Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-09-18

Yttrande i anledning av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (Dnr/beteckning TSF 2019-72)

 

Till Transportstyrelsen:

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Transportstyrelsen för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat förslag.

Vårt yttrande avser endast sjöfart och utgår ifrån ett yrkesfiskeperspektiv.

Transportstyrelsens verksamhet ska finansieras dels genom avgifter (tillsyn, tillståndsprövningar och registerhållning), dels genom skattemedel (regelgivning). Självkostnadstäckning är ett angivet mål, likväl ett ändamålsenligt avgiftsuttag. Konstruktionen är enligt vår uppfattning bristfällig, eftersom regelgivningen (som är skattefinansierad) indirekt anger hur enskilda ska avgiftsbeläggas – i denna konstruktion finns inget incitament för Transportstyrelsens kostnadseffektivitet vad gäller de delar av verksamheten som är avgiftsfinansierade.

I sammanfattningen kan man läsa följande om sjöfart: ”Vi förslår både höjningar och sänkningar av avgifter inom sjöfart. De avgifter vi föreslår höja avser hamnskydd, fartygsregister och delvis lotsdispenser. Vi föreslår en sänkning av avgifter för manuell registrering av fartygsuppgifter, för försäkringscertifikat samt avgifter för personliga behörigheter och certifikat”.

SFPO har inga synpunkter på förslaget till höjda avgifter för tillsyn av sjöfartsskydd och hamnskydd annat än att det saknas information om vad som ligger till grund för vad som innefattas i ”kommande kostnadsökningar”.  

Vad gäller Tillsyn av fartyg – manuell registrering av fartygsuppgifter föreslås en sänkning från 1 400 kr till 500 kr. SFPO vitsordar denna sänkning. SFPO vitsordar även föreslagna avgiftssänkningar vad gäller försäkringscertifikat för fartyg och noterar med tillfredsställelse att handläggningen har effektiviserats.

SFPO avstyrker föreslagna avgiftshöjningar för registerhållning av fartyg och undrar vad som avses med ”kostnadsökningen som skett de senaste åren”, särskilt så i ljuset av utvecklingen av moderna administrativa verktyg. Vad det är för förväntade kostnadsökningar som man tar höjd för är inte klargjort. Utifrån vår samlade bedömning borde samtliga avgifter för registerhållning i stället minska.

SFPO välkomnar de föreslagna avgiftssänkningarna för personliga tillstånd.

I övrigt har SFPO inga synpunkter.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer