Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-29

Synpunkter i anledning av samråd – vindkraftspark Polargrund

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                   

  Göteborg den 29 juni 2022

 

                                                                                                    wpd Offshore Sweden AB
                                                                                          [email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter i anledning av samråd – vindkraftspark Polargrund

 

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Vi vill inledningsvis påtala att vi känner en mycket stor oro inför den omvälvande förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnation av storskaliga marina vindkraftparker. Om våra hav fylls med storskaliga marina vindkraftparker, som verkar komma att ske i närtid, så innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för våra hav med de arter och den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet.

SFPO är särskilt oroade för vindkraftsindustrins bruk av bisfenol A, ett ämne som används i rotorbladen och som är mycket skadligt för hälsan. Hur mycket av ämnet kommer till följd av slitage att läcka från vindkraftsanläggningen under dess livstid? Ett kilo bisfenol A är tillräckligt för att förorena tio miljarder liter vatten. Vad blir den långsiktiga effekten av användande av bisfenol A i rotorbladen? (källa: Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades_Final 5_july_English_130721 (wind-watch.org))

 

Lokalisering m.m.

wpd Offshore Sweden AB vill etablera en havsbaserad vindkraftpark, Polargrund Offshore, i norra Bottenviken i Kalix kommun och i SEZ. Området i fråga är 442 km2 och 10 km från närmaste öar (Malören och Sandskär) och ca 33 km från fastlandet. För verksamheten utreds två alternativ: 1) el produceras och exporteras via kablar till land, eller 2) vätgas produceras och exporteras via rörledningssystem till land. Vindparken planeras att omfatta 70 – 120 verk med en totalhöjd om maximalt 350 m och rotordiameter om ca 330 m och planeras ha en installerad effekt om ca 3 000 MW och en potential att årligen producera ca 9 – 10 TWh förnybar el. Vätgasproduktionen bedöms kunna uppgå till 50 – 70 ton/h.

Det är korrekt som anges i samrådsunderlaget att området, som bolaget vill ta i anspråk, inte används för fiske i någon betydande omfattning. Fisket sker närmare kusten och området där är därför också utpekat såsom varande av riksintresse för fisket. Bolagets ansats att påverka betydande intressen, däribland yrkesfisket, så lite som möjligt är hedervärd.  

Enligt havsplanen är undersökningsområdet utpekat för generell användning och natur och undersökningsområdet kolliderar ej med något område av riksintresse för yrkesfisket.

 

Teknik

SFPO förordar användande av bästa möjliga miljövänliga teknik i alla delar.

SFPO förordar att allt kablage plöjs ned i havsbottnen.

Förevarande samråd avser inte anläggning av exportkablar (el) eller -rörledningar (vätgas). Utifrån yrkesfiskets intressen är området för vindparken godtagbart, men desto viktigare är frågan om exportkablar eller -rörledningar.

Kortfattat förutsätter yrkesfisket att projektet i det kommande arbetet tar höjd för att det yrkesfiske som bedrivs i de områden som kommer att komma i fråga för exportkablar eller -rörledningar och att bolaget eftersträvar samexistens. Oavsett om det blir fråga om kablar eller rörledningar, så måste dessa lokaliseras på ett sådant sätt att yrkesfisket inte drabbas negativt. När rör- och kabelarbeten ska passarera riksintresseområde förutsätter vi att en diskussion om ersättning startas.

 

Yrkesfiske

I 6.4 i samrådsunderlaget omtalas yrkesfiske. SFPO, som är Sveriges största organisation för yrkesfiskare, värdesätter den dialog som bolaget fört med Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation, som SFPO har dialog med. Ni har också haft diskussioner med SFPO:s vice ordförande Teija Aho, vi framför ett tack för dessa diskussioner.

SFPO delar bolagets uppfattning att möjligheterna för samexistens mellan den planerade vindkraftsparken och det viktiga yrkesfiske som bedrivs i området ser goda ut. Vi är dock övertygade om att den i samrådshandlingen omtalade reveffekten endast gäller innan vindparken tas i drift, erfarenheter visar att när vindkraftsparker tas i drift flyr fisken området.

De negativa effekter som uppkommer under anläggningsfasen förutsätter SFPO att bolaget håller berörda yrkesfiskare skadeslösa.

 

Nedan listas ett antal frågeställningar som vi önskar finna svar på i MKB:

Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud från vindparken, enskilt och kumulativt över tid?

Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?

Innebär projektet på något sätt användning av bisfenol A och i så fall hur kommer projektet att säkerställa ett 0-läckage av ämnet?

Om parken etableras kan man fråga sig hur det fiske som blir ekonomiskt skadelidande av vindparken ska ersättas för den ekonomiska skadan. Är det bolagets intention att ersätta skadelidande fiskare?

 

SFPO gör vid en samlad bedömning, utifrån deltagande i 40-talet liknande samrådsprocesser, att området i fråga är lämpligt för en etablering av en marin vindkraftpark. Vi önskar delta fullt ut i processen framöver vad gäller exportkablar (el) eller -rörledningar (vätgas) och ser fram emot att få ta del av bolagets MKB för yttrande.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer