Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-05-11

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Härmed kallas medlemmarna i Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening (SFPO) till ordinarie föreningsstämma.

Stämman äger rum den 29 maj, med start kl. 10.30.

I anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att stämman ska avhållas digitalt.
Vilken plattform som kommer att användas beror på hur många som deltar.
De medlemmar som avser delta, vi hoppas självfallet att alla medlemmar deltar, anmäler detta till Marika Nilsson ([email protected]) så snart som möjligt.

I god tid innan stämman kommer e-brev att skickas till de som vill delta, med uppgifter om hur man loggar in på det digitala mötet där den ordinarie föreningsstämman avhålls.
Om någon medlem saknar Internet-anslutning kommer det att finnas möjlighet att delta per telefon. Styrelsen hoppas att det finns förståelse för detta.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till den ordinarie föreningsstämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast tio dagar före stämman (SFPO, styrelsen, Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33, 414 58 Göteborg).

Nedan denna kallelse återfinns förslag till dagordning för den ordinarie föreningsstämman.

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman!


Peter Ronelöv Olsson

Ordförande

 

Dagordning för den ordinarie föreningsstämman 2020-05-29, kl. 10.30

 1. Inledningsanförande och stämmans öppnande av ordföranden Peter Ronelöv Olsson

 2. Val av stämmoordförande

 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret (2019)

 8. Revisorns berättelse

 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 11. Beslut om ansvarsfrihet

 12. Bestämmande av ersättning till dem som väljs till olika uppdrag inom föreningen m.m.

 13. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter

 14. Val av styrelsens ordförande

 15. Val av styrelsens vice ordförande

 16. Fastställande av antal och vilka kommittéer

 17. Val av ordföranden och vice ordföranden i kommittéerna

 18. Val av valberedning

 19. Val av revisor och ersättare

 20. Beslut om avgifter till föreningen och särskilda avgifter till respektive kommitté

 21. Ärenden som har av styrelsen, kommittéerna eller medlem hänskjutits till stämman,
  förslag till stadgemodernisering från styrelsen (delas vid stämman)

 22. Övriga ärenden

 23. Ordinarie föreningsstämmans avslutande

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer