Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-09-03

Framställan ang. vald stopperiod för ålfisket

FRAMSTÄLLAN
Till Havs- och vattenmyndigheten
 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg/ fiskeriföretag främst inom det demersala fisket och vi har medlemmar längs hela den svenska kusten från Strömstad till Kalix. Bland våra medlemmar finns exempelvis skånska ålfiskare.

I våras remitterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) en ändring av FIFS 2004:36 avseende förbudsperiod för fiske efter ål (dnr 1592-2019). HaV beslutade därefter i enlighet med det i remissen föreslagna, beslutet återfinns i HVMFS 2019:7 där det anges att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden fr.o.m. den 1/11 2019 – den 31/1 2020.

I SFPO:s remissyttrande angavs att förbudsperioden bör vara december – februari och inte såsom myndigheten föreslog och därefter beslutade.

Ålens situation är fortfarande sådan att åtgärder behövs. Det är dock viktigt att dessa åtgärder når största möjliga nytta. I samband med remissens utskickande och innan HaV beslutade att stopperioden skulle vara november – januari påtalades att Danmark kommer att införa den motsvarande stopperioden under december – februari.

Efter HaV:s beslut deltog SFPO vid Baltfish:s möte i Stockholm den 3 juni 2019. Vid mötet redogjorde HaV-personal för ett antal workshops som arrangerats av HaV inom ramen för samarbetet inom Baltfish. Ett av dessa handlade om ål och den stora slutsatsen från workshopen angavs vara att det var viktigt att ålfiskestoppet bör fastställas samma tidsperiod, dvs. bör Sverige och Danmark ha samma stopperiod (något som för oss förefaller vara en självklarhet). Den slutsatsen förefaller rimlig och den uppfattningen förordade SFPO i remissyttrandet. Det torde vara ställt utom allt rimligt tvivel att om stoppåtgärden ska få optimal effekt ska också samma stopperiod gälla.

Såsom nu är kommer danska ålfiskare att kunna fiska ål nästintill land (in till 6 m) på den svenska sidan under tid då det svenska ålfisket är förbjudet (hela november månad). Detta är inte någon bra politik i någon del – ålens situation förbättras inte som tänkt och svenska ålfiskare missgynnas gravt. Effekten av detta blir att HaV dödar det skånska ålfisket, men inte nog med det – de skånska ålfiskarna ska behöva titta på när den ål de kunde ha fiskat fiskas av danska ålfiskare under november månad. Detta är fullständigt orimligt och oanständigt enligt SFPO:s uppfattning.

SFPO uppmanar med stöd av det ovan framförda härmed HaV att i ljuset av den valda danska stopperioden revidera det beslut som uttrycks i HVMFS 2019:7 på så sätt att stopperioden ändras till att vara densamma som Danmark bestämt, dvs. december 2019 – februari 2020.

 

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION

 

 

Peter Ronelöv Olsson                                                    Fredrik Lindberg

Ordförande                                                                     Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer