Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-09-19

Yttrande i anledning av remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter (dnr 2309-2018)

 

Till: Havs- och vattenmyndigheten
 

Förslaget gäller fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter från och med år 2020.

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg/fiskeföretag, främst inom det demersala fisket, men vi organiserar även medlemmar som fiskar på de pelagiska kustkvoterna. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar Havs- och vattenmyndigheten för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerad remiss.

Mot bakgrund av myndighetens bedömning att ytterligare tid behövs för att framta föreskriftsförslag vad gäller regionalkvoten vill här anmälas stort intresse från SFPO av att delta i den processen fullt ut framöver, eftersom frågan är synnerligen viktig och särskilt så i ljuset av nödstoppet av det kommersiella torskfisket i södra och östra Östersjön.

Kommentarerna nedan följer innehållet i remissen.

 

HVMFS 2014:19

 

5:1 Pelagiskt tillstånd

SFPO kan i viss mening dela uppfattningen att större flexibilitet är något som är önskvärt. Vår uppfattning är dock att de pelagiska fiskerättigheterna ska vara permanenta och exklusiva i denna del, däremot kan pelagisk regionalkvot vara ett redskap att nyttja i sammanhanget. Vi ser fram emot att diskutera utformningen av ett regelverk kring detta med myndigheten och övriga intressenter i en kommande process.

SFPO biträder Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att det fiske som bedrivs på kustkvoten ska vara förhållandevis småskaligt och att det därmed inte ska göras någon ändring i fartygsstorlekskriterierna. Här förordar vi en redskapsbegränsning i stället för en längdbaserad reglering för tillträde, eftersom en längdbaserad reglering blir trubbig.

Kustkvoterna är viktiga. Särskilt vad gäller kustkvoten för sill i östra Östersjön är det vår uppfattning att det behövs en procentuell spärr som anger hur mycket som mest ett enskilt fiskelag får fiska. Den gemensamma kommittén som inrättats av SFPO och SPF PO – Pelagiska kustkommittén – kan konstatera att kustkvoterna inte varit begränsande. Det som är viktigt i denna del är flexibilitet, det vill säga att kvantitet på kustkvot som inte fiskas kan överföras till pelagiska rättighetsinnehavare för fiske och vice versa. Det är viktigt att en sådan flexibilitet kan hanteras enkelt.

Sista stycket på sidan 9 innehåller en märklig formulering: ”Frågan om flexibilitet … begränsas av biologiska förhållanden och EU:s kvotsättning”. Är inte tanken att EU:s kvotsättning ska spegla de biologiska förhållandena?

 

11.1 Pelagiska fiskerättigheter

SFPO vitsordar en fortsatt fördelning i enlighet med det föreslagna.

Remissen hade tjänat i precision på om specifika siffror angetts i stället för att endast ange att Östersjöfoderfiskets fiskbifångster är marginella.

 

11:2

SFPO anser att kvoterna för blåvitling, atlantoskandisk sill, taggmakrill samt Nordsjöskarpsill och bifångstsill i skarpsillfisket i Skagerrak/Kattegatt bör vara fördelade individuellt. Överlåtelser och utlandsbyten är en naturlig komponent i modernt yrkesfiske. Sådana transaktioner är en fördel då de bidrar till att optimera det ekonomiska utbytet av fisket; beståndsrörlighet såväl geografiskt som storleksmässigt måste kunna pareras. Kvoterna har tillkommit Sverige genom att någon historiskt har fiskat dessa arter, det är därför fel att dessa arter inte ska tillfalla det pelagiska fisket (som just fiskat in dem).  

 

11:3

SFPO är av uppfattningen att samtliga nuvarande fiskerättigheter ska fastställas för en ny period om tio år. SFPO kan inte dela uppfattningen att det finns skäl för att fastställa en ny referensperiod för område 30 – 31.

 

11:4

SFPO anser att referensperioden ska ligga fast.

 

11:6 ff. Regional tilldelning

Som anförts inledningsvis har SFPO stort intresse av hur den regionala tilldelningen ska kunna nyttjas på bästa möjliga sätt. SFPO kan inte dela Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att det i huvudsak har fungerat väl (som det sägs), det saknas nämligen transparens och sunda politiska avvägningar vad gäller kretsen av nyttjare samt önskvärd tydlighet och därmed förutsägbarhet.  

 

12 kap. Gemensamma bestämmelser om fiskerättigheter och fiskemöjligheter

SFPO vill i sammanhanget påtala det för Havs- och vattenmyndigheten redan kända vad gäller SFPO:s arbete med framtagande av en kvotbörs, en digital handelsplats för handel (köp/byte/försäljning) av fiskemöjligheter. Detta arbete gör vi för att kunna nå dels ett mer optimalt kvotnyttjande (varigenom yrkesfiskets ekonomiska förutsättningar förbättras), dels för att säkerställa ett möjliggörande av  landningsskyldighetens efterlevande. Vi befinner oss i en slutfas i arbetet med framtagandet av denna kvotbörs och vår intention är att den ska bli en helhetslösning som är integrerad med myndighetens system. När arbetet med framtagandet är färdigställt vore det lämpligt med en översyn av bestämmelserna i kap. 12 för att säkerställa optimal nytta för fisket och myndigheten. Om systemet möter de krav på detsamma som vi ställer kan med fördel bestämmelsen i 12:4 ändras på så sätt att den föreskrivna tidsmässiga framförhållningen kan minskas rejält (särskilt så i slutet av året för att säkerställa ett effektivt decemberfiske).

 

12:6 Överskridande av fiskerättigheter eller fiskemöjligheter

SFPO biträder Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att det är den som gör sig skyldig till överfiske som ska drabbas, att effekten av överfiske ska drabba andra är fullständigt orimligt ävensom solidariteten inom fisket i stora delar är förhållandevis god!

 

HVMFS 2004:25

 

14:8

SFPO står bakom det som framgår av skrivelse från Landsbygdsnätverket ”Ett system för regional- och kustkvoter 2019” (bilaga 6 i remissmaterialet).

I övrigt vidhåller SFPO de uppfattningar i denna del som har framförts via den Pelagiska kustkommittén (SFPO och SPF PO).

SFPO delar myndighetens uppfattning att en kvantitet är bättre anpassad till ett fritt fiske utan fördelning mellan fartygen än en andel.

Med avseende på kustkvoten för makrill anser SFPO att det är felaktigt att föreskriva en fångstbegränsning; SFPO anser i stället att man bör föreskriva en landningsbegränsning – härigenom kommer fiskare som erhåller större fångst än fångstbegränsningen anger en möjlighet att överlåta denna fångst till annan fiskare för landning. Vitsen härmed är att inga förseelser emot landningsskyldigheten bör kunna ske.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer