Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2020-09-11

Yttrande i anledning av remiss gällande ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordning (dnr 2657-20)

 

Göteborg den 8 september 2020

 


Havs- och vattenmyndigheten

[email protected]
[email protected]

 

Yttrande i anledning av remiss gällande ändrade regler om fiske med
bottentrål med anledning av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i
EU-förordning (dnr 2657-20)

_____________________________________________________________________________

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket.
Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Havs-
och vattenmyndigheten för möjligheten att i yttrande få lämna våra synpunkter på rubricerad
remiss.
Förslaget gäller tillåtelse av en selektiv trål som bedöms minska fångst av torsk betydligt och
en anpassning av föreskrifterna på grund av nya införda åtgärder för torsk i Skagerrak och
Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2020/123.
Remissen är föranledd av beslut inom EU som har fattats snabbt. Så snabbt att beredskap att
kunna hantera det beslutade inte har funnits på plats. SFPO anser att denna typ av beslut
måste föregås av en mer seriös process.
SFPO ser i likhet med Havs- och vattenmyndigheten med stor oro på situationen med
avseende på utvecklingen av torskbeståndet i Skagerrak och Nordsjön.
SFPO vitsordar Havs- och vattenmyndighetens förslag och bedömning med avseende på en
bottentrål med minst 90 mm maskstorlek som förses med ett lyft, där minst sex m av lyftet,
räknat från bottenstroppen, utgörs av fyrkantsmaska av typen knutlös Bacoma med minst 120
mm maskstorlek.
SFPO anser att Havs- och vattenmyndigheten så snabbt som möjligt ska framta tillräckliga
underlag för att också kunna föra in i föreskrift tillåtligheten av det på s. 4 i remissen
omtalade plattfiskristet (horisontellt) med maximalt 50 mm spaltbredd, med minst 150 mm
diagonalmaska i det övre lyftet.
SFPO är tacksamma för att det inom ramen för Havs- och fiskerifonden (EHFF),
programgramåtgärder Investeringar inom fiske, finns möjlighet att söka medel för inköp av
redskap (50 %).
SFPO vill framföra ett stort tack till berörd personal på Havs- och vattenmyndigheten för den
fruktsamma dialog som försiggick under juli månad.
Förslag från SFPO:
Vår uppfattning är att de nya redskapen fungerar var för sig med avseende på att fånga 30 %
mindre torsk i vikt räknat, däremot finns det en risk för att Seltra 300 inte fungerar lika bra om
man räknar antal individer. Det som uppnåtts med Seltra 300 är en bortselektion av i
huvudsak den stora fisken. Beträffande 120 mm fyrkantsmaska så har man verkligen uppnått
en god selektering med avseende på småfisken, så god att nästan all kräfta också selekteras
bort.
Problem: Detta innebär att vi inte kan fånga en kombination av kräfta och fisk samtidigt,
såsom vi har gjort traditionellt. Detta medför att en större ansträngning behövs för att kunna
fiska samma kvot och detta i sig påverkar lönsamheten i fel riktning.
Exempel: Om ett fiskefartyg har en årlig tilldelning om 5 000 kg fisk och 10 000 kg kräfta så
måste fartyget nu först förbruka ett antal dagar att fånga kräftor, sedan ett antal dagar för att
fånga fisken. Tidigare, när detta fångades i kombination, så kunde det innebära ner till hälften
så stor ansträngning som måste till idag. Utifrån bland annat en miljöaspekt är denna reglering
olycklig (ökning av koldioxidutsläpp) och detsamma gäller så klart fiskeriekonomiskt.
Vårt förslag på ytterligare ett tillåtet redskap är en kombination av Seltra 300 med 120 mm
fyrkantmaska, alltså i stora drag att de sista åtta meterna består av en underdel med 90 mm
diagonal maska och en överdel med 120 mm fyrkantmaska som sedan mynnar ut i två lyft. Ett
lyft med 90 mm och ett med 120 mm fyrkantmaska.
Vi är övertygade om att kräftan håller sig i den undre delen av trålen, medan fisken håller sig i
den övre delen, även småfisken. På så sätt samlas kräftan upp i det undre lyftet och blir kvar
samtidigt som fisken samlas upp i det övre lyftet, där småfisken selekteras bort. Våra
observationer är att selektionen är bra i 300 panelen, men att viss småfisk inte orkar ut och
ändå hamnar i Seltra 300 lyftet. Vi är med vårt förslag övertygade om att den aldrig skulle
hamna där, utan i det övre lyftet, där den med säkerhet skulle selekteras bort.
Det finns en del relevanta provresultat på detta, men det måste naturligtvis göras fler
undersökningar. Därför vill vi förslagsvis bilda en grupp bestående av ett fåtal fiskare
tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och SLU Aqua; vi skulle även vilja involvera
Cosmos-trål i Danmark (de har utvecklade program för redskapsutveckling och möjlighet att
testa i tank).
Om det skulle visa sig att det vi är övertygad om stämmer, så skulle vi få ett mycket bättre
redskap ekonomiskt, miljömässigt och framför allt selektivt. Vi hade fått ett redskap där vi för
första gången skulle kunna styra vår fångst genom att kunna öppna det övre lyftet om
fångstsammansättningen inte överensstämmer med vår kvotsammansättning. Detta redskap
skulle kunna innebära ett långsiktigt hållbart redskap med alla ovannämnda fördelar.
SFPO noterar skillnaderna som följer av den förevarande EU-regleringen i åtgärder för att nå
målet om 30 %. Den gemensamma fiskeripolitiken riskerar med denna typ av åtgärder att inte
längre vara gemensam, därför vore det bästa om åtgärderna hade överenskommits gemensamt
på sedvanligt vis.
Avslutningsvis vitsordas det remitterade förslaget och SFPO har härutöver föreslagit tre saker
i konstruktiv anda:
● det på s. 4 i remissen omtalade plattfiskristet (horisontellt) med maximalt 50 mm
spaltbredd, med minst 150 mm diagonalmaska i det övre lyftet bör godkännas så
snart som möjligt;

● en kombination av Seltra 300 med 120 mm fyrkantmaska enligt ovan bör

utprovas och godkännas så snart som möjligt; och

● en grupp enligt ovan bestående av fiskare och representanter för Havs- och
vattenmyndigheten och SLU Aqua eventuellt med representanter för vadbindare
etc. bör så snart som möjligt etableras.

Med avseende på snurrevadsfiske är det vår bestämda uppfattning att en maskstorlek om 100
x 100 mm är fullt tillräckligt för att nå målet om 30 % - härigenom får man en bra och fullgod
selektion. En maska om 120 x 120 i snurrevadsfisket släpper ut i stort sett allt.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

 

Fredrik Lindberg
Ombudsman

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer