Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Trålfiske efter havskräfta och/eller fisk i Skagerrak och Kattegatt

Kräft- och fiskfisket sker huvudsakligen med bottentrål, men ett fartyg använder delvis också snurrevad. Fisket bedrivs på svenskt, danskt och norskt vatten i Kattegatt och Skagerrak. Fisket är en rad olika fisken med olika målarter – rent fiskfiske efter olika arter av rund- och plattfisk (mindre än 10% kräfta), blandfiske av fisk + kräfta samt rent kräftfiske (över 90% kräfta). Blandfisket är det vanligast förekommande fisket av de tre.

Riktat fiske efter havskräfta (inklusive blandfiske kräfta/fisk) är det vanligaste yrkesfisket i Sverige. Kräfta fiskas med bur och bottentrål. En stor del av de som fiskar kräfta med trål fiskar också fisk och många fiskar räka.  Det riktade fiskfisket med trål sker i Skagerak och Nordsjön, kräftfisket främst i Skagerak och Kattegatt. Även burfisket av kräfta sker i Skagerak och Kattegatt. Det finns också båtar som både fiskar med bottentrål och bur. Bara ett fåtal båtar har riktat fiskfiske som huvudfiske, men ganska många har det som en del av sitt fiske i kombination med andra fisken. Landningarna från kräft- och fiskfisket äger framför allt rum i Göteborg, Öckerö, Bohus-Björkö, Träslövsläge och Smögen, men också i Danmark.

 

Bottentrålfisket regleras genom årliga kvotöverenskommelser, genom olika EU förordningar och förvaltningsplaner samt avtal mellan EU och Norge. Den minsta tillåtna maskstorleken är 90 mm i trål utan rist i Kattegatt/Skagerrak både för kräft- och fiskfisket, medan det i Nordsjön är det olika regler för minsta maskstorlek i kräft- respektive fiskfiske (80 mm respektive 120 mm). Nationellt regleras också fisket med olika typer av särskilda tillstånd som fiskaren måste ha för att få delta i fisket.

 

Bottentrålning efter fisk och kräfta får generellt bara ske utanför trålgränsen, med vissa undantag för kräfttrålning i s.k. inflyttningsområden. I inflyttningsområdena får man bara tråla kräfta med artsorterande rist som gör att man inte fångar större fisk. Även det rena kräftfisket har sedan 2004 i allt högre grad bedrivits med artsorterande rist.

År 2015 var det 115 fartyg som bedrev bottentrålfiske efter havskräfta och/eller fisk och av dessa var runt 40 stycken under 12 meter. 94 av fartygen anses fiska aktivt och av dessa fiskar 50 % också inom någon annan typ av fiske, t.ex. inom räkfisket, trålfiske i Östersjön eller Nordsjön, pelagiskt fiske eller fiske med passiva redskap.

 

Mellan 2013- 2015 landades i genomsnitt ca 2300 ton fisk och kräfta per år till ett värde av 123 miljoner kronor. Drygt 90% av landningarna utgjordes av havskräfta, torsk, rödspotta, kolja, rödtunga och gråsej. Havskräfta är den ekonomiskt viktigaste arten i fisket och stod för 72% av det totala landningsvärdet.

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer