spegla produktionsmedlens omfattning såväl omsättnings-som inriktningsmässigt.

De som deltar vid styrelsens sammanträden har yttranderätt.

Personer kan adjungeras till styrelsen.

 

Beslutförhet

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är tillstädes. Vid lika röstetal ska den mening gälla, som biträds av ordföranden.

 

Styrelseledamöter

Styrelseledamot behöver ej vara medlem i föreningen.

 

Mandattid

Styrelseledamot utses för tiden fram till ordinarie föreningsstämma hållits.

 

Val av ordförande

Föreningsstämman utser styrelsens ordförande, styrelsen kan utse inom sig vice ordförande.

 

Verkställande direktör

Styrelsen kan utse en verkställande direktör för föreningen.

 

14 §               Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - 31 december (kalenderår).

 

15 §               Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas revisor och revisorsuppleant.

Revisor och suppleant väljs vid ordinarie föreningsstämma, varvid ska iakttas att revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade.

 

16 §               Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma ska väljas en valberedning. Valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter, varav en ska vara sammankallande.

Valberedningens uppgift är att nominera och förbereda val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i kommittéerna.

 

17 §               Stadgar

Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman. Förslag till ändring av stadgarna skall av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman. Föreslår styrelsen stadgeändring ska förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till föreningsstämman.

Stadgarna kan ändras vid en stämma om samtliga, vid stämman närvarande röstberättigade, är överens. Om inte samtliga vid stämman närvarande röstberättigade är överens fattas beslut med enkel majoritet som för att gälla ska konfirmeras vid en extra stämma varvid beslut ska fattas med 2/3 majortiet.

 

18 §               Upplösning

Beslut om organisationens upplösning ska fattas genom två på varandra följande föreningsstämmor med minst en veckas mellanrum, varav en föreningsstämma ska vara ordinarie föreningsstämma. På den föreningsstämma, som senast hålls, ska minst fyra femtedelar av de röstberättigade biträda beslutet.

Beslut om upplösning ska innefatta bestämmelse om disposition av föreningens tillgångar.
Uppkommet överskott ska i första hand användas till återbetalning av insatser och därefter fördelas i förhållande till de senaste fem årens inbetalda avgifter.

 

19 §               Lag om ekonomiska föreningar                                     

För de förhållanden som inte reglerats ovan gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer