Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-08-21

Yttrande i anledning av remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälliga fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist (dnr. 2787-2019)

 

”Förslaget innebär att de fiskelicensinnehavare som tidigare endast haft fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön med trål, och som efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med 24 juni 2019 i princip saknar möjlighet att bedriva något fiske, ges möjlighet att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet.”

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg/fiskeriföretag främst inom det demersala fisket och vi har medlemmar längs hela den svenska kusten från Strömstad till Kalix. SFPO har mottagit rubricerad remiss och beretts tillfälle att framföra synpunkter på innehållet i densamma. Vi vill i anledning därav framföra det följande:

Förslaget föreslås träda ikraft snabbt – den 28 augusti 2019. SFPO anser att detta är bra. Det är även positivt att myndigheten gjort bedömningen att det är av yttersta intresse för berörda yrkesfiskare att beslut fattas skyndsamt. Å andra sidan är det nu i det närmaste ett halvår sedan som SFPO presenterade förslag om detsamma för myndigheten, kritik mot myndighetens senfärdighet är relevant i denna del.

I fråga vad som i remissen sägs om tilldelning – att sökande som beviljas tillstånd inte får någon tilldelning av vare sig havskräfta eller bifångster och att överföring av endast havskräfta och inte förväntade bifångster inte kommer att godkännas – vill SFPO uppmana HaV att i sin myndighetsutövning se pragmatiskt på den förevarande situationen och beakta förhållandet att bifångster kan täckas genom anskaffning av kvoter i efterhand.

SFPO vitsordar det remitterade förslaget.

Med avseende vad som sägs i konsekvensutredningen om nyttjandet av kvoten för havskräfta vill påtalas att det förvisso är rätt att skriva att nyttjandet varit under 70 % eftersom det faktiskt är rätt, men sanningen är att nyttjandet varit mycket sämre (2017 – 39 % och 2018 – 54 %). Kvoten har de facto underutnyttjats i senare tid.

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer