Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2017-12-05

SFPO remissvar Vindkraft på Södra Midsjöbanken

Yttrande i anledning av remiss: Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken (M2012/00714/Me)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) - som ingår i Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) - organiserar det svenska demersala yrkesfisket; föreningens medlemmar står för ca 80 % av det nationella demersala fångstvärdet.

 

SFPO har tagit del av det rubricerade materialet - E.ON. Wind Sweden AB har kompletterat sin ansökan med dels en redogörelse för sin bedömning avseende påverkan på N2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, dels en justerad utformning och omfattning av den ansökta verksamheten - och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

SFPO vill först nämna att området i fråga är en viktig fiskeplats, där svenskt yrkesfiske sedan länge har fångat och fortfarande fångar fisk.

Härutöver är området i fråga ett viktigt lekområde för många arter (bl.a. piggvar, sill och skarpsill).

Det bedrivs både storskaligt och småskaligt yrkesfiske på Södra Midsjöbanken och i dess omgivning. Såväl fiskbestånd som förutsättningar för fiskets bedrivande kan påverkas av

vindkraftsparken, främst under byggtiden men även under driftstiden.” De citerade meningarna är hämtade ifrån E.ON:s samrådsunderlag från den 16 maj 2011. SFPO konstaterar att varken fisk eller fiske berörs i den nu aktuella kompletteringen, detta anser vi vara anmärkningsvärt.

 

Självfallet kommer förutsättningarna för såväl fiskbestånd som för fiskets bedrivande att påverkas negativt av om en vindkraftspark anläggs. SFPO förutsätter att E.ON. Wind Sweden AB ersätter berörda yrkesfiskare för den skada de drabbas av om sökt tillstånd medges och vindkraftsparken anläggs.

SFPO anser - i likhet med vad Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) anfört i yttrande av den 25 mars 2015 - att ansökan om tillstånd inte bör medges.

SFPO kan, i likhet med vad E.ON. Wind Sweden AB gör i sin komplettering, konstatera att det synes som om regeringen redan har avgjort frågan om ett anläggande av en vindkraftspark på Södra Midsjöbanken, eftersom regeringen vid utpekandet av N2000-området valde att helt undanta området ifrån att bli del av N2000. SFPO beklagar detta och hoppas att vi har fel i denna del.

SFPO vill också påtala att området i fråga är ett globalt viktigt övervintringsområde för den nordeuropeiska och västsibiriska populationen av alfågel; alfågeln är en globalt hotad art (”Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön”, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:24, s. 15 ff.). SFPO vill i denna del även hänvisa till Mark- och miljödomstolens dom i fråga om anläggande av en vindkraftspark på Finngrunden i Bottenhavet (dom i mål M 3905-12 av den 17 september 2013 meddelad i Nacka Strand).

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer