Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-06

Remissyttrande till HaV - Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

SFPO har idag skickat nedan remissyttrande till Havs- och vattenmyndigheten:

 

Synpunkter i anledning av ”Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

(dnr 1565-2017)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottagit rubricerat förslag (remiss) och vill i anledning därav framföra följande synpunkter inför de stundande överläggningarna med andra berörda fiskenationer:

SFPO vill inledningsvis rikta skarp kritik mot den process (eller rättare sagt: icke-process) som förevarit i saken. I ljuset av de positiva erfarenheterna vad gäller den process som utmynnade i fiskeregleringen för området Bratten kan endast djupt beklagas att förslagsställaren, Länsstyrelsen i Hallands län, valde att göra mer eller mindre precis tvärtom. Om en sådan process ägt rum som skedde i fallet Bratten så hade förslaget varit bättre, välförankrat och ändamålsenligt. Förevarande förslag är inte detta och därför avstyrker SFPO förslaget. Det korrekta att göra enligt vår uppfattning vore att reversera processen och ta tillbaka förslaget och inleda en ny process på så sätt som skedde i fallet Bratten. SFPO beklagar att Havs- och vattenmyndigheten mer eller mindre rakt av tagit förslaget från Länsstyrelsen i Hallands län utan att hörsamma relevanta, riktiga och bra synpunkter.

De synpunkter som under den bristfälliga process som trots allt har förevarit, har framförts från fiskets representanter har man valt att mer eller mindre bortse ifrån fullständigt. Med andra ord har länsstyrelsen inte förstått de synpunkter som framförts och valt att inte lyssna på fisket vilket resulterat i ett dåligt förslag.

Vid möte i Nordsjönämndens (NSAC) arbetsgrupp för Skagerrak och Kattegatt i Göteborg den 31 maj presenterades det dåliga förslaget på ett förvisso bra sätt. Kritiken som framkom vid det mötet överensstämmer med den kritik som framförts ovan.

SFPO har medlemmar som fiskar i eller omkring områdena och därmed borde SFPO ha ingått i den krets som länsstyrelsen haft samråd med. Så har inte varit fallet, det vill säga länsstyrelsen har inte haft någon dialog över huvud taget med SFPO i saken.

Att såsom föreslås generellt förbjuda fiskemetoder (motsatsvis: endast tillåta vissa) samt att inrätta ytterligare helt fiskefria zoner är principiellt felaktigt enligt vårt betraktelsesätt. Givetvis borde man när förslaget togs fram övervägt mindre drastiska åtgärder varigenom syftena kunnat tillgodosetts på ett sammantaget mycket bättre sätt (utan att fiskets förutsättningar i området radikalt försämras). Härigenom är förslaget inte proportionellt, dvs. det är mer långtgående än vad som krävs för att nå syftena. Det synes som om länsstyrelsen endast ser fisket som ett problem och det finner vi djupt tragiskt.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 30 juni skrev bland andra kommunalråden i Varberg, Falkenberg och Kungsbacka en debattartikel med rubriken ”Det lokala fisket riskerar att försvinna helt”. Debattörerna tog sikte på fel saker och helt andra saker än alltför långtgående förslag om fiskeregleringar i skyddade områden. Förevarande förslag riskerar definitivt att realisera de farhågor som kustkommunpolitikerna varnar för i debattartikeln, det vill säga ett ödeläggande av stora delar av det fiske som fortfarande bedrivs i och omkring de aktuella områdena (primärt Halland).

SFPO har i sig inget att erinra emot kravet på AIS.

Havs- och vattenmyndigheten har gjort ändring i förslaget från länsstyrelsen och föreslår istället för förbud mot trål- och nätfiske så ska endast fiske med bur efter skaldjur och handredskapsförbud. Det reviderade förslaget är mer långtgående, dock förefaller det som om anledningen till att ursprungsförslaget var som det var endast var okunskap, något som dessvärre gör sig gällande i många delar och som hade kunnat förekommas om en konstruktiv dialog med näringen förts. Att föreslå att endast burfiske efter skaldjur ska vara tillåtet är fel. Antingen tillåter man burfiske eller ej och det oavsett vad som fiskas.  

När Havs- och vattenmyndigheten gör ändring i förslaget från länsstyrelsen och föreslår att de rundade hörnen ska ersättas med en koordinat förefaller motiveringen fullständigt ohållbar, särskilt så i ljuset av de synnerligen negativa effekterna för fiskenäringen.

En reell och viktig kommentar vad gäller förslaget är att i fråga om Nidingen så anser SFPO att koordinaten som är i nordvästhörnet i den kvadrat som omger området (LAT 57 19,296 LON 11 52,548) ska ändras till LAT 57 18,600 LON 11 53,200. Detta är en liten men synnerligen viktig ändring.

Vidare bör en korridor inrättas för trålfiske i området Stora Middelgrund och Röde bank. Likt HKPO anser SFPO att delar i utkanten av Lilla Middelgrund bör undantas. Nätfiskeproblemet kan enkelt och mindre kostsamt åtgärdas och lösas med pingers; SFPO anser att nätfiske med pingers ska vara tillåtet.

Sammantaget anser SFPO att förslaget från länsstyrelsen i Halland var dåligt och detsamma gäller för förslaget från Havs- och vattenmyndigheten. Effekterna av ett realiserande skulle bland annat innebära ett mycket hårt slag mot det lilla yrkesfiske som finns kvar i Halland. En ledstjärna i processen borde ha varit att nyttja erfarenheterna från Bratten-processen, dessvärre synes det som om man gjort precis tvärtom. SFPO avstyrker förslaget i sin helhet och anser att processen ska reverseras fullständigt och börja om på ett korrekt och riktigt sätt.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer