Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-19

Beslutat: Nya regler för fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske år 2018

Havs- och vattenmyndigheten skickade den 20 oktober 2017 ut en remiss om anpassningar av regelverket inför 2018.  Nedan följer de ändringar som beslutats.

Extra tilldelning regionalt 

En regional extra tilldelning av torsk i östra Östersjön fördelas till dig som endast har särskilt tillstånd för torskfångande redskap med trål i Östersjön. Den regionala tilldelningen uppgår till 20 % av den torskkvot som avsätts till trålfisket i östra Östersjön och är inte möjlig att överlåta. Fördelningen av den regionala tilldelningen år 2018 kommer att grunda sig på de aktuella tillståndshavarnas fångster av torsk under 2015 och 2016. Den regionala tilldelningen görs för att stödja den östersjöbaserade fiskeflottan för att motverka den negativa utvecklingen av antalet fartyg i Östersjön.

Bestämmelser om minsta nivå för tilldelning av en kvot

Du som har en kvot, oavsett om tilldelningen grundar sig på avsättning av bifångster, grundnivå eller egen fångsthistorik, lyfts upp till en minsta nivå om 20 kg för den aktuella kvoten. Har du ingen egen fångsthistorik eller inte får extra tilldelning av olika kvoter för att täcka dina bifångster, får du ingen tilldelning.

Införande av separata särskilda tillstånd för fiske med torskfångande redskap i västra och östra Östersjön

Separata särskilda tillstånd för torskfångande redskap i västra och östra Östersjön införs från och med den 1 januari 2018.Du som har uppnått ditt infiskningskrav för att få förnyat tillstånd under år 2017 kommer få tillstånd i respektive område år 2018. Får du inte någon tilldelning av torsk i ett av områdena så omfattas du heller inte av infiskningskrav i det området under det året.

Infiskningskrav per särskilt tillstånd ska gälla fångst av kvoterade fördelade arter

Infiskningskraven ska endast gälla fångster av kvoterade arter som har fördelats på individuell nivå. Övriga arter som landas kommer inte tas med vid bedömningen om du som tillståndsinnehavare uppnår infiskningskraven. Undantaget är passiva torskfångande redskap i Östersjön. Där gäller infiskningskravet för all fångst. 

Nya regler begränsar skrovbyten och byte av tillståndshavare

Från och med den 1 juni 2018 kan skrovbyten endast ske i följande fall:

  • när du som fiskelicensinnehavare har ett fartyg som byggs om och  längd, bredd, motorstyrka eller bruttodräktighet ändras
  • vid stadigvarande byte av fartyg
  • när ditt  fartyg är upptaget på varv eller har ett haveri som medför att du inte kan fiska under en längre period
  • om en fysisk fiskelicensinnehavare ombildar sitt företag till en juridisk person
  • vid byte av tillståndshavare eller ändrade ägarförhållanden kommer HaV  ta hänsyn till vilka fysiska personer som har inflytande (ägarandelar) i en fiskelicens. Bytet av tillståndshavare får inte leda till att en fysisk person överskrider koncentrationsnivåerna (högsta möjliga innehav av en kvot) för olika demersala fiskemöjligheter genom sitt innehav.

Justering av kriterier för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av ansökningsperiod

Om beståndssituationen för olika arter ger möjlighet till nyetablering för särskilda tillstånd kommer HaV ta hänsyn till följande fyra kriterier vid prövningen av ansökan:

  • sökandes möjlighet att följa landningsskyldigheten med hänsyn till tillgängliga fiskemöjligheter och de förväntade fångsternas sammansättning
  • minskad miljöpåverkan genom prioritering av skonsamma och selektiva fiskemetoder samt minskad energiförbrukning
  • fiskets bidrag till lokal ekonomi och en balanserad fördelning av fisketillstånden längs Sveriges kust
  • fiskets betydelse för den sökandes försörjning.

En ansökningsperiod införs för nyetablering för de olika särskilda tillstånden. Ansökningsperioden är 1 juni - 1 oktober året innan det kalenderår som du tänker börja fisket.

Samtliga ändringar framgår av HVMFS 2017:18.PDF

 

Länk till nyheten på HaVs hemsida: https://www.havochvatten.se/5.5114cf181604c603d487a38f.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer