Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-10-25

Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändrade och nya föreskrifter för att införliva delar av direktivet (EU)2017/59 om arbets- och levnadsförhållanden på fiskefartyg (dnr TSF 2019-47)

 

Till Transportstyrelsen:

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Transportstyrelsen för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerat förslag.

Remissen innehåller förslag om ändring i föreskrifterna om bemanning ( 24 m - säkerhetsbesättning), certifikat och tillsyn samt bostadsutrymmen på fiskefartyg. Förslaget lämnas bl.a. för att införliva WFC-direktivet som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkoren och att skydda arbetstagarna. Förslaget gäller fiskefartyg med anställd personal och anges träda i kraft den 15 november 2019.

Inledningsvis vill nämnas att det avtal som WFC-direktivet genomför ingåtts av organisationer - Cogeca, EFT och Europêche - vari ingen svensk fiskeriorganisation är medlem såvitt vi vet.

SFPO konstaterar att regleringsivern på fiskets område slår nya rekord hela tiden. Dagens svenska yrkesfiske har många problem, en stor del av dem är hänförliga till just denna regleringsiver.

SFPO har svårt för att se att de anledningar som låg bakom direktivets antagande är av relevans för svenskt yrkesfiske. Svenska yrkesfiskare har anständiga arbets- och levnadsförhållanden ombord på fiskefartyg osv.

SFPO konstaterar riktigheten i att de nya reglerna gäller endast för anställda fiskare.

SFPO kan inte anse annat än att de föreslagna reglerna är onödiga, komplicerande och kostnadsgenererande.

Med avseende på konsekvensutredningen görs i 5.1 bedömningen att regleringen inte får effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Vi finner det märkligt när man uttrycker att av de 27 berörda fiskefartygen är det endast 24 som kommer att behöva… Är 24/27 verkligen något som ska beskrivas som endast?

Givetvis kommer dessa nya pålagor, som följer av direktivet, att ha effekter av negativt slag i det att reglerna ska efterlevas osv. och då det hela kostar pengar (helt i onödan). Ansökningar om säkerhetsbesättning ska inges och detta kostar pengar (5 000 kr). Härtill kommer, som korrekt anges i konsekvensutredningen, en administrativ börda – allt till följd av en regleringsiver utan någon relevant nytta. Alla små ändringar, vilka allt som oftast är av negativt snitt för företagen, förhindrar och försvårar näringsverksamheternas bedrivande. SFPO finner det därför märkligt att i konsekvensutredningen läsa att ”Transportstyrelsen ser heller inte att regleringen kommer att påverka företagens konkurrensförmåga eller ge några andra negativa konsekvenser”. Givetvis påverkas konkurrensförmågan visavi tredje lands fiskare och givetvis blir effekten av alla små tyngande regleringar med tiden tung att bära.

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer