Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


Taggar
Sök

2024-07-04
Yttrande från SFPO i anledning av remiss gällande ändring av föreskrifterna om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter
2024-07-01
Synpunkter på ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindpark Arkona
2024-07-01
Yttrande från SFPO i anledning av remittering av betänkandet En ny organisation för förvaltning av EU-medel
2024-06-28
Avgränsningssamråd Neptuni
2024-06-28
Synpunkter på Vindbruksplan 2024, Tematiskt tillägg till översiktsplanen, Oskarshamns kommun
2024-06-26
SFPO i anledning av samråd enl. MB – sjöledning i Gullmarn, LEVA i Lysekil AB
2024-06-24
NV-00443-23, vindkraftsplan för Kattegat och Kriegers Flak II
2024-06-14
SFPO om förslag till EU-regler om infrysning av tonfisk ombord på fartyg
2024-06-03
SFPO om remiss om fredning av atlantstör
2024-05-23
SFPO om ansökan om tillstånd enligt MB till vattenverksamhet för vattenbruk syd om Lilla Brattön samt Höviks holme
2024-05-20
Avgränsningssamråd Skåne Havsvindpark, exportkablar
2024-05-16
Avgärnsningssamråd Ymer
2024-05-16
Synpunkter från SFPO på betänkandet ”Areella näringar vid vatten”
2024-05-13
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss om förbud mot visst svenskt fiske efter pelagiska arter i Östersjön inom delområde 30
2024-05-07
Synpunkter från SFPO i anledning av Förslag till nya föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
2024-05-07
Svar på remiss om ändrade regler för fiske av lax, fiske med fast redskap och nät i Östersjön samt om undantag för att upprätta transportdokument.
2024-04-30
Kompletterande synpunkter angående ansökan om tillstånd till nedläggande och bibehållande av exportkabel för anslutning av vindkraftparken Kattegatt Syd.
2024-04-29
Avgränsningssamråd avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Gävle Öst
2024-04-29
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av förslag till bildande av Nord-Långö och Hällsöarnas naturreservat i Strömstads kommun.
2024-04-24
Synpunkter på inkomna yttranden angående vindpark Mareld
2024-04-19
Yttrande från SFPO i anledning av remiss angående Livsmedelsverkets föreskrifter om handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter
2024-04-17
Yttrande från SFPO i anledning av remiss rörande ändrade bestämmelser för fiske med garn i ICES delområde 24 i syfte att minska risken för bifångst av tumlare.
2024-04-16
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag att föreslå förbättringar av Sveriges genomförande om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
2024-04-10
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter samt Transportstyrelsens förskrifter om bemanning
2024-04-09
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av förslag till ändring av föreskrifter om Kosterhavets nationalpark.
2024-04-05
Yttrande angående komplettering Dyning.
2024-04-05
Yttrande från SFPO i anledning av remiss gällande en översyn och aktualisering av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket.
2024-04-03
Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget för Hesselö vindkraftspark i danska delen av Kattegatt.
2024-03-27
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd inför Naturvårdsverkets be-slut om licensjakt på gråsäl.
2024-03-26
Avgränsningssamråd Kapheira.
2024-03-13
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
2024-03-11
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss: ”EU har lagt fram förslag på nya djurskyddsregler vid transport”.
2024-03-11
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-
2024-03-11
Yttrande från SFPO i anledning av remittering av Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
2024-02-29
Synpunkter på: Handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap i Skåne: insatsområden för grön infrastruktur 2019 – 2030 (period 2024 – 2026)
2024-02-27
Synpunkter på ansökan om tillstånd till nedläggande och bibehållande av exportkabel för anslutning av vindkraftparken Kattegatt Syd
2024-02-22
Synpunkter på Eystrasalt Offshore AB:s ansökan om tillstånd för internkabelnät enligt kontinentalsockellagen
2024-02-22
Synpunkter på underrättelse från Polen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad havsbaserad vindkraft Baltica-1+ i Polens ekonomiska zon
2024-02-22
Yttrande från SFPO i anledning av remiss om fredningsområden på delar av kusten i Östersjön
2024-02-20
Yttrande från SFPO i anledning av remiss gällande nytt fredningsområde i Blekinge län med syfte att öka möjligheterna för gäddan att nyttja Dalamadens våtmark som lekområde.
2024-02-19
Synpunkter på rapporten ”Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”
2024-02-13
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss angående ansökan om dispens från det generella förbudet att dumpa avfall i ett vattenområde samt angående underhållsmuddring, Halmstad hamn, Halmstad.
2024-02-09
Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd markförvar Ringhals
2024-02-08
ESBO, Polen, 43.E.1
2024-02-07
ESBO Vågskär
2024-02-07
Synpunkter på ansökan om tillstånd för vindparken Mareld
2024-01-30
Synpunkter på ansökan om internkabelnät för Poseidon
2024-01-26
Synpunkter från SFPO i anledning av förslag till ändrade föreskrifter om återbetalning av stöd
2024-01-25
Synpunkter på ansökan om vindpark Eystrasalt Offshore
2024-01-24
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss av utkast till slutrapport om livsmedelsförluster
2024-01-18
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd angående förslag till nya föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen
2024-01-12
Baltic Offshore Beta, internkabelnät, SGU 324-1772-2023
2024-01-11
Synpunkter från SFPO i anledning av komplettering i ärende 562-22324.2023, dumpningsdispens Nya Vinga
2023-12-20
Synpunkter på ansökan om tillstånd till nedläggande och bibehållande av exportkabel för anslutning av vindkraftparken Kattegatt Syd
2023-12-19
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss: Promemoria En flexiblare väg till behörigheten fartygsbefäl klass VII
2023-12-15
Synpunkter på förslag till ändrade havsplaner
2023-12-14
Synpunkter på KonTiki Vinds AB:s bemötande av inkomna yttranden angående vindparken Poseidon
2023-12-13
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av slutbetänkandet ”Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden”
2023-12-05
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande ändrade regler för fiskelicens och tillstånd inom fisket
2023-12-05
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln till utläggning av rörledningar inom Sveriges sjöterritorium och i allmänt vattenområde, Öresund.
2023-11-30
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande ”Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets förskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet”.
2023-11-29
Synpunkter på Länsstyrelsen i Västra Götalands yttrande angående vindpark Poseidon
2023-11-27
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss om elektronisk rapportering och deklaration om övertagande
2023-11-27
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar
2023-11-22
Synpunkter på ansökan från Galatea-Galene Vindpark AB om tillstånd enligt kontinentalsockellagen utlägga och bibehålla undervattenskablar som behövs för vindparken Galene
2023-11-21
Avgränsningssamråd avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Bothnia Offshore Sigma.
2023-11-13
Synpunkter på avgränsningssamråd avseende borrning i projektområdet för vindpark Posiedon
2023-11-02
Avgränsningssamråd avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Vindpark Sylen.
2023-10-31
Synpunkter på KonTiki Vind AB:s ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för vindparken Poseidon
2023-10-26
Kompletterande avgränsningssamråd avseende vindparken Olof Skötkonung
2023-10-25
Synpunkter från SFPO & Sweden Pelagic Federation i anledning av samrådsunderlag angående planerad tångodling vid Brottkärr, Rörö, Rönnäng, Edshultshall, Lysekil & Hunnebostrand
2023-10-23
Inspel från SFPO i anledning av inbjudan att inkomma med synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet
2023-10-10
Samråd gällande undersökningar inom vindkraftsprojekt Triton
2023-10-04
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande förslag till uppdaterade föreskrifter om ersättning för viltskada på fångad fisk och fiskeredskap.
2023-10-03
Synpunkter från SFPO i anledning av underrättelse från Polen enligt ECE- konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad geologisk undersökning av havsbotten i Polens ekonomiska zon.
2023-09-28
Synpunkter på samråd enligt Esbokonventionen gällande en planerad havsbaserad vindkraftspark, ”Windanker” i södra Östersjön
2023-09-28
Synpunkter på underrättelse från Polen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad havsbaserad vindkraft, 44.E.1 i Polens ekonomiska zon
2023-09-26
Synpunkter på avgränsningssamråd avseende borrning i projektområdet för vindpark Vidar
2023-09-26
Synpunkter avseende kompletterande samråd för vindpark Vidar
2023-09-19
Synpunkter på ansökan från AUR Energipark AB om tillstånd enligt kontinentalsockellagen för att i Östersjön utlägga och bibehålla undervattenskablar som behövs för den planerade vindparken Aurora,
2023-09-19
Synpunkter på ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark, Vindpark Aurora
2023-09-14
Synpunkter på ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i Junköfjärden
2023-09-13
Synpunkter från SFPO i anledning av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om styrkande och framförande av uttryckliga miljöpåståenden
2023-09-12
Synpunkter på ansökan från Mareld Green Energy AB om tillstånd enligt kontinentalsockellagen
2023-09-05
Synpunkter från SFPO i anledning av inbjudan till samråd om förslag till ytterligare strategiska marina skyddade områden i Danmark
2023-09-05
Yttrande från SFPO i anledning av remiss angående ansökan om dispens från det generella förbudet att dumpa avfall i ett vattenområde, Halmstad kommun
2023-09-05
Svar på skrivelse angående koncentrationsgränser i det demersala systemet
2023-09-04
Synpunkter angående avgränsningssamråd gällande de planerade havbaserade vindkraftområdena Stormskär och Väderskär norr om Åland
2023-09-01
Yttrande från SFPO i anledning av remiss avseende förslag på fredningsområde vid Skillingenäs/Grönadal
2023-08-31
Avgränsningssamråd vindpark Skagerrak Offshore Gamma
2023-08-31
Synpunkter från SFPO och SPF i anledning av ansökan om dispens för dumpning av muddermassor i havet
2023-08-30
Avgränsningssamråd vindpark Bothnia Offshore Kappa
2023-08-30
Synpunkter från SFPO i anl. av remiss av EU-kommissionens förslag om (1) olycksutredningsdirektivet, (2) hamnstatskontrolldirektivet, (3) flaggstatskontrolldirektivet, (4) föroreningar fr fartyg (5) Europeiska sjösäkerhetsbyrån – det s.k. sjöfartspaketet
2023-08-29
Yttrande från SFPO i anledning av remiss av förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för storskarv
2023-08-21
Synpunkter på Svar på detta underrättelsesamråd om påbörjad strategisk miljöbedömning av potentiella nya områden för förnybar energi på Norges kontinentalsockel
2023-07-13
Yttrande i anledning av remiss om ökat skydd av havsöring runt Gotlands kustvatten
2023-07-05
Synpunkter på Underrättelse från Finland i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande en planerad havsbaserad vindkraftspark, ”Stormskär och Väderskär” i Ålands territorial
2023-06-28
Skriftliga synpunkter gällande regeringsuppdrag om licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske
2023-06-27
Avgränsningssamråd vindpark Bores krona
2023-06-27
Avgränsningssamråd Vindpark Aurum
2023-06-22
Samråd anslutning av Stora Middelgrund vindkraftpark
2023-06-12
Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd – Förstärkning VA-ledningsnät mellan Välen och Lindås
2023-06-12
Synpunkter från SFPO i anledning av förfrågan om samråd gällande regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning
2023-06-08
Behov av kompletteringar i ansökan om tillstånd för uppförande och drift av Vindpark Mareld i Västerhavet
2023-05-15
Synpunkter från SFPO i anledning av Remiss gällande nya bestämmelser för fiske efter pigghaj och Stillahavsostron
2023-05-15
Synpunkter från SFPO i anledning av Remiss gällande ändringar i tillståndsbestämmelser för räkfiske i Skagerrak och Kattegatt
2023-05-10
Svar på remiss om ändrade regler för fiske av lax och harr i Östersjön samt fiske i några fredningsområden på norrlandskusten
2023-05-10
Synpunkter på ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindpark Triton
2023-05-10
SFPO om ”Underrättelse från Norge enligt 3 Art. i ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad nedläggning av sjöfiberkabel i Oslofjorden”
2023-05-08
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd, Översiktsplan 2040, Orust kommun
2023-05-08
Synpunkter från SFPO i anledning av Förslag till ändrade föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
2023-04-28
Synpunkter från SFPO i anledning av ”Samrådsutskick – Tillståndsansökan – Sjöförlagda VA-ledningar Tuvesvik - Ellös
2023-04-26
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss av delbetänkandet Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet
2023-04-26
Avgränsningssamråd Cirrus
2023-04-17
Synpunkter från SFPO i anledning av förslag till beslut om bildande av marint biotopskyddsområde för Mörrumsåns mynning
2023-04-17
Synpunkter från SFPO ang. tullkvoter
2023-04-14
Kompletterande avgränsningssamråd Västvind
2023-04-13
Avgränsningssamråd Vindpark Bothnia Offshore Lambda
2023-04-04
Samråd för planerad ledning från vindkraftparken Södra Victoria i sydöstra Östersjön till stamnätsanslutning
2023-04-04
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om ny översiktsplan Tjörns kommun
2023-03-29
Synpunkter från SFPO ang. tullkvoter
2023-03-29
Synpunkter från SFPO ang. förslag till ändrade föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
2023-03-29
Synpunkter på ” Underrättelse från Danmark om en påbörjad strategisk miljöbedömning av vindkraftsparkerna Kattegat II och Kriegers Flak II (nord och syd)”
2023-03-20
Synpunkter från SFPO i anledning av kompletterande samråd enligt 6 kap MB avseende en tillfällig vägbank i vatten
2023-03-10
Samråd Pleione
2023-03-09
Behov av kompletteringar i ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark (Vindpark Aurora),
2023-03-03
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd inför Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vikare
2023-02-22
Avgränsningssamråd Vindpark Bothnia Offshore Omega
2023-02-21
Avgränsningssamråd Vindpark Långgrund
2023-02-21
Avgränsningssamråd Södra Victoria
2023-02-20
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd inför ansökan om tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln för utläggning av nya utloppsledningar i Öresund och samråd om ett nytt system för rening av vårt avloppsvatten
2023-02-14
Yttrande från SFPO i anledning av remiss gällande ändrade regler för fiske av ål i havet 2023/2024
2023-02-14
Avgränsningssamråd, anslutning Triton
2023-02-02
Synpunkter på underrättelse från Finland i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Es-bokonventionen) gällande två planerade havsbaserade vindkraftsparker, ”Noatum Nord” och ”Noatum Syd” i Ålands
2023-01-30
Synpunkter från SFPO i anledning av ”Förslag till nya föreskrifter om återbetalning av stöd”
2023-01-23
Synpunkter från SFPO i anledning av VA Syds ansökan om tillstånd om kontinentalsockeln för utforskning av havsbotten inför anläggande av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö kommun
2023-01-13
Inspel från SFPO i anledning av ”Förfrågan om inspel till den nationella förvaltningsplanen för storskarv”
2022-12-19
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd inför ansökan om tillstånd om sjöförlagd överföringsledning mellan Fiskebäckskil och Lysekil i Gullmarns vattenområde
2022-12-16
Avgränsningssamråd Kustvind
2022-12-16
Avgränsningssamråd Skidbladner
2022-12-16
Avgränsningssamråd Neptunus
2022-12-14
Avgränsningssamråd Utposten 2
2022-12-14
Avgränsningssamråd Valgrundet
2022-12-01
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande fiskefartygs tillträde till hamnar
2022-12-01
Synpunkter på ”Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer om havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon kallad ”Reimari”
2022-11-25
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande införande av ökad VMS-rapportering i Skagerrak
2022-11-22
Synpunkter på ”Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer om havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon kallad ”Laine”
2022-11-21
Synpunkter på ” Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Havet kring Ven
2022-11-21
Synpunkter på ” Bevarandeplan för Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten”
2022-11-21
Synpunkter på ”Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde samt förvaltningsplan för Skanska Kattegatt, marint skyddat område upptaget i Ospar samt Helcom”
2022-11-01
Synpunkter angående Natura 2000-tillstånd för vindparken Galatea-Galene
2022-11-01
Synpunkter angående lagen om Sveriges ekonomiska zon för vindparken Galatea-Galene
2022-10-27
Inspel från SFPO inom ramen för regeringsuppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering. HaV
2022-10-27
Synpunkter på ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur
2022-10-27
Synpunkter angående planer om havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon
2022-10-25
Synpunkter angående förslag om elektronisk rapportering för samtliga kustfiskejournalförare
2022-10-25
Synpunkter angående förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap
2022-10-24
Synpunkter angående ansökan om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen
2022-10-20
Synpunkter angående Natura 2000-tillstånd för vindpark vid Stora Middelgrund
2022-10-18
Synpunkter angående Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust kommuner
2022-10-13
Yttrande angående förnyelsen av kablar mellan Grå Läge i Skåne och Själland
2022-10-10
Yttrande rörande avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner
2022-09-29
Synpunkter angående avgränsningssamråd enligt kontinentalsockellagen (KSL) för provborrning i Öresund
2022-09-29
Yttrande angående begäran om yttrande gällande Regeringsuppdrag - fågeldirektivet
2022-09-27
Synpunkter angående avgränsningssamråd för den havsbaserade vindkraftparken Blekinge Offshore
2022-09-20
Synpunkter angående förslag till nytt Natura 2000-område för fåglar
2022-09-16
Synpunkter angående vindpark Kattegatt Syd
2022-09-08
Synpunkter angående förslag till utpekande av marina Natura 2000-område för fåglar
2022-09-07
Synpunkter angående avgränsningssamråd för den havsbaserade vindkraftparken Baltic Offshore Epsilon
2022-09-02
Synpunkter angående anmälan om vattenverksamhet för arbeten på Smögenbron
2022-09-01
Synpunkter angående regelverket kring koncentration av demersala fiskemöjligheter
2022-08-25
Synpunkter angående förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg,
2022-08-16
Synpunkter angående förslag till ändring av Transportstyrelsens åtgärder mot förorening från fartyg
2022-07-05
Synpunkter angående ”Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar
2022-07-05
Synpunkter angående ny utsläppspunkt från Nogersunds avloppsreningsverk
2022-06-30
Synpunkter angående algodlingar i Mollöfjorden och södra Hakefjorden
2022-06-29
Synpunkter i anledning av samråd – vindkraftspark Polargrund
2022-06-29
Yttrande rörande behov av underlag till havsplaneringen
2022-06-29
Synpunkter angående ”Förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet”
2022-06-23
Inspel från Sfpo till HaV i anledning av regeringsuppdraget att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter
2022-06-16
Synpunkter angående Livsmedelsverkets konsekvensananlys av ny modell av offentlig kontroll
2022-06-15
Synpunkter angående den havsbaserade vindkraftparken Olof Skötkonung
2022-06-13
Synpunkter angående förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar i Kalmar län
2022-06-10
Synpunkter gällande fredningsområde i Gävleborgs län
2022-06-03
Synpunkter angående Väderöarna som Natura 2000-område för fåglar
2022-05-30
Synpunkter från SFPO om remiss om ändrade bestämmelser för fiske med bur (tina) samt sumpning av hummer
2022-05-20
Synpunkter från SIC och SFPO i anledning av PFAS i livsmedel – förslag till gränsvärde
2022-05-04
Synpunkter gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön och fiske med fasta redskap
2022-04-29
Synpunkter angående muddring Falkenberg
2022-04-27
Synpunkter från SFPO i anledning av Stora Middelgrund
2022-04-21
Synpunkter i anledning av samråd – Baltic Offshore Alpha
2022-04-04
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd enl. gällande planerat oljebrunnar vid "Solsort West Lobe" i dansk del av Nordsjön
2022-03-29
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om etablering av elkablar genom svensk ekonomisk zon söder om Skåne
2022-03-23
SFPO om förslag till nya föreskrifter om SJVs föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
2022-03-22
PM Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
2022-03-18
Synpunkter i anledning av remiss gällande åtgärder för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder till skydd för torsk, dnr 845-2022
2022-03-17
Synpunkter i anledning av remiss om ändrade regler gällande rapportering i elektronisk kustfiskejournal, dnr 867-22
2022-03-17
Synpunkter i anledning av remiss – Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen (dnr. N2021/03166)
2022-03-10
Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd angående vindkraftpark Fyrskeppet
2022-03-08
Synpunkter i anledning av samråd angående Vindkraftpark Erik Segersäll
2022-03-03
Synpunkter från SFPO i anledning av remiss angående ansökan om dispens från det generella förbudet att dumpa avfall i ett vattenområde enligt 15 kap. MB, Halmstad kommun (562-1027-2022)
2022-02-25
Comments on the notification from Germany re. plans for offshore wind-farm ”Windaker” in the German EEZ, in accordance with the Espoo Con-vention, article 3 (NV-00751-22)
2022-02-24
Synpunkter från SFPO i anledning av enkät om handelsnormer för fisk och skaldjursprodukter (dnr 3.3.17-03433/2022)
2022-02-22
Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om licens- och skyddsjakt på säl 2022 - 2023
2022-02-16
Ang. kompletteringsbehov rörande Triton havsvindpark
2022-02-16
Synpunkter från SFPO i anledning av erhållen information om Aflandshage Vindmøllepark
2022-02-16
Ang. kompletteringsbehov rörande Skåne havsvindpark
2022-02-15
Synpunkter i anledning av samråd – Vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta och tillhörande internkabelnät i SEZ, Östersjön
2022-02-15
Ang. remiss av förslag till nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:82) om anslutning av fartyg till ett landbaserat elsystem (dnr TSF 2016-74)
2022-02-10
Ang. undervattenskablar i förhållande till den planerade danska Energiön Bornholm
2022-01-28
Avgränsningssamråd enligt 6 kap. MB – vindkraftpark Arkona
2022-01-14
Avgränsningssamråd enligt 6 kap. MB – vindkraftpark Västvind
2022-01-14
Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, dnr TSF 2020-120
2021-12-21
Samrådsyttrande (6:30 MB) avseende den planerade havsbaserade vind-kraftsparken Baltic Offshore Beta
2021-12-16
Yttrande i anledning av remiss: Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd – ny kondenseringsanläggning för biogas i Skarvikshamnen, Göteborgs kommun
2021-12-14
Yttrande i anledning av remiss: Samrådsyttrande avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken Vidar
2021-12-14
Yttrande i anledning av remiss: Synpunkter i anledning av samrådsunderlag, vindkraftverk i Kalmarsund – Nya Utgrunden
2021-12-09
Yttrande i anledning av remiss ”Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll”, dnr 2020/01137
2021-12-09
Yttrande i anledning av remiss ”Föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll”, dnr 2021/02501
2021-12-08
Yttrande i anledning av remiss: Synpunkter i avgränsningssamråd enligt 6:29-32 §§ MB avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Vindpark Gretas Klackar 1 i Hudiksvalls kommun
2021-12-06
Yttrande i anledning av remiss: Synpunkter på hur den planerade Energiön Bornholm kan komma att påverka svenska intressen och vad som bör ingå i den kommande miljökonsekvensrapporten
2021-11-30
Yttrande i anledning av remiss: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Tärnö-Yttre Ekö i Karlshamns kommun
2021-11-25
Yttrande i anledning av remiss av ”Förslag till strategi för svensk viltförvaltning 2022 – 2029”, ärendenummer NV-07785-21
2021-11-19
Yttrande om kontinentalsockeln för nedläggande av landanslutningskablar m.fl. från vindkraftparken vid svenska Kriegers flak på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon samt inom Sveriges sjöterritorium
2021-11-10
Yttrande från SFPO gällande vindkraftparken Skåne Havsvindpark i Sveriges ekonomiska zon
2021-11-05
Yttrande angående Bornholm Subsea Cable Project
2021-11-04
Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd om en ny regional anläggning för rening av avloppsvatten
2021-10-22
Yttrande i anledning av remiss av Artskyddsutredningens betänkande - SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”, dnr M2021/01219
2021-10-18
Yttrande i anledning av remiss av SOU 2021:21 ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden”, dnr M2021/00830
2021-10-15
Yttrande i anledning av remiss av kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap (dnr. M2021/01749)
2021-10-06
Yttrande gällande sjöförlagd VA-ledning Orust kommun. Undersökningssamråd VA-länk Väst E5-7
2021-10-06
Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler (dnr TSF 2020-160)
2021-10-06
Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd enligt 6:29-30 MB gällande stabilitetshöjande åtgärder i Hunnebostrands norra hamn, Sotenäs kommun
2021-10-06
Synpunkter från SFPO på förslag till ”Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag”
2021-09-30
Yttrande från SFPO – förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021 – 2025 (dnr 501-33781-2020)
2021-09-30
Yttrande från SFPO – förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om sjukvård och apotek på fartyg (dnr TSF 2020-18)
2021-09-27
Synpunkter från SFPO – Danmarks havsplan (NV-02842-20)
2021-09-24
Synpunkter från SFPO – ”Aurora, samråd SEZ och KSL” och ”Aurora, samråd Natura 2000”
2021-09-23
Yttrande från SFPO – remiss angående förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) för naturreservatet Måkläppen i Vellinge kommun (dnr 511-35656-2021)
2021-09-20
Yttrande i ärende 2020-103488 – Hansa Power Bridge (700 MW likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland)
2021-09-17
Synpunkter från SFPO – vindkraftsparken Kultje
2021-09-16
Svar på skrivelse ang torsk i Skagerrak (vårt diarienr 02756-2021).
2021-09-10
Yttrande i anledning av remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv (dnr. Fi2021/02661)

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer