Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-09-27

Yttrande, naturreservatet Skånska Kattegatt, dnr 511-5924-2017

Till: Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne remitterar ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner med tillhörande skötselplan. Naturreservatet berör allmänt vatten inom territorialgränsen.

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Länsstyrelsen Skåne för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat förslag.

Det angivna syftet med bildandet av naturreservatet anges vara att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller havsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde.

I preciseringen av syftet anges bland annat att människans negativa påverkan ska vara minimal. Det sägs vidare att havsområdet och dess bottenmiljöer ska bevaras och områdets förutsättningar som reproduktions- och livsmiljö för fisk och skaldjur ska tryggas. Populationerna ska ges förutsättningar att utveckla naturliga tätheter samt storleks- och åldersstrukturer och åtgärder för detta och för att skydda bottenmiljöerna ska prioriteras.

Utifrån vårt intresseperspektiv anges att detta ska nås genom att allt fiske i huvuddelen av naturreservatet förbjuds med stöd av EU:s gemensamma fiskeripolitik och genom den nationella fiskerilagstiftningen. Det fiske som jämlikt förslaget ska få bedrivas fortsättningsvis anges vara burfiske efter havskräfta kvartal 1 och under övrig del av året i den del där fiske föreslås vara tillåtet med bur, nät eller handredskap. Fisket ska då ske på ett sådant sätt att marina däggdjur och sjöfågel endast löper minimal risk att skadas eller drunkna som bifångst.

Det förefaller, när man läser remissen, som att all mänsklig aktivitet är av endast ondo och särskilt så vad gäller det yrkesfiske som bedrivs i området. Det yrkesfiske som sker i området på sätt som nu sker är inget som behöver regleras ytterligare, enligt vår uppfattning. Det finns inget motsatsförhållande mellan det fiske som bedrivs och att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer osv.

Att fullständigt bortse ifrån en av landets basnäringars intressen (yrkesfisket) i området och förslå att allt fiske i huvuddelen av naturreservatet förbjuds rimmar för oss illa med Länsstyrelsen Skånes agerande i frågor om yrkesfiske i andra sammanhang och är enligt oss fullständigt proportionslöst (i konflikt med proportionalitetsprincipen). Om det är så att det finns problem i det fiske som bedrivs är det de problemen som ska diskuteras för att lösas på ett för alla sammantaget bästa sätt. Förslaget är direkt yrkesfiskarfientligt och enligt oss därför förkastligt.

Man refererar i det remitterade materialet till undersökningar gjorda av en C G J Petersen i början av 1910-talet på Haploops på bottnar djupare än 25 meter och belyser att det tidigare fanns samhällen av sådana, till skillnad från nu – man anger att ett ekosystemskifte ägt rum. Som orsaker anges att man misstänker syrebrist och bottentrålning och även en havsvattenstemperaturhöjning (nota bene misstänker). Detta förhållande kopplar man sedan till det kanske inte i korrekt ordning antagna förbudet mot att fiska inte bara i större delen av Skånska Kattegatt utan även i stora områden väster och sydväst om detta. Vi har svårt att följa logiken i det skrivna som präglas av tyckande och antaganden snarare än fakta.

SFPO vänder sig starkt emot den beskrivning som ges av torsk på sidan 10 i förslag till beslut, bilaga A. Länsstyrelsen Skåne anger att torsk har fiskats så hårt att man räknar med att många lokala populationer på västkusten har försvunnit. Ja, torsksituationen är allvarlig inte bara i Kattegatt, utan även i Östersjön, Skagerrak och Nordsjön. Att ensidigt lägga skulden för detta på yrkesfisket, som bedriver sin verksamhet utifrån de förutsättningar och bestämmelser som förvaltaren utfärdar och anger, är inte anständigt. Andra orsaker, exempelvis avsaknaden av en fungerande havsmiljöpolitik, föroreningar från industrier och jordbruk på land samt sälromantiska uppfattningar med mera, har alla i varierande grad bidragit till det för torsken problematiska nuläget.

I sammanhanget vill pekas på avsaknaden av positiva effekter för torsken av de för fiske alltsedan 2009 stängda områdena i Kattegatt; torsksituationen är fortfarande allvarligt problematiskt och ICES föreslår för 2020 en 0-TAC. Slutsatsen härav borde vara enkel att dra – torsken kommer inte tillbaka till ett område bara för att man förbjuder yrkesfiske i området, men likväl ska samma metod användas på nytt, trots att den inte fungerar. Det är således direkt felaktigt att skriva att utvärderingen av fiskeförbudet som rått i större delen av området sedan 2009 tyder på en positiv effekt.

Genomgående i förslagstexten talas det om ett omfattande yrkesfiske, men ingenstans omnämns nyttan därmed – en totalnegativistisk fokusering tillåts blomma ut fullständigt. SFPO finner detta märkligt och tragiskt. I förslaget svänger man sig med termer som inte definieras, exempelvis överfiske och exploatering – varför definieras inte dessa begrepp då alla vet att de är relativa och oprecisa?

Det förefaller nästintill som att om bara allt yrkesfiske förbjuds så löser sig alla problem. Så enkel är dock inte verkligheten; det är faktiskt så att yrkesfisket är ett offer och inte en skadevållare när fiskbestånd sviktar och uppvisar problem. Genom att resonera och tänka som förslagsställaren synes göra förenklar man den komplexa verkligheten tämligen ensidigt i riktning mot någon form av fullständig naturromantik, utan någon form av mänsklig påverkan, samtidigt som en av landets basnäringar (yrkesfisket) framställs som det stora problemet.

Utifrån vad som framgår av det remitterade materialet kan SFPO inte anse att de förslagna långtgående negativa åtgärderna emot yrkesfisket är nödvändiga för att uppnå syftet och bevarandemålen för det angivna området, dessa kan nås med mindre drastiska åtgärder.

Det för fiske stängda området i Kattegatt, såsom överenskoms mellan Sverige och Danmark 2009, har inte levererat positiva resultat vad avser bland annat torskförekomst. Att mot denna bakgrund sträva efter att nu med nya motiv fortsättningsvis ha området stängt är minst sagt lite märkligt.

En omständighet som helt synes bortses ifrån är att svenskt demersalt yrkesfiske är världsledande i selektivitet, skonsamhet och kvalité samt långsiktig hållbart. Istället ger förslaget uttryck för en starkt negativ attityd gentemot en av Sveriges basnäringar som de facto bidrar till den svenska livsmedelsproduktionen med mera.

SFPO arbetar för att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske i alla delar och avstyrker med stöd av det ovan anförda förslaget.


 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer