Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-02-12

SFPO yttrande till Naturvårdsverket angående jakt och jakttider del 1

Yttrande i anledning av remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar

 

Ärendenr NV-08122-18

 

Vi tackar Naturvårdsverket för möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerad remiss som i huvudsak omfattar allmän och särskild jakt på däggdjur, begränsning på dygnet, hundanvändning och skyddsjakt på enskilds initiativ (förutom på ringduva, gäss och råka).

I Strategin för svensk viltförvaltning framgår bland annat att jakt och annat brukande av vilt inte ska begränsas av omotiverade hinder, utan utgångspunkten är att det ska främjas. I sagda strategi anges också att viltet ska kunna brukas på ett mångsidigt sätt som skapar värde i flera led. Detta är kloka ansatser, vars tillämpning på säl och skarv hade inneburit en synnerligen positiv förändring.

SFPO anser att allmän jakt på säl och skarv vore bra att införa. För att en fågel ska kunna tillåtas för allmän jakt krävs att arten är listad i bilaga 2 till direktiv 2009/147, vilket skarv inte är. Här föreligger således ett stort behov av en regeländring på det europeiska planet så att allmän jakt på skarv kan bli en verklighet. SFPO har deltagit i framförandet av önskemålen om allmän jakttid för gråsäl. SFPO anser att Naturvårdsverkets bedömning av förutsättningarna (sälpopulationernas storlek, internationella överenskommelser, arternas legala skydd enligt direktiv 92/43 etc.) inte medger en jakt en allmän jakt. SFPO delar inte denna beskrivning, utan anser att allmän jakt på gråsäl borde införas omgående.

Licensjakt på säl: Utifrån våra medlemmars nära, täta och regelbundna kontakt med verkligheten kan endast konstateras att antalet 22 000 individer gråsäl (2019), som anges på s. 60, är väl tilltaget i underkant. Antalet gråsälar har på senare tid haft en explosionsartad tillväxt, till skada för fiskbestånd (huvudsakligen torsk) och svenskt yrkesfiske i sådan omfattning att torskfisket i östra Östersjön numera är stoppat (nota bene att gråsälen inte är det enda problemet, men den är ett stort problem i detta hänseende). Den snabbt växande sälstammen sprider den skadliga parasiten sälmask till en allt större del av Östersjöns torskar med förödande effekt. Kikar på man antalet rapporterade fällda gråsälar kan endast konstateras att antalen är synnerligen blygsamma och den viktigaste slutsatsen man kan dra härav är att incitamentsstärkning måste på plats i så mening att sälen som resurs får nyttjas kommersiellt. Förslaget i det remitterade materialet att möjliggöra licensjakt på säl för samtliga arter genom en ändring i jaktförordningen (1987:905) välkomnas och vitsordas.

I texten står angivet att sälarna under de senaste decennierna har ökat till dagens relativt stora populationer som vållar skador, dels genom direkt påverkan på det yrkesmässiga fisket, dels genom negativ påverkan på populationerna av arter som är av stor vikt för sportfiske, såsom lax, öring och abborre. Detta är korrekt, men sälantalet har ökat till följd av en enorm och ohämmad tillväxt, så formuleringen ”relativt stora populationer” kunde likväl formulerats med ”enormt stora” – det finns helt enkelt för mycket säl (säl har givetvis sitt existensberättigande, men en ohämmad tillväxt som den som varit är synnerligen negativ generellt). Sälbestånden är idag långt, långt över gynnsam bevarandestatus.

Punktuppräkningen på s. 61 i det remitterade materialet är bra, men för att kunna bruka sälen som den resurs den är (p. 5) måste och bör den internationella sälregleringen omgående ändras så att sälen kan brukas. Handelsförbud och annat måste ändras för att anpassas till den rådande situationen i främst Östersjön, varigenom sälens enorma beståndssituations negativa effekter kan minskas. SFPO förordar en utökad jakt på säl, men jakten ska bedrivas på ett etiskt riktigt sätt och jakt ska vara förbjuden under sälarnas ynglingsperiod. Säl har ett existensberättigande, men den måste förvaltas på ett klokt och sunt sätt så att inte negativa effekter uppkommer.  

I det att jakten på säl inte är okomplicerad och då naturliga incitament till säljakt, till följd av övrig reglering saknas, krävs det aktiva åtgärder för att säkerställa att ett möjliggörande av jakt också i verkligheten leder till en ökad jakt. Förvaltningens passivitet måste nu säkerställa att en aktiv förvaltning kan ske. 

Skarven är ett stort problem för fisk och fiske. De fiskar mycket och ofta kring fiskeredskap. För yrkesfiskets del så skadar den fångster, eliminerar fångster och den konkurrerar på ett allvarligt sätt om fiskresursen. SFPO anser att allmän jakt på skarv ska införas omgående i syfte att få bort de problem som följer av en stor skarvförekomst. Förslaget i 36.2 är bra men långt ifrån tillräckligt, jakt måste möjliggöras i långt större utsträckning.

Avslutningsvis är det naturligtvis så att säl och människa kan samexistera, men det kräver en fungerande förvaltning, något som svenskt yrkesfiske påtalat nödvändigheten av de senaste decennierna. Innan PCB och sälepidemier var det en fungerande naturlig balans, med skottpengar på säl. Nu talar vi om jakt, men det finns ett förbud mot handel med sälprodukter – detta måste omgående tas bort, i vart fall vad gäller Östersjön.

Göteborg den 11 februari 2020

SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                              Ombudsman

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer