Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-05-07

SFPO skrivelse till HaV: Framställan angående den nationella regleringen av laxfisket i Östersjön och den nationella fredningen av hälleflundra

Sveriges Fiskares PO (SFPO) organiserar lejondelen av Sveriges yrkesfiskare. SFPO förordar ett lagligt fiske och att fiskeripolitikens bestämmelser ska tillämpas på ett enhetligt sätt så att samma konkurrensförutsättningar (level playing field) gäller för samtliga medlemsstaters fiskare. Svenska fiskare är diskriminerade i ett antal fall, två av dessa upptas i denna framställan (lax och hälleflundra), se nedan.

SFPO uppmanar härmed Havs- och vattenmyndigheten att omgående utreda om det verkligen finns fullgoda skäl för att bibehålla de nationella regleringarna som avser lax i södra Östersjön och fredningen av hälleflundra. Såvitt SFPO har vetskap har inga som helst uppföljningar skett av de nu gällande regleringarna, vilket vi finner synnerligen anmärkningsvärt.

Svenska fiskare får inte fiska lax med krok och garn i södra Östersjön. Det svenska fisket med passiva redskap i Östersjön håller på att dö till följd av sälsituationen m.m. Samtidigt som svenska yrkesfiskare är förbjudna att fiska lax, som är en högprisart, bedriver sportfiskare i södra Östersjön ett omfattande och okontrollerat laxfiske. Vi finner den nu gällande regleringen felaktig och önskar att Havs- och vattenmyndigheten omgående tar bort den nationella reglering som omöjliggör för svenska fiskare i södra Östersjön att fiska lax. SFPO kan inte anse att det finns några skäl för att bibehålla nuvarande ordning, samtidigt som vi ser att det svenska fisket med passiva redskap i Östersjön långsamt håller på att försvinna.

SFPO har i ett flertal fall tidigare till myndigheten påtalat den olämplighet som följer av den nationella fredningen av hälleflundra. När regleringen infördes var det bärande skälet att Sverige genom att göra som man gjorde skulle vissa vägen och med kraft verka för en internationell reglering för att freda hälleflundra. Såvitt SFPO har vetskap har inte mycket gjorts i den riktningen, om ens något. Den svenska regleringen tjänar inget syfte annat än att säkerställa att svenska yrkesfiskare inte kan bedriva fiske med samma lönsamhet som fiskare i Danmark m.fl. länder. Det finns enligt vårt sett att se på saken inga skäl för att bibehålla den nuvarande regleringen i denna del.

SFPO önskar att Havs- och vattenmyndigheten omgående följer upp de två nämnda nationella särregleringarna och gör en bedömning av huruvida det finns ett behov av att ha kvar dem utifrån en samlad bedömning. SFPO ifrågasätter dessa två regleringar.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer