Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-11-05

Synpunkter i anledning av samråd gällande försök med kameraövervakning av fiskefartyg


Till Havs- och vattenmyndigheten
 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Havs- och vattenmyndigheten för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat samråd.

 

Några ord om vår syn på regeringsuppdraget

Regeringsbeslutet (N2019/02391/FJR) anger som syfte att se till att landningsskyldigheten efterlevs. Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerställa landningsskyldighetens efterlevnad är att möjliggöra permanenta överföringar i det demersala systemet.

Regeringsbeslutet anger att hänsyn ska tas till det arbete som sker på EU-nivå med revidering av den nu gällande förordningen om fiskerikontroll avseende kamerabevakning. EU-rättens företräde och det faktum att vi har en gemensam fiskeripolitik borde föranlett en något bättre timing vad gäller när uppdraget lämnades. SFPO kan inte anse annat än att processen inom EU bör färdiggöras och att man därefter förhåller sig därtill.

En analys av om kameraövervakning av fiskefartyg är något som är samhällsekonomiskt motiverat torde vara enkel att göra; det kan inte vara samhällsekonomiskt motiverat och särskilt så då motivet anges vara att säkerställa landningsskyldighetens efterlevnad – har någon svensk yrkesfiskare fällts till ansvar för brott mot landningsskyldigheten? Härutöver har tekniken inte ändrats sedan systemet testades för några år sedan – varför samma sak igen? Man skapar oro inom en hel näring för att nå lite politisk propaganda.

Vad gäller integritetsintrång hänvisas till Norge.

Några ord om samrådshandlingen ”Samråd gällande försök med kameraövervakning av fiskefartyg”

I samrådshandlingen kan läsas: ”En hög efterlevnad av landningsskyldigheten kräver ett effektivt kontrollsystem. Med befintliga kontrollmetoder är det dock svårt att följa upp efterlevnaden”. Det förhållandet att den gemensamma fiskeripolitiken stipulerade en utkastskyldighet och att politiken nu svängt 180 grader till en landningsskyldighet förtjänar att påminnas om. En hel näring har med andra ord inom en relativ kort period av tid fått se förutsättningarna förändras totalt. Landningsskyldigheten är bra, inte tal om annat, men vi ser en risk för en utveckling emot en fundamentalistisk sådan; i Norge har man haft en landningsskyldighet sedan länge. Den fungerar bra och kännetecknas av pragmatism snarare än fundamentalism. I Norge finns ingen kameraövervakning av fiskefartyg. Om kameraövervakning skulle bli verklighet, emot vår bestämda övertygelse, skulle det föranleda behov av en revidering av hela den gemensamma fiskeripolitiken.

Med avseende på frågans betydelse kan endast djupt beklagas Havs- och vattenmyndighetens avgränsning – en snäv tidsram anses nödvändiggöra en skriftlig dialog och ett skriftligt samråd. Vi finner detta anmärkningsvärt och undermåligt, givetvis borde myndigheten ha arrangerat ett samrådsmöte härom så att en riktig dialog och ett riktigt samråd hade fått äga rum.

SFPO kan inte se att det finns en enda anledning till att Sverige ska föregå den pågående processen om den framtida fiskerikontrollen på EU-nivå.

 

Några avslutande ord

En tro att total övervakning skapar regelefterlevnad är en falsk tro. En förståelse för varför politiken är utformad som den är, är den största garanten för regelefterlevnad.

SFPO rekommenderar en omfattande studie av hur landningsskyldigheten fungerar väl utan kameraövervakning i Norge.

Övervakningskameror på fiskefartyg är ett oetiskt integritetskränkande otyg.

SFPO tackar nej till att delta i projektet.

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer