Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Var och vad fiskar våra medlemmar?
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Räkfiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Fisket efter nordhavsräka bedrivs med bottentrål. Både enkel och dubbel trål används av de svenska fartygen. Allt räkfiske sker (sedan 2013) med artsorterande rist. Räkfiskare ska ha ett särskilt tillstånd.

Utanför trålgränsen får de fartyg som också har fiskkvot montera en s.k. tunnel över risten så att även stor fisk kan fångas samtidigt som räkorna. Innanför trålgränsen får räktrålning inte ske vid djup grundare än 60 m, fisktunnel får inte användas och det finns begränsningar för trålens storlek. Ungefär hälften av fiskeansträngningen 2015 var i fisket utan fisktunnel (småskaligt och kustnära).

 

Fisket bedrivs framför allt centrala i Skagerrak utanför Bohusläns kust och längs norska rännan ut i Nordsjön. Vissa år finns ett begränsat räkfiske i norra delen av Kattegatt. Landningarna från räkfisket görs huvudsakligen till Göteborg, Kungshamn och Smögen, men i viss utsträckning kan räkan också landas i Danmark.

 

Räkfisket regleras genom årliga kvoter som fastställs i samråd mellan EU och Norge. Dessa fördelas sedan (från 1 jan 2017) som individuell tilldelning. Från hösten 2018 finns det en förvaltningsplan för nordhavsräka som EU och Norge kommit överens om. Inom EU är minimimåttet på maskor i räktrål 35 mm, men stora delar av den svenska räkflottan använder frivilligt betydligt större maskstorlek, ofta 45 mm eller mer.

 

År 2015 hade 61 fartyg tillstånd att tråla räka. Fartygen är mellan 9 och 32 meter. Av dessa var 9 fartyg relativt inaktiva. Av de aktiva fartygen fiskar ungefär hälften också i andra typer av fisket, t.ex. trålfiske efter fisk och kräfta i Västerhavet. Cirka 40 båtar har tillstånd att fiska med trål innanför trålgränsen vilket i första hand innebär Koster-Väderöfjorden. 4 båtar har tillstånd att fiska i Gullmarsfjorden.

 

I räkfisket landades 2013-2015 i genomsnitt drygt 1700 ton per år till ett värde av knappt 123 miljoner kronor. Detta motsvarar ca 1 % av landningsvolymen och drygt 12 % av värdet av det svenska fisket i sin helhet.

 

Räkan sorteras ombord i tre storlekar: kokräka, råräka och ”lus”. Kokräkan kokas ombord och säljs för direktkonsumtion medan råräkan och i viss mån lusen landas till processindustrin. Prisskillnaden på dessa sorteringar är stor. Storlekssorterande rist gör att mer av småräkan (råräka och lus) blir kvar i havet och kan växa till sig och att större andel av fångsten utgörs av kokräka.

 

Räkfisket bedrivs året runt, men är mest omfattande under våren då räkan kommer in på grundare vatten för att leka. Den blir under denna tid mer tillgänglig för de mindre fartygen. Fisket i Nordsjön är också störst under de tidiga vårmånaderna.

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer