Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2023-05-16

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023


Länk till dokumentet.
 

Härmed kallas medlemmar i Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening (SFPO) till ordinarie föreningsstämma fredagen den 9 juni 2023, kl. 11.00; plats: Fiskets Hus, Göteborg.

 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till den ordinarie föreningsstämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast tio dagar före stämman. Skrivelsen ska ställas till styrelsen och skickas till [email protected].

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till den ordinarie föreningsstämman 2022!

 

Dagordning för den ordinarie föreningsstämman 2023

§ 1 Inledningsanförande och stämmans öppnande

§ 2 Val av stämmoordförande

§ 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

§ 4 Fastställande av röstlängd

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret (2022)

§ 8 Revisorns berättelse

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet

§ 12 Bestämmande av ersättning till dem som väljs till olika uppdrag inom föreningen m.m.

§ 13 Fastställande av antal och val av styrelseledamöter samt personliga suppleanter

§ 14 Val av styrelsens ordförande

§ 15 Val av styrelsens vice ordförande

§ 16 Fastställande av antal och vilka kommittéer

§ 17 Val av ordföranden och vice ordföranden i kommittéerna

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Val av revisor och ersättare

§ 20 Beslut om avgifter till föreningen och särskilda avgifter till respektive kommitté

§ 21 Ärenden som har av styrelsen, kommittéerna eller medlem hänskjutits till stämman

§ 22 Övriga ärenden

§ 23 Ordinarie föreningsstämmans avslutande
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer