Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-04-24

SFPO Yttrande HaV remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

HaV diarienummer: 01443-2020


Vi tackar Havs- och vattenmyndigheten för möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerad remiss om ändrade regler för fiske efter ål i havet.

Remissen innehåller förslag om fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet och förslag om ändrade regler för att bättre kunna kontrollera det kvarvarande ålfisket.

Inledning

Inledningsvis vill SFPO påtala för Havs- och vattenmyndigheten att den tidigare bekymmersamma situationen för ålen har förändrats en hel del i rätt riktning (referenslänk).
Den av många så svartmålade (eller rödmålade, utifrån vissas terminologi) ålen är således nu i ett bättre skick än tidigare. Detta är något som borde ha framgått av det remitterade materialet, vari resultaten av nya provfisken tydligt borde ha redovisats. Det är bedrövligt att notera att det förefaller som att bilden av ålen som akut utrotningshotad ska fasthållas till varje pris.

Vi vill också inledningsvis i detta yttrande påminna om omständigheten att Sverige sannolikt är det land inom EU som har vidtagit mest långtgående åtgärder mot fisket för att förbättra ålens situation. Mycket återstår dock att göra med avseende på andra aktörer än fisket: vattenkraftens modernisering lyser med sin frånvaro av genomförande och andra medlemsstaters åtgärder lämnar övriga att önska jämfört med Sveriges. Det är helt enkelt inte rimligt att tro och agera för att Sverige ska rädda beståndet av ål genom att reglera sönder ålfisket i svenska vatten. Ålfisket är viktigt utifrån många aspekter och borde hanteras långt bättre än vad som är fallet för närvarande.

SFPO vill också inledningsvis, även om det faller utanför området för den förevarande remissen, påtala att vi önskar se ett omedelbart möjliggörande av överlåtelser av ålfisketillstånd. Den rådande situationen är orimlig och stävar i riktning mot ett totalt upphörande av något svenskt ålfiske.

SFPO anser också utifrån ett rent anständighetsperspektiv att de ålfiskare som drabbas negativt ekonomiskt i sina verksamheter till följd av nationella regler ska hållas skadeslösa.

Förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Som tidigare år har EU beslutat att en sammanhängande period om tre månader ska fastställas varunder förbud mot fiske av ål ska gälla. Tidigare år har den svenska perioden varit november – januari.

SFPO anser det vara en uppenbar självklarhet att Sverige och Danmark ska kunna överenskomma om samma stopperiod för största nytta därmed, så var dock inte fallet förra året. En konsekvens härav var att danska fiskare, såväl yrkesfiskare som andra ålfiskare, under november 2019 kunde fiska ål intill den svenska kusten i Öresund utan någon konkurrens från svenska ålfiskare. Det danska fisket har inte drabbats av sådana hämmande regleringar som det svenska fisket har. Klart torde vara att uttaget inte var obetydligt. Avsaknaden av samordning mellan Sverige och Danmark i valet av stopperiod i denna del har sannolikt föranlett ett mycket större uttag, utan att en enda svensk ålfiskare under november 2019 fiskade en enda ål. Ett vidare resonemang på detta tema återfinns i remissyttrandet från Svenska Insjöfiskarena, SFPO ställer sig bakom vad som där anförs. SFPO finner det anmärkningsvärt att man inte kan överenskomma med grannlandet Danmark om en gemensam stopperiod.  

De minskningar av ålfångster som anges i remissmaterialet (minskning om drygt 41 procent 2019 i förhållande till 2018) är direkt hänförliga till de förhållandet att vi snart inte har några ålfiskare kvar i Sverige längre, inte att beståndssituationen har förändrats på det sättet. Denna slutsats borde ha återgetts i det remitterade materialet.

Det är korrekt som skrivs att den av Sverige valda stopperioden mest och främst har drabbat ålfiskarna i de sydliga och sydvästliga delarna av Östersjön. Insikten härom borde föranleda åtgärder tillsammans med förslaget om samma period nu.

Förslaget är som nämnts oförändrat, dvs. november – januari. SFPO anser att det som är viktigt är att stopperioden överensstämmer med den danska stopperioden.

SFPO anser för övrigt och härutöver att det inte är rimligt att ålfiskarna i Öresund år efter år ska bära effekterna av stopperioden, se ovan vad som sägs om ersättning för skada.

Upplysningsvis vill informeras om att vi anser det som en självklarhet att Havs- och vattenmyndigheten har en fungerande dialog med vårt grannland Danmark.

Vi har nåtts av indikationer om att Danmark troligen kommer att som stopperiod välja december 2020 – februari 2021. Valet av stopperiod i Danmark borde ha omnämnts i det remitterade materialet.

Ändrade regler för att bättre kunna kontrollera det kvarvarande ålfisket

Som skäl anges i denna del avsaknad av kontrollmöjligheter. Förslaget är att förhandsanmälan ska upprättas minst två timmar innan ankomst till hamn. Ett annat förslag är att ålfiskare ska anmäla sumpar och deras positioner i samband med påbörjat fiske. Det anges att förhandsanmälan inte är kopplad till sumpning av ål.

SFPO är på inget sätt motståndare till en fungerande kontroll och detta gäller även med avseende på ålfisket. Det eventuella svartfiske av ål som kan förekomma fördöms i alla delar.

SFPO har inget att invända emot förslaget om att position på sumpar ska anges, ej heller på förslaget om förhandsanmälan vid landning.

Den föreslagna föreskriftstexten anger dock något som inte harmonierar med remissen i övrigt, vilket vi finner anmärkningsvärt. I lydelsen av den föreslagna 6:4 HVMFS 2018:11 anges: ”Vid ankomst med fångst ombord till svenska hamn eller vid landning av fångst…”.
Det ska rätteligen endast vara vid landning och inte vid ankomst till hamn som förhandsanmälan behöver göras. Denna ändring måste göras i den föreslagna förskriftstexten. Om inte så innebär det att ål som ska sumpas, som inte skulle omfattas av kravet på förhandsanmälan, de facto omfattas, något som vi i sådant fall starkt motsätter oss.

SFPO undrar om det inte finns skäl för att kontrollen av ålfisket ska vara densamma oavsett var ålen fiskas? Ålen säljs väl rimligen på samma marknad?

Avslutningsvis anser SFPO - i anledning av COVID-19 och hur marknaden för ål fungerar för närvarande - att man seriöst bör överväga att verka för ett borttagande av stoppet om tre sammanhängande månader.
 

Göteborg 24 april 2020

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman


Handlingar:

Havs- och vattenmyndighetens underlag /remissmaterial
 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer