Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-09-05

Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd enl. 6 kap. MB avseende utfyllnad av vattenområden i Norra hamnen i Malmö

Till Sweco:

Malmö kommun ansöker om tillstånd enl. 11 kap. MB för att göra en utfyllnad till nivåer mellan +3 m och +5 m (RH2000) inom ett ca. 236 000 m2 stort vattenområde i västra delen av Norra hamnen inom del av fastigheten Hamnen 22:164 och del av vattenområdet i direkt anslutning till sagda fastighet utan fastighetsbeteckning som utgör allmänt vattenområde. Syftet med vattenutfyllnaden anges vara att säkra tillräckligt stora markområden för att kunna samla tunga industrier och logistikföretag samt att utveckla Norra hamnen som logistikcentrum. Utfyllnaden sägs även möjliggöra en framtida vindkraftsetablering på land inom området. 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat samråd. SFPO vill framföra följande synpunkter efter att ha diskuterat saken med berörda fiskare i det aktuella närområdet:

SFPO avstyrker en utfyllnad av vattenområdena i Norra hamnen i Malmö.

Som stöd för denna ståndpunkt vill anföras följande:

Inom miljöpolitiken används begreppet försiktighetsansatsen. Den tar sikte på att skydda miljön från onödiga skador. Av det remitterade materialet framgår att det inte kan uteslutas att en utfyllnad av vattenområdena i fråga kommer att orsaka påtagligt negativa effekter för miljön, människor, djur och växter.

Vattenområdena runt Malmö hamn och vidare in i Lommabukten är för yrkesfiskarna i området (med hemmahamnar i Limhamn, Malmö och Lomma) mycket viktiga under mer eller mindre hela året. Här bedrivs ett ekonomiskt lönsamt och långsiktigt hållbart fiske efter plattfisk, torsk, öring och sjurygg, under höstarna förekommer även sillfiske. Härutöver innehåller området med sitt delvis bräckta vatten sötvattensfisk (abborre, öring med fler arter) som vandrar mellan området och Malmös kanaler där de till stor glädje för till exempel fritidsfiskare. Dessa arter fiskas självfallet också av yrkesfiskare i utfyllnadsområdet. Om åtgärden mot vår bestämda uppfattning skulle ges tillstånd kommer yrkesfisket kraftigt att störas och begränsas.

Dessa grundområden har fina ålgräsängar som är mycket viktiga. Om förslaget beviljas tillstånd kommer stora ålgräsängar att försvinna, effekten härav skulle vara påtagligt negativ.[1]

Dåvarande Fiskeriverket (numera Havs- och vattenmyndigheten) anger i Finfo 2006:1 områden av riksintresse för yrkesfisket[2]. På sidan 25 i dokumentet kan man bland annat läsa om Öresund att fiske bedrivs över hela området och att värdet relaterat till area är högt. Lommabukten och Lundåkrabukten är områden av riksintresse för yrkesfisket.

Om en utfyllnad tillåts ske kommer sedimentsspill att vandra långa vägar i alla de riktningar som strömmarna för dom (och strömmarna kommer att ändras såsom alltid). Detta kommer att (för)störa fisket inom många sjömils radie under en lång tid, eftersom spillet stör och fördärvar fisket där det landar (detta påstående görs utifrån erfarenheter från tidigare grävningar och utfyllnader).

Om en utfyllnad tillåts ske medför det trafikstörningar och avlysningar av områden med hörande tillträdesförbud vilket innebär ett hinder för yrkesfiskarna i deras yrkesutövning. Dessa vattenområden är deras arbetsplats och vår bestämda uppfattning är att den inte ska få förstöras.

Om en utfyllnad sker med alla dess negativa effekter så kommer det att resultera i mindre fiskeområden för samma antal yrkesfiskare som idag. Detta är särskilt relevant idag då fisketrycket kan komma att öka något, eftersom situationen i Östersjön är synnerligen bekymmersam vad gäller torskfisket.

Om, mot rimlig förmodan, tillstånd beviljas, måste ekonomisk ersättning utgå till berörda fiskare, eftersom de kommer att lida påtaglig och allvarlig skada.

 

[1] Om betydelsen av ålgräsängar kan läsas bland annat här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/algrasangar.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer