Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-02-16

Ang. kompletteringsbehov rörande Triton havsvindpark

Göteborg den 16 februari 2021
Länsstyrelsen Skåne
[email protected]

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss av ansökan om tillstånd enligt
7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av
vindkraftparken Triton i Sveriges ekonomiska zon, nu fråga om behov av
komplettering (dnr 521-50553-2021)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. SFPO står för ett
långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om
skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Tritonia Vindpark AB, dotterbolag till OX2 AB, har hos Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av
vindkraftparken Triton. Vindkraftparken planeras att anläggas i sydvästra Östersjön utanför
Skånes kust inom Sveriges ekonomiska zon och angränsar i väst till Natura 2000-området
Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187). Ansökan omfattar uppförande, drift och avveckling
av vindkraftpark med tillhörande kablar och anläggningar. Länsstyrelsen Skåne önskar nu
synpunkter angående eventuellt behov av komplettering av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen.

SFPO har till sökanden den 14 juli 2021 framfört synpunkter. I vårt yttrande framfördes bland
annat behovet av fiskeplatser för att fisket ska kunna producera och utbjuda marina livsmedel
(Livsmedelsstrategin), att området i dåvarande förslaget till havsplaner var angett för generell
användning (något som omöjliggörs om en vindpark etableras i området, det blir då ett
område för exklusiv användning för energiproduktion) och inte minst Arkonabassängens
betydelse som viktigt lekområde för torsk (särskilt så mot bakgrund av den nuvarande
torsksituationen i Östersjön). Vi påtalade också i samrådet områdets betydelse för inte bara
svenskt yrkesfiske, utan även för andra medlemsstaters fisken. En annan aspekt vi uttryckte,
som många känner, var oron inför konsekvenserna av ett storskaligt etablerande av marina
vindparker. Vi pekade också på ersättningsfrågan: om vindparken etableras förlorar många
fiskare en fiskeplats, dessa bör hållas skadeslösa under den tid som vindparken existerar om
den medges tillstånd. SFPO uttryckte också en oro för effekterna för tumlare. Vi uttryckte
avslutningsvis i vårt samrådsyttrande vår uppfattning att området inte är lämpligt för
etablering av någon vindpark.

Såvitt kan bedömas förekommer inte en enda gång ordet ”samexistens” i de nu översända
handlingarna. Det leder oss till frågan hur, i ett område i havsplanerna angett såsom varande
för generell användning, den planerade verksamheten avser samexistera med yrkesfisket i
området eller avser man genom att ta området i anspråk utestänga det yrkesfiske som har
bedrivits i området sedan urminnes tider?

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har nyligen ändrat sina råd vad gäller ål. I den
tidigare rekommendationen sa man: “ICES advises that when the precautionary approach is
applied for European eel, all anthropogenic impacts (e.g. caused by recreational and
commercial fishing on all life stages, hydropower, pumping stations, and pollution) that
decrease production and escapement of silver eels should be reduced to, or kept as close as
possible to, zero in 2021."

Denna recommendation har nu ändrats till följande lydelse: "ICES advises that when the
precautionary approach is applied, there should be zero catches in all habitats in 2022. This
applies to both recreational and commercial catches and includes catches of glass eels for
restocking and aquaculture. All other anthropogenic mortalities should be minimized and
eliminated where possible." SFPO känner en stor oro inför det faktum att den
elektromagnetiska strålning som otvivelaktigt följer med vindparkens etablerande kommer att
negativt påverka ålens förmåga att navigera och därmed bidra till att motverka en ålens
återhämtning.

SFPO förordar att handlingarna bör innehålla och hantera följande frågeställningar på djupet:
Hur påverkas fiskbestånden, enskilt och kumulativt, särskilt torsk och ål?
Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud från vindparken, enskilt och kumulativt?
Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?

SFPO ser fram emot att få del av den kompletta ansökan på remiss. Vi kommer då att yttra oss
i sakfrågan med angivande av skäl för vår uppfattning.

 

SVERIGES FISKARES PO


Peter Ronelöv Olsson
Ordförande


Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer