Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-09-06

Synpunkter i anledning av översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3:5 (dnr 2244-18)

Till Havs- och vattenmyndigheten:

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Havs- och vattenmyndigheten för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerad remiss. SFPO vill framföra följande synpunkter:

MB 3:5 har följande ordalydelse: ”Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” Härav följer att MB anger att mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Det är därför av stor betydelse vilka områden som definieras som områden av riksintresse för yrkesfisket och detta gäller oavsett om det handlar om fiskeplatser, reproduktionsområden eller hamnar. Översynen av områden välkomnas, eftersom den senaste översynen nu har många år på nacken (2006). Som framgår av det remitterade materialets bakgrund och anvisningar ska riksintresseanspråken vara vägledande för den fysiska planeringen och uppgifter om anspråken ska lämnas för att stödja den kommunala översiktsplaneringen och tillämpningen av PBL. Uppgifterna ska också lämnas till den pågående havsplaneringen, som synes vara anledningen till förevarande översyns tillkomst, där en avvägning mot andra intressen i havsplaneområdena genomförs. I remissen fokuseras på områden i havet och HaV avser återkomma med underlag för inlandsvatten och hamnar. Nedan kommenteras remissens PM var och en för sig.

 

Sammanfattande beskrivning av fiskesektorn

Rent textuellt och utifrån ett läsvänlighetsperspektiv bör tabellerna återges i texten snarare än sist i PM. I tabell 1 har ett skrivfel infunnit sig: ”2107” i stället för 2017. Med avseende på statistiska uppgifter vill nämnas att mycket information återfinns på EUMOFA:s hemsida (https://www.eumofa.eu/). Vidare vill hänvisas till den inom kort publicerade rapporten 2019:1 från AgriFood (Värden i svenskt yrkesfiske). Man kan ska överväga att justera skrivningen om landningsskyldigheten på s. 10 där det står att den betyder att fångster av kvoterade arter inte får slängas tillbaka då det finns undantag som inte är obetydliga ifrån denna huvudregel. Möjligen bör man komplettera tabell 2 med det ekonomiska värdet av fisket så att en mer komplett bild framställs. Sorteringen i tabell 6 bör göras om och utgå ifrån det ekonomiska värdet i stället för den fiskade kvantiteten då man annars får en skev verklighetsbild.

 

Tillämpning av påtaglig skada eller påtagligt försvårande, MB 3 kap. 5 § Riksintresse för yrkesfisket

Inga kommentarer.

 

Boverkets vägledning till RI-myndigheterna i sammanfattning

 Inga kommentarer.

 

Fiskehamnar

När det gäller värdet av fiskehamnar är självfallet en viktig komponent hur mycket som landas där, men en annan viktig komponent är hur mycket fartygen som har hamnen som hemmahamn landar sammantaget, dvs. även på andra platser. Tabell 2 blir tydligare om länen anges sorterade efter värden.

 

Inlandsvatten

Inga kommentarer.

 

Pelagiskt fiske med aktiva redskap i Skagerrak/Kattegatt, södra Östersjön och norra Östersjön

Inga kommentarer.

 

Räkfiske i Skagerrak och Kattegatt

Rubriken är lite missvisande, eftersom det endast är en mycket liten del räka som fiskas i Kattegatt (som följer av texten och ävensom att kvotområdet är båda vattnen).

 

Bottentrålsfiske efter kräfta och fisk i Skagerrak och Kattegatt

Det bör anges i texten att kvoten för havskräfta är synnerligen underutnyttjad på senare år. Av den anledningen bör övervägas om inte ytterligare potentiella områden för fångst av havskräfta ska ingå alternativt att värdeskalningen justeras så att även kräftområden med mindre värde inkluderas, eftersom de framöver kan komma och bör bli viktiga fiskeplatser. Vidare förefaller det som om det kustnära småskaliga fisket med trål och rist efter havskräfta inte framträder tillräckligt, detta fiske är av mycket stor betydelse kustnära (fisket på inflytningsområdena).

 

Fiske efter siklöja med bottentrål

Inga kommentarer

 

Trålfiske efter torsk i Östersjön

Inga kommentarer.

 

Fiske efter torsk med passiva redskap i Östersjön

Minskningen i antalet fiskefartyg är direkt hänförlig till avsaknaden av en fungerande sälförvaltning och en politisk ovilja (fram tills nyligen) att ta itu med problemet med en ohämmad tillväxt av säl. Det är sälförekomsten som är orsaken som i texten anges som ”ingen särskild förändring”.

 

Fiske med passiva redskap i norra Östersjön

Inga kommentarer.

 

Fiske med passiva redskap i centrala och södra Östersjön

Inga kommentarer.

 

Fiske i Öresund

Landningshamnen Sletten ligger i Danmark. SFPO anser utifrån en samlad bedömning att hela Öresund bör klassificeras såsom ett område av riksintresse för yrkesfisket.

 

Områden av riksintressen

Ett sammantaget gott stycke arbete med bra och balanserade förslag.

 

Yrkesfiske i relation till första utkast av havsplan

Inga kommentarer.

 

Fiskars och kräftdjurs lekhabitat i havsplaneringen

Tabell 2 på s 17 återger en bild som inte överensstämmer med verkligheten. Ävensom den är från 2017 var bilden inte rätt då i heller. Bilden som målas är alltför negativ och att till exempel göra gällande att pigghajen 2017 var akut hotad att torsk- och vitlingsituationen är sådan att den karaktäriseras som sårbar är totalt felaktigt.

 

Avslutande kommentarer

Kartbilderna bör göras enklare att förstå och använda genom kompletterande förklarande texter som mer utvecklar och förklarar.

Den förra översynen ägde rum 2006 och denna 2019; det är vår förhoppning att nästa översyn sker 2024, dvs. med fem års intervall.

Svenskt yrkesfiske är beroende av lekområden, fiskeplatser och hamnar för att kunna existera nu och framöver och detta säkerställs bland annat genom områden av riksintresse för yrkesfisket. Förslaget sammantaget är bra och säkerställer det i skonsamhet och selektivitet världsledande svenska demersala fiskets framtid förhoppningsvis i samklang med en sund och balanserad fiskeripolitik.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer