Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-02-10

Ang. undervattenskablar i förhållande till den planerade danska Energiön Bornholm

Göteborg den 10 februari 2022

Naturvårdsverket
[email protected]

 

Ang. underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen) gällande förundersökningar för undervattenskablar i förhållande
till den planerade danska Energiön Bornholm (ärendenr NV-00351-22)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt
hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet,
selektivitet och kvalité.


Miljöstyrelsen i Danmark har underrättat Sverige om planerade förundersökningar för
undervattenskablar till den danska Energiön Bornholm, i den danska delen av Östersjön.
SFPO har beretts tillfälle att lämna synpunkter på om de planerade förundersökningarna kan
antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall bör delta i
processen med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning samt att lämna synpunkter på
potentiella gränsöverskridande effekter projektet kan antas medföra.


SFPO vill i anledning härav påtala att vi anser att det inte går att inte känna en mycket stor oro
inför den omvälvande förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnation av
storskaliga marina vindkraftparker i det aktuella havsområdet. Om det fylls med marina
vindkraftparker (på både svenskt och danskt vatten), som verkar komma att ske i närtid, så
innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för havsområdet med de arter
och den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som
påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet.


SFPO anser att förundersökningar för undervattenskablar och projektet i sin helhet kan antas
medföra betydande havsmiljöförändringar för svenskt vidkommande. SFPO anser därför att
Sverige bör delta i processen med att ta fram MKB.


SFPO anser att effekterna av en avsevärd ökad mängd elkablar, tillsammans med en mängd
vindsnurror, i vattenområdet behöver belysas på djupet vad gäller fisk - särskilt vad gäller ål
och torsk. Detta gäller såväl enskilt som kumulativt, det vill säga vad innebär påverkan av det
förevarande projektet och vad innebär den samlade påverkan av alla liknande projekt.
Projektet riskerar att medföra betydande förändringar i det redan hårt prövade marina
ekosystemet och SFPO anser det därför vara av största betydelse att de negativa effekterna av
dessa förändringar minimeras så långt möjligt.


SFPO anser att därför att Sverige bör medverka i miljökonsekvensbedömningen och därvid
särskilt tillse att fiskbestånden i områdets intressen tas till vara fullt ut (särskilt ål och torsk).
Härutöver vill vi peka på betydelsen av att Sverige deltar i processen även utifrån andra
aspekter, exempelvis eventuella förflyttningar av nationsgränser som en energiö kan leda till.
SFPO känner en befogad oro för elektromagnetisk stålning och vi anser att alla kablar ska
grävas ner.

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande
 

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer