Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-04-16

SFPO yttrande ang vindkraftpark Stora Middelgrund justering tillståndsansökan / avgränsningssamråd

Till 
Green Wind Consulting AB

 

Yttrande i anledning av skriftligt avgränsningssamråd enl. 6:29 MB om planerad justering av tillstånd samt N2000-prövning av Stora Middelgrund vindkraftpark

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar er för möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerat avgränsningssamråd. SFPO vill framföra de följande synpunkterna: 

2019 förvärvade Vattenfall vindkraftsprojektet Stora Middelgrund. Tillståndet medger en vindkraftspark om 108 vindkraftverk med totalhöjden 200 m med därtill hörande transformatorstationer, omriktaranläggningar, mätmaster m.m. Tillståndet medgavs den 22 maj 2008 och justerades den 11 september 2014 (tillståndets ianspråktagande förlängdes till den 1 september 2020). Nu önskar Vattenfall att tillståndet moderniseras så att totalhöjd upp till 290 m medges i det att högre verk innebär att antalet verk minskar. Åtgärden anges ge bättre effekt och Vattenfall önskar också en drifttid om 40 i stället för 30 år samt ett bestämmande av igångsättningstid på sju år. Platsen för parkens upprättande är belägen mellan öarna Anholt och Hallands Väderö på djup om mellan 10 – 30 m. Området i fråga är i förslaget till havsplanering utpekat som ett utredningsområde för energiutvinning.

Området i fråga är ett mycket viktigt uppväxtområde för många av de fiskarter som förekommer i Kattegatt. Områden av riksintresse för yrkesfiske finns i delar eller i direkt anslutning till området.

Torsken i Kattegatt har sedan en tid tillbaka varit i dåligt skick och en särskild reglering bilateralt med Danmark finns. Torsk trivs i området i fråga och man kan endast på denna grund ställa sig tvivlande till förevarande projekt. Härtill kommer att området i fråga används för fiske efter plattfisk, skaldjur (kräfta, krabba och hummer) och fjärsing.

SFPO kan svårligen se annat än att anläggandet av en vindkraftspark i området kommer att få negativa effekter för fiskesamhällena i området.

Vi ställer oss synnerligen tveksamma till påståendet att det skulle vara en positiv effekt ur ett fiskeregleringsperspektiv om parken medför ett förbud mot trålning inom projektområdet. Synen på bottentrålning som fiskemetod, som uttryckt i materialet, förefaller oss präglad av fördomar snarare än fakta och kunskap. Antagandet att trålning kommer att förbjudas inom vindkraftsparken kommer om så blir att leda till att fisket flyttas rumsligt från bra fiskeplatser till sämre, vilket kan leda till ett utökat fiske för att kunna få samma mängd fångst, något som kan jämställas med en större miljöbelastning. Resonemanget om positiva spill-over effekter är vi skeptiska till. Härutöver ska fiskeregleringen inte vara underställd vindkraftsparkers vara eller inte vara, fiskeregleringen ska reglera fiskets bedrivande utifrån bästa möjliga kunskap och detta ska ske på vetenskaplig grund.

Utifrån försiktighetsprincipen är det inte gott nog att säga att flera fiskarter förväntas ansamla sig runt verken, effekten kan mycket väl bli den motsatta.

Härutöver anser SFPO att då vindkraftsparken kommer att vara synlig (290 m är en hög höjd) på stora avstånd så är detta något som kommer att störa landskapsbilden.

Mot bakgrund härav och då områdesskydd finns (N2000 och HELCOM- och OSPAR Protected Area) anser SFPO med stöd av försiktighetsprincipen att parken ej ska medges sökt tillstånd då påverkan helt enkelt blir för stor i negativt hänseende.

SFPO avstyrker med stöd av det ovan sagda den planerade justeringen och därmed också upprättandet av en vindkraftspark på Stora Middelgrund.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Göteborg 16 april 2020

 

 

Peter Ronelöv Olsson                                                    Fredrik Lindberg

Ordförande                                                                     Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer