Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-02-16

Ang. kompletteringsbehov rörande Skåne havsvindpark

 

Göteborg den 16 februari 2021
Länsstyrelsen Skåne
[email protected]

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss av beredning av ansökan om
tillstånd för Skåne Havsvindpark enligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon; nu fråga om behov av komplettering av handlingar (dnr
500-677-2022)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. SFPO står för ett
långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om
skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Regeringen har genom beslut den 22 december 2021 (M2021/01802 [delvis]) uppdragit åt
Länsstyrelsen i Skåne län att bereda en ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon till uppförande, drift och avveckling av vindkraftsparken Skåne
Havsvindpark som planeras att anläggas i Sveriges ekonomiska zon i Östersjön, cirka 22 km
söder om Skånes kust. Sökande är Skåne Offshore Windfarm AB (org. nr. 559258-2059). Nu
remitterat material har erhållits för synpunkter angående eventuellt behov av komplettering av
ansökan och MKB.

SFPO har den 9 november 2021 redovisat synpunkter till Länsstyrelsen Skåne och vi har
avgett synpunkter i avgränsningssamråd i maj 2021 i anledning av avgränsningssamråd och i
januari 2021 i anledning av avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för
undersökningar av havsbottnen genom borrning. I våra yttranden framfördes synpunkter som
fokuserat på konsekvenserna för torsk och ål. Östersjötorskens situation är allvarlig, nu än
mer än tidigare, och torsk förekommer i vindkraftsområdet där framför allt det västra
beståndet leker. Det är ett uppväxtområde för torsk och lekvandrande blankål från Östersjön
passerar området. Vi har vidare efterlyst en beskrivning av effekterna av strömkablar på
havsbottnen utifrån omsorg för torsk, ål och Rügensill. En annan aspekt berör hur framtidens
fiske i området ska bedrivas och även effekterna för tumlare berördes. En ytterligare aspekt
som har lyfts är frågan om ekonomisk kompensation till drabbade yrkesfiskare.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har nyligen ändrat sina råd vad gäller ål. I den
tidigare rekommendationen sa man: “ICES advises that when the precautionary approach is
applied for European eel, all anthropogenic impacts (e.g. caused by recreational and
commercial fishing on all life stages, hydropower, pumping stations, and pollution) that
decrease production and escapement of silver eels should be reduced to, or kept as close as
possible to, zero in 2021."

Denna recommendation har nu ändrats till följande lydelse: "ICES advises that when the
precautionary approach is applied, there should be zero catches in all habitats in 2022. This
applies to both recreational and commercial catches and includes catches of glass eels for
restocking and aquaculture. All other anthropogenic mortalities should be minimized and
eliminated where possible." SFPO känner en stor oro inför det faktum att den
elektromagnetiska strålning som otvivelaktigt följer med vindparkens etablerande kommer att
negativt påverka ålens förmåga att navigera och därmed bidra till att motverka en ålens
återhämtning.

SFPO förordar att handlingarna bör innehålla och hantera följande frågeställningar på djupet:
Hur påverkas fiskbestånden, enskilt och kumulativt, initialt och över tid, särskilt torsk och ål?
Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud från vindparken, enskilt och kumulativt?
Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?

SFPO ser fram emot att få del av den kompletta ansökan på remiss. Vi kommer då att yttra oss
i sakfrågan med angivande av skäl för vår uppfattning.

 

SVERIGES FISKARES PO


Peter Ronelöv Olsson
Ordförande


Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer