Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-04-28

Villkor för fiske under vissa fredningsperioder i Östersjön

Den 1 maj träder föreskriftsändringar i kraft som påverkar fiske under fredningsperioder i Östersjön.

Inom EU har det sedan flera år tillbaka införts bestämmelser om fredningsperioder i delar av Östersjön som ska skydda torsken under dess lek. Generellt förbjuds då fiske, men undantagsvis tillåts visst begränsat fiske. Nationellt inför vi nu kompletterande bestämmelser som ska göra det möjligt för oss att kontrollera att EU-bestämmelserna följs. Snarlika föreskriftändringar infördes även föregående år men i år justeras dessa förskrifter något.

De områden som omfattas av fredningsperioder är ICES delområden 22-26 och framgår av kartan.

I dessa områden finns undantag som möjliggör visst passivt fiske under de olika fredningsperioderna. I de markerade områdena 24-25 är det även tillåtet att bedriva visst pelagiskt fiske under fredningsperioderna.

Karta över delområden i Östersjön.

Figur 1: Karta över ICES-delområden i Östersjön.

Villkor för fiske

Det finns undantag, för att kunna bedriva visst fiske under fredningsperioderna, om vissa villkor uppfylls. Undantagen möjliggör passivt fiske i alla områdena under fredningsperioderna och i de markerade områdena 24-25 är det även tillåtet att bedriva visst pelagiskt fiske.

Villkoren för att fiska under fredningsperioderna i de olika delområdena ser du i tabellen. Utöver dessa finns även undantag som tillåter visst vetenskapligt fiske.

Tabell 1. Villkor för att bedriva fiske under fredningsperioderna i Östersjön. Utöver de i tabellen angivna undantag finns även undantag som tillåter visst vetenskapligt fiske

 

Område

22-23

24

25

26

Tidsperiod

15 januari - 31 mars

15 maj - 15 augusti

1 maj - 31 augusti

1 maj - 31 augusti

Villkor för undantag

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort)¹

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort), samt max sex sjömil från baslinjen

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort).

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort).

Villkor för undantag

¹För redskapet långrevar gäller en begränsning på fyra sjömil mätt från baslinjen, i ICES delområde 22-23, 24, 25 och 26.

Fartyg som fiskar pelagiskt² (för livsmedel) med maska på max 45 mm, samt på vattendjup grundare än 40 m (officiella sjökort)

 

²Gäller endast riktat fiske efter skarpsill. Det framgår av fotnot till tabell 2 (sill kvot) i bilagan till TAC-bestämmelserna (rådets förordning (EU) 2021/1888)

 

Fartyg som fiskar pelagiskt (för livsmedel) med maska på max 45 mm, samt på vattendjup grundare än 50 m (officiella sjökort)

 

För att säkerställa att de EU-reglerade villkoren för fiske efterlevs har nationella föreskrifter införts. Det innebär bland annat en anmälningsplikt för fartyg som saknar sändande AIS eller VMS och som ska fiska under fredningsperioderna. För de som fiskar med passiva redskap så som nät och garn gäller att de ska anmäla till FMC innan de går ut för att sätta sina redskap. För de som trålar gäller att de ska anmäla innan de påbörjar sin fiskeresa. Ålfiskare är undantagna från den här anmälningsplikten eftersom de redan omfattas av andra liknande kontrollregler.

Föreskriftsändringarna berör både passivt fiske och pelagiskt fiske och är följande:

  • Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan transport, alternativt efter transport till beredningsindustrin om mottagningsanläggningen ifråga huvudsakligen hanterar fångst med syfte att användas som livsmedel,
  • Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (förut det gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom områden som saknar undantag för fiske),
  • Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde per fiskeresa vid fiske i område 24 eller 25.
  • Anmälningskrav innan påbörjad fiskeresa, vid fiske under fredningsperioden för pelagiska fiskare som inte har en VMS- eller AIS-utrustning sändande,
  • Anmälningskrav i samband med att sätta ut passiva redskap för fiske. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor där du bara ska vittja, det ska inte heller gälla vid riktat fiske efter ål med ålfisketillstånd.

Vad gäller för dig?

De nya bestämmelserna hittar du i :

 

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer