Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-09-21

Synpunkter från SFPO – lämplighetsbedömning av tysk vindkraft (ärendenummer NV-08235-19)

 

Göteborg den 21 september 2020

Naturvårdsverket
[email protected]

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Naturvårdsverket för
möjligheten att få lämna våra synpunkter i rubricerad sak.


Vi har tagit del av det översända materialet och vill framföra våra reflektioner och synpunkter som vi
önskar ingår i Sveriges synpunkter till Tyskland:

SFPO känner en stor oro för att den nuvarande situationen med avseende på torskfisket i Östersjön
(fiskestopp) med tiden kommer att leda till en utrymmesbrist för fisket. Många aktörer, däribland
framför allt vindkraftsindustrin, tar sedan urminnes tider goda fiskeplatser i anspråk och exploaterar
områden. I och med denna exploatering av fiskeplatser för andra ändamål lider fisket skada, skada som
inte ersätts yrkesfisket. De begränsningar som följer för fisket av till exempel upprättandet av
vindkraftsparker ersätts som regel inte trots att fiske omöjliggörs för all framtid i vissa områden.
Härigenom skadas ekonomiska intressen (för yrkesfiskarna) som således inte ersätts. Detta är en
tragisk och problematisk utveckling som man måste komma tillrätta med.


Detsamma gäller med avseende på de negativa konsekvenser som följer av upprättandet av
vindkraftsparker på fiskbestånd och den marina miljön. SFPO anser att på samma sätt som en
försiktighetsprincip tillämpas vad gäller förvaltningen av fiskbestånd bör en försiktighetsprincip
tillämpas vid prövningar av tillstånd för vindkraftsparker; detta då det fortfarande saknas mycket
kunskap om de långsiktiga effekterna av vindkraftsparker till havs.


Vid utformningen av säkerhetszoner etcetera är det viktigt att fiskets synpunkter hörsammas så långt
möjligt. SFPO anser avslutningsvis att alla kablar måste grävas ner.

 

Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES PO


Peter Ronelöv Olsson
Ordförande
 

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer